DIPP+ - GLOBAL NET

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DIPP+
Volgens 2001/58/EEG
Alkalische ontvetter DIPP+
Bladzijde 1/6
Aanpassingen dd 16 JANUARI 2006.
1 Identificatie van het product en van de onderneming
Productnaam:
DIPP+
DIPP+ : Onderhoudsproduct (reinigingsproduct)
Leverancier:
INNOVIS BVBA
Wedrennenlaan 18 b2
1050 Brussel
BTW: BE 878762194
Telefoon: 02/646.35.21 Fax: 02/646.35.20
E-Mail: [email protected] of [email protected]
Noodgevallen: Antigifcentrum België 070.245.245
2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
CEE/89/542
Ontvettings- en reinigingsproduct DIPP+
Fosfaten: geen
Niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen: minder dan 5%
Gevaarlijke grondstoffen:
KOH :
Kaliumhydroxide 1.7%
EINECS:215-181-3 index EC: 019-00200-8
Symbool C-corrosief, Xn Schadelijk
R22, R35, S(1/2), S26, S36/37/39, S45
LUTENSOL isotridecanolthoxylaat
Symbool Xn Schadelijk
R22, R36/38, R53
Methyldiproxitol: 4%
Einecs:252-104-2
3 Risico’s
Belangrijke risico’s: geen
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid
4 Eerste- hulp maatregelen
Inademen: frisse lucht toedienen, bij klachten arts ontbieden.
Huidcontact: wassen met water, trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit;
Oogcontact: Spoel grondig met veel water, Oogleden geopend spoelen met
Stomend water en dit gedurende enkele minuten.
Inslikken: Spoel de mond, geef water te drinken.
Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen: geen, het product is niet brandbaar, blusmiddelen
Aanpassen aan de omgeving.
6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.
Persoonlijke voorzorgen: Zie voor individuele bescherming Sectie 8
Milieuvoorzorgen: Verzamel zoveel mogelijk in een schone container, om af te
voeren of (beter) om te hergebruiken
Reinigingsmethoden: met overvloedig water spoelen of met absorberend materiaal
(zand, zaagsel, turf)opnemen.
7 Veiligheidsmaatregelen bij opslag en behandeling
Technische veiligheidsmaatregelen: gescheiden houden van zuren.
Opslag: bescherm tegen vorst.
Bewaar in originele, gesloten verpakkingen.
De regels voor persoonlijke bescherming, zoals aangegeven in sectie 8
Hantering: de normale voorzorgen bij het omgaan met chemische stoffen moeten
in acht worden genomen.
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Technische beheersmaatregelen: Geen specifieke aanbevelingen
Mac-Waarde: geen
Blootstellingsgrenzen: voor dit product zijn geen blootstellingsgrenzen vastgesteld
Persoonlijke bescherming:
Huid en lichaam:
- handschoenen bij langere contacten met het concentraat, beschermende kleding.
Oog:
- beschermbril
- Ademhaling:
Bij nevelverspreiding
- plaatselijke afzuiging of adembescherming
Inslikken
- niet eten of drinken.
9 Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand bij 20%C: vloeistof
Kleur: geen
Geur: naar grondstof
Smeltpunt: beneden 0%C
Beginkookpunt: boven 100%C
Explosiegrenzen: bovenste: n.v.t. onderste: n.v.t.
Dampspanning: n.v.t.
Soortelijke massa (20%C): 1.07g/cm3 (DIN 51757)
Oplosbaarheid in water: volledig
PH(10g/l H2O)(20%C): 11.8-11.9
(DIN/EN 1262)
10 Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit: Bestendig onder aanbevolen bewaar- en hanteercondities(zie sectie7)
Gevaarlijke reacties: geen
Te vermijden materialen: Aluminium, nikkel, koper en koperlegeringen.
11 Toxicologische informatie
D150/Oraal/rat:>200->2.000mg/kg
Door inademing /rat/ : 7u
(irt)
Inslikken: Schadelijk bij opname door de mond
Contact met huid: irriterend voor de huid
Contact met ogen: irriterend voor de ogen
Aanvullende toxicologische informatie: Bij deskundige omgang en gebruik
Volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring
En de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid.
12 Milieu-informatie
ECOTOXISCHE effecten
Aquatische toxiciteit:
Leuciscus idus/C150 (96u) : 1-10mg/l
Bacteria IC50 (48u) :1-10mg/l
Het product is niet getest geweest. Gegevens zijn gebaseerd op eigenschappen der
verschillende grondstoffen.
Algae EC50 (72u) : 1-10mg/l
Het product is niet getest geweest. Gegevens zijn gebaseerd op eigenschappen der
verschillende grondstoffen.
Micro organismen / effect op geactiveerd slijk:
DIN 38412 sectie 8
CE10 (17u) : >10.000mg/l
Gegevens m.b.t. eliminatie
Eliminatiegraad:
Test methode: OESO 301E
>95%
Test Methode: OESO 301A (nieuwe versie) >80%
Analyse methode reductie van COD
Evaluatie: lost eenvoudig op door bioafbreekbaarheid
Chemische nood aan zuurstof (DCO) : 2.100mg/g
De gebruikte oppervlakte actieve stoffen-5% voldoen aan de EU normen
betreffende de biologische afbreekbaarheid die groter is dan 95%
De verpakking is van polyethyleen.
Gevaar voor water klasse 1: gevaar voor water klein. Niet in grote hoeveelheden
onverdund in het grondwater of oppervlaktewater lozen
13 Instructies voor verwijdering
Kan met inachtneming van de plaatselijke overheidsvoorschriften via de
gemeentelijke riolering worden afgevoerd.
Aanbevolen reinigingsmiddel: verdunnen met veel water dit teneinde de ph te
verlagen tussen 7 en 8.5
Behandeling van de verpakking: de verpakking overvloedig spoelen met water
De lege en schoongemaakte verpakkingen kunnen opnieuw worden gebruikt, in
overeenstemming met de wetgeving
Val-i-pac nr:1100318688
14 Transportinformatie
UN-Nummer: n.v.t.
ADR/RID : n.v.t.
Gevarenidentificatie : 80
ADNR: n.v.t.
IMO-Klasse: n.v.t.
VLG/ADR: weg 8.32 ADR
15 Wettelijk verplichte informatie
Symbool EEG: n.v.t.
Volgens BAGS/AGP
Gevarensymbool: Xi Irriterend
R-zinnen: R36/38 irriterend voor de ogen en de huid
S-zinnen: S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
Afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
Verpakking of etiket tonen.
Bevat 1.7% kaliumhydroxide
16 Overige informatie
De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg uit bestaande informatie bronnen
verzameld en zijn naar ons best weten correct en volledig. Ze hebben betrekking
op het geconcentreerde product. Verwijzend naar: IR-TNO-rapport (Instituut voor
reinigingstechnieken TNO) onder opdracht nummer HISR 202040 leiding
laboratorium onderzoek door C.M. Görtz. IWACO adviesbureau voor water en
milieu ref:910558 door J Warbout(hoofd laboratorium).
Grondstof informatie:
Kaliumhydroxide KOH
R22: Schadelijk bij opname door de mond
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden
Ethoxylaat van isotridecanol
R22: Schadelijk bij opname door de mond
De gebruiker dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van het
product, de hygiëne en de veiligheid tijdens het werk. Dit informatieblad ontslaat
hem/haar op geen enkele wijze van deze verplichting.
Download