veiligheidsblad / msds

advertisement
VEILIGHEIDSBLAD / MSDS
DEEL I - Product/Bedrijf Identificatie
1.1 Product handelsnaam:
1.2 Artikel (item) nummer(s)
1.3 Fabrikant:
1.4 Adres:
Stad, staat, postcode:
1.5 Noodgeval telefoonnummer:
1.6 Informatie telefoonnummer:
1.7 Aanpassingsdatum:
ToDent® Ease
39 15 30
DENTAL TECHNOLOGIES, INC.
6901 N. HAMLIN AVENUE
LINCOLNWOOD, IL 60712 U.S.A.
(800) 424-9300 (Chemtrec)
(800) 835-0885/(847) 677-5500
23-Okt-07 revisienummer 000
DEEL II - Gevaarlijke bestanddelen/Identiteit Informatie
Gevaarlijke bestanddelen:
%
Hydroxyethylmethacrylaat 20-50
Glutaaraldehyde1-10
Sodium Fluoride (als Fluoride)
<1
CAS NO.
868-77-9
111-30-8
7681-49-4
DEEL III - Identificatie van de gevaren
GEVARENCLASSIFICATIE:Irriterend
DEEL IV - Eerste hulp maatregelen
Huid: Onmiddellijk spoelen met veel warm water. Voorzichtig de verontreinigde huid wassen met stromend water en niet-schurende zeep. Bedek de
geïrriteerde huid met een verzachtend middel. Indien er irritatie optreedt een arts raadplegen.
Inslikken: Bij inslikken geen braken opwekken. Onmiddellijk medische hulp inroepen.
Inademing:
Laat het slachtoffer rusten in een goed geventileerde ruimte.
Contact met de ogen:Controleer en verwijder contactlenzen. Spoel de ogen onmiddellijk met warm stromend water gedurende tenminste 15 minuten, oogleden
open houden. Raadpleeg een arts.
DEEL V - Maatregelen bij brandbestrijding.
Het product wordt niet beschouwd als brandgevaarlijk. De brandbestrijdingsmaatregelen hier gegeven zijn voor branden in de onmiddellijke omgeving van het product.
Geschikte blusmiddelen:
Gebruik waternevel of mist, schuim, poeder of koolstofdioxide.
Verboden blusmiddelen:
Niet bepaald
Speciale brandbestrijding maatregelen:
Draag zelfstandige ademhalingsapparatuur en een volledig beschermende uitrusting.
Ongebruikelijke brand en explosie gevaren:Niet bepaald
Speciale beschermende uitrusting:
Persluchtmasker als giftige dampen worden gegenereerd.
DEEL VI - Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Draag handschoenen, bril, beschermende kleding.
Milieumaatregelen:
Houd gemorst materiaal uit het riool.
Schoonmaakmethoden:Verdun met water en dweil op, of absorbeer met een inert droog materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer.
DEEL VII - Handling en opslag
Handling:
Vermijd lichamelijk contact of inademen van damp of nevel.
Opslag:Niet opslaan in direct zonlicht. Bewaar bij kamertemperatuur op een droge plaats. Houd flesje gesloten wanneer niet in gebruik.
Containers:
Bewaar in de originele containers.
Onverenigbaarheden:
Vermijd contact met de initiators, versnellers, warmte, druk, en contaminatie.
Andere voorzorgsmaatregelen:
Gebruik volgens de aanwijzingen. Vermijd contact met de ogen, huid en zacht weefsel.
DEEL VIII - Blootstelling / Persoonlijke bescherming
Algemene maatregelen:
Was uw handen na het hanteren. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
Bescherming van de ademhalingsorganen: Niet van toepassing
Oogbescherming:
Veiligheidsbril wordt aanbevolen.
Bescherming van de huid:
Goede persoonlijke hygiëne in acht nemen. Vermijd onnodige blootstelling.
Handen bescherming:
Ondoordringbare handschoenen.
Andere uitrusting:
Labjas
DEEL IX - Fysische en chemische eigenschappen
Uiterlijk:
Helder, lage viscositeit
vloeistof-gel.
Geur:
Lichte karakteristieke
geur van glutaaraldehyde.
Kookpunt range:
> 100 ° C
Vriespunt range:
<0 ° C
Vlampunt:
Niet bepaald
Explosie limieten:
Dichtheid: (H2O = 1)
Oplosbaarheid in water: Brekingsindex: Verdampingssnelheid: pH: Niet van toepassing
1.04
Enigszins oplosbaar in water.
1.387
Niet bepaald
5.39
DEEL X - Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit:
Stabiel indien bewaard zoals aangegeven.
Te vermijden omstandigheden:
Hoge vochtigheid en hoge temperaturen.
Te vermijden materialen:Vrije radicaal initiators, peroxiden, azoverbindingen, zware metaalionen, tertiaire amines, zwavelverbindingen, sterke zuren en sterke basen.
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Koolstofmonoxide, Koolstofdioxide.
Gevaarlijke polymerisatie producten:
Zal niet voorkomen onder normale omstandigheden.
DEEL XI - Toxicologische informatie
Inslikken:
Oogcontact:
Contact met de huid:
Inademing:
Langdurige blootstelling:
Giftig bij inslikken.
Leidt tot ernstige irritatie van de ogen.
Schadelijk indien geabsorbeerd door de huid.
Materiaal kan irriterend zijn voor de slijmvliezen en de bovenste luchtwegen.
Irritatie voor de ogen en de huid. Kan chemische brandwonden veroorzaken.
DEEL XII - Milieu-informatie
Geen informatie beschikbaar.
DEEL XIII - Aanwijzingen voor afvalverwijdering
Afvoeren in overeenstemming met de federale, provinciale en lokale regelgeving.
DEEL XIV - Transport Informatie
DOT Classificatie:
IATA Classificatie:
Geen DOT gecontroleerd materiaal. Dit materiaal wordt beschouwd als niet-gevaarlijk.
Geen IATA gecontroleerd materiaal. Dit materiaal wordt beschouwd als niet-gevaarlijk voor luchtvervoer.
DEEL XV - Informatie over regelgeving
CLASSIFICATIE OVEREENKOMSTIG MET EEG RICHTLIJNEN.
Gevaar classificatie Symbool:
Xi
Risico Statements:
R36 / 38-43Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Gevaar voor
ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Veiligheid Statements:
S26-28In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met overvloedig water en medische hulp inroepen. Direct alle verontreinigde kleding uittrekken. Na contact met de huid onmiddelijk wassen met zeep en veel warm water.
LET OP: PRODUCT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.
De bovenstaande informatie is gebaseerd op de momenteel beschikbare gegevens en onze kennis voor hantering van het product onder normale omstandigheden. Elk gebruik van dit
product op een andere manier dan aangegeven in dit document of het gebruik ervan in combinatie met enig ander proces / procedure valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van
de gebruiker.
Download