Voorkomen van afsluiting van energie

advertisement
Voorkomen van
afsluiting
van energie
Eneco wil energie voor iedereen
betaalbaar houden. Maar door
de stijgende inkoopprijzen en
energiebelastingen worden veel
klanten geconfronteerd met hogere
energiekosten. Als nota’s niet betaald
worden kan uiteindelijk de levering
van energie worden beëindigd. Eneco
wil u graag helpen dit te voorkomen.
Op het moment dat een klant zijn energierekening niet betaalt, brengt dit extra kosten met zich mee. Kosten voor het
verzenden van betalingsherinneringen en aanmaningen,
maar ook kosten voor de energie die we hebben ingekocht
en geleverd, maar die niet betaald zijn. Deze kosten willen
wij niet ten laste laten komen van de klanten die hun rekening wel op tijd betalen. Daarom heeft Eneco een incassobeleid geformuleerd.
Het incassobeleid van Eneco richt zich voornamelijk op het
voorkomen van afsluiting. Hiermee neemt Eneco haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door u tijdig te wijzen op
problemen, voorkomen we ook dat schulden onnodig hoog
oplopen. Het blijft uiteindelijk uw eigen de verantwoordelijkheid om betaalproblemen te voorkomen.
Hoe voorkomt u dat uw energieaansluiting wordt afgesloten?
gende jaar (de winterperiode) zijn wij op grond van artikel 9
Mocht er bij u sprake zijn van problematische schulden, dan
van de “Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van
is aanmelden voor schuldhulpverlening een mogelijkheid
elektriciteit en gas” verplicht uw gegevens door te geven
waar u - onder voorwaarden - gebruik van kunt maken om
aan een Schuldhulpverleningsinstantie als u zelf nog geen
beëindiging van de levering van energie te voorkomen:
actie heeft ondernomen.
Aanmelden bij Schuldhulpverlening
Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s
Als u hulp nodig heeft om uw financiële situatie op orde te
Als een arts verklaart dat voor u of uw huisgenoten zeer
brengen, neem dan contact op met een instantie voor
ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan als gevolg van beëin-
schuldbemiddeling. Dit moet een instantie zijn die is aange-
diging van de levering van energie, dan wordt de beëindi-
wezen door uw gemeente of die is aangesloten bij de
ging voorlopig niet uitgevoerd. Dit geeft u iets meer tijd om
Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK). Om u
uw financiële situatie op orde te brengen of om u aan te
aan te melden kunt u onder andere contact opnemen met
melden bij een instantie voor Schuldhulpverlening.
uw gemeente. Als u op dit moment een uitkering krijgt van
De verklaring mag niet van uw behandelend arts zijn. Deze
de Gemeentelijke Sociale Dienst dan kunt u bij hen ook te-
schriftelijke verklaring moet wel binnen 14 dagen na ont-
recht voor schuldbemiddeling.
vangst van de aanmaning of sommatie in ons bezit zijn.
Wacht niet te lang met uw aanvraag. Is uw schuld ouder
dan drie maanden, dan loopt u alsnog het risico dat de aan-
Voldoen aan de voorwaarden voor
schuldhulpverlening
sluiting wordt afgesloten. Meld u daarom direct aan voor
Als u niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, of u
Schuldhulpverlening en stuur ons binnen 14 dagen nadat u
heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden of afspraken
de aanmaning of sommatiebrief heeft ontvangen een schrif-
vanuit het schuldhulpverleningsvoorstel, dan hervatten wij
telijk bewijs dat u om schuldhulpverlening heeft verzocht.
de incassoprocedures. Dat betekent dat de levering van
Wij stoppen vervolgens voorlopig de incassoprocedure tot-
energie wordt beëindigd.
Tijdens de periode van 1 oktober tot 1 april van het opvol-
dat door de schuldhulpverleningsinstantie over uw verzoek
bij een schuldhulpverleningstraject, dan beëindigen wij de
Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke
Personen (WSNP)
levering van energie niet.
Bij een schuldhulpverleningstraject werkt Eneco vrijwillig
is beslist. Als de achterstallige betalingen worden betrokken
mee aan een oplossing. Als schuldhulpverlening niet meer
Aanmelden bij Schuldhulpverlening via Eneco
mogelijk is, kunt u ook een beroep doen op de wettelijke
Wij kunnen een melding voor u verzorgen bij een instantie
schuldsanering. Als er een uitspraak WSNP van de rechter
ten behoeve van schuldhulpverlening. Wij doen dit echter
is, wordt de levering van energie niet beëindigd. Voor meer
alleen op uw uitdrukkelijke verzoek. Wilt u dat wij dit voor u
informatie over WSNP kunt u terecht bij uw gemeente.
verzorgen, dan vragen wij u om uw verzoek binnen 5 dagen
na dagtekening van de aanmanings- of sommatiebriefbrief
schriftelijk aan ons te sturen door middel van een fax (faxnummer: 088-8950948) of door een scan te mailen naar
[email protected]. Via dit verzoek geeft
RTL.ALG.INC.PRT.06/12
u ons dan toestemming om uw gegevens door te geven aan
de schuldhulpverleningsinstantie in uw gemeente.
Download