Gegevens die wij van u vragen

advertisement
Gegevens die wij van u vragen
Online financiering aanvragen
LET OP!! Als u Google Chrome gebruikt, moet u het formulier eerst opslaan en daarna pas invullen.
Bij de Rabobank kunt u online uw financiering aanvragen. In deze PDF staat welke gegevens u daarvoor
moet aanleveren. Het invullen van de financieringsaanvraag kan best lastig zijn. Komt u er niet uit? Vraag
uw boekhouder of accountant om advies. De aanvraag zelf doet u online, op www.rabobank.nl/financieren.
Invullen
Vraagt u uw financiering voor 1 april aan, dan gaat de prognose over het lopende jaar. Vraagt u de
financiering na 1 april aan, dan geldt de prognose voor volgend jaar. U kunt de jaarcijfers
over de afgelopen jaren en de cijfers van het lopende jaar als uitgangspunt nemen. Bij velden die niet op
uw situatie van toepassing zijn, vult u 0 in.
Afhankelijk van de branche waarin u actief bent en uw financieringswensen kunnen we de volgende
gegevens aan u vragen:
Verwachte resultaten in het jaar na de investering
•
Verwachte omzet
De jaaromzet die u verwacht in het jaar na uw investering.
•
Verwachte kosten
De jaarlijkse bedrijfskosten die u verwacht in het jaar na uw investering, exclusief afschrijvingen en rente. Het gaat om omzet gerelateerde kosten en algemene kosten.
•
Afschrijvingen
De totale afschrijvingen die u verwacht in het jaar na uw investering.
•
Rentekosten
Dit zijn de totale rentekosten die u verwacht in het jaar na uw investering.
•
Belasting
De belasting die u verwacht te moeten betalen over de geprognosticeerde winst van het jaar
na uw investering. Het gaat hier alleen om de vennootschapsbelasting.
1
Verwachte balans na het jaar van de investering
Activa
•
Materiële activa
De waarde van bezittingen met langdurig gebruik voor de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: grond
en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers.
•
Financiële activa
Uw deelnemingen in het kapitaal van en/of lange-termijn voorschotten aan verbonden ondernemingen.
•
Immateriële activa
Bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar niet in het fysieke bedrijfsproces. Bijvoorbeeld goodwill, octrooien en patenten, research en ontwikkelingskosten.
•
Overige vaste activa
Vaste activa die niet onder te brengen zijn in andere categorieën (zeer uitzonderlijk).
•
Voorraden
Grondstoffen en/of gereed product.
•
Debiteurenvorderingen
Nog openstaande bedragen van personen of bedrijven voor geleverde goederen en diensten.
•
Overige vlottende activa
Vlottende activa die niet onder te brengen zijn in andere categorieën.
•
Liquide middelen
Chartaal geld, giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen
worden omgezet.
Passiva
•
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden en de voorzieningen van de activa af te trekken.
•
Overig risicodragend kapitaal
Achtergestelde leningen en daarmee vergelijkbare schulden.
•
Voorzieningen
Bedragen om in de toekomst aan te wenden voor bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen,
pensioen in eigen beheer of oninbare vorderingen.
•
Langlopende schulden
Schulden die pas over meer dan een jaar afgelost hoeven te worden, exclusief eventueel overig
risicodragend kapitaal.
•
Kortlopende schulden
Schulden die binnen een jaar afgelost moeten worden, exclusief eventueel overig risicodragend kapitaal.
•
Off balanceverplichtingen
Omvang van de niet uit de balans blijkende verplichtingen, bijvoorbeeld: leasecontracten,
garanties en overige contractuele verplichtingen.
2
Aanvullende gegevens
•
Aflossing op lang vreemd vermogen
Het bedrag dat in het jaar na de investering afgelost gaat worden op lang vreemd vermogen.
•
Alleen in de gezondheidszorg en thuiszorg: bedrag niet goedkeurde investeringen
Conform de geldende wettelijke regels.
•
Alleen voor woningcorporaties: herwaarderingsreserve
Conform de geldende wettelijke regels.
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards