Jaarrekeningen 425071420

advertisement
2017-07-19
Jaarrekeningen
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS BELGIUM BVBA - 0425.071.420
Juridische status : Actief
Juridische vorm : BVBA
BERGENSE STEENWEG 1424
1070 - ANDERLECHT
Volledig schema
x 1000 €
BALANS NA WINSTVERDELING
X
X
X
ACTIVA
20/28
VASTE ACTIVA
2013-01-01
2013-12-31
X
2012-01-01
2012-12-31
X
2011-01-01
2011-12-31
X
2 938 283
2 546 785
2 545 788
Oprichtingskosten
20
0
0
0
Immateriële vaste activa
21
888
1 385
2 081
Materiële vaste activa
22/27
268 681
277 485
276 440
Terreinen en gebouwen
22
73 022
73 858
73 960
Installaties, machines en uitrusting
23
183 119
189 879
186 123
Meubilair en rollend materieel
24
9 402
7 185
7 923
Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
Overige materiële vaste activa
26
118
128
138
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
27
3 020
6 436
8 297
28
2 668 715
2 267 915
2 267 267
280/1
2 666 498
2 266 498
2 266 498
Deelnemingen
280
2 666 498
2 266 498
2 266 498
Vorderingen
281
0
0
0
282/3
0
0
0
Deelnemingen
282
0
0
0
Vorderingen
283
0
0
0
2 217
1 417
770
0
0
0
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Andere financiële vaste activa
284/8
Aandelen
284
Vorderingen en borgtochten in contanten
285/8
2 217
1 417
770
29/58
396 450
359 057
330 729
29
0
0
0
Handelsvorderingen
290
0
0
0
Overige vorderingen
291
0
0
0
3
62 199
56 400
71 961
30/36
62 199
56 400
71 961
Grond- en hulpstoffen
30/31
24 430
23 979
36 016
Goederen in bewerking
32
148
0
0
Gereed product
33
20 062
17 810
20 222
Handelsgoederen
34
8 204
5 364
5 524
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
35
0
0
0
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
http://www.vanhecke.com
1/6
2017-07-19
Jaarrekeningen
Vooruitbetalingen
36
9 356
9 247
10 199
37
0
0
0
40/41
322 618
292 440
250 048
Handelsvorderingen
40
174 664
170 191
179 000
Overige vorderingen
41
147 954
122 249
71 049
50/53
0
0
0
Eigen aandelen
50
0
0
0
Overige beleggingen
51/53
0
0
0
Liquide middelen
54/58
9 952
7 745
7 292
Overlopende rekeningen
490/1
1 681
2 470
1 428
TOTAAL DER ACTIVA 20/58
3 334 733
2 905 842
2 876 517
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Geldbeleggingen
http://www.vanhecke.com
2/6
2017-07-19
Jaarrekeningen
X
PASSIVA
X
X
X
10/15
623 964
603 159
597 174
10
526 457
526 457
526 457
Geplaatst kapitaal
100
526 457
526 457
526 457
Niet-opgevraagd kapitaal
101
0
0
0
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Uitgiftepremies
11
1 918
1 918
1 918
Herwaarderingsmeerwaarden
12
0
0
0
Reserves
13
15 768
11 569
8 245
Wettelijke reserve
130
15 768
11 569
8 245
Onbeschikbare reserves
131
0
0
0
Voor eigen aandelen
1310
0
0
0
Andere
1311
0
0
0
Belastingvrije reserves
132
0
0
0
Beschikbare reserves
133
0
0
0
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
14
79 778
63 165
60 497
Kapitaalsubsidies
15
42
49
56
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief
19
0
0
0
16
27 981
39 430
27 063
160/5
27 981
39 430
27 063
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
160
23 712
35 105
24 105
Belastingen
161
0
0
0
Grote herstellings- en onderhoudswerken
162
Overige risico's en kosten
163/5
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
0
0
0
4 269
4 325
2 958
0
0
0
17/49
2 682 789
2 263 253
2 252 280
17
2 393 863
2 031 679
1 431 821
170/4
2 393 863
2 031 679
1 431 821
168
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
170
0
0
0
Niet-achtergestelde obligatieleningen
171
0
0
0
Leasingschulden en soortgelijke schulden
172
0
0
0
Kredietinstellingen
173
0
0
0
Overige leningen
174
2 393 863
2 031 679
1 431 821
175
0
0
0
Leveranciers
1750
0
0
0
Te betalen wissels
1751
0
0
0
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
176
0
0
0
Overige schulden
178/9
0
0
0
42/48
222 535
174 878
764 252
Handelsschulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
42
37 816
142
600 000
Financiële schulden
43
0
0
142
Kredietinstellingen
430/8
0
0
0
Overige leningen
439
Handelsschulden
Leveranciers
http://www.vanhecke.com
0
0
142
44
130 478
116 373
108 055
440/4
130 478
116 373
108 055
3/6
2017-07-19
Jaarrekeningen
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten
441
0
0
0
46
0
0
0
45
32 902
31 157
28 971
Belastingen
450/3
6 213
5 971
3 574
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
26 689
25 187
25 397
47/48
21 339
27 206
27 085
492/3
66 390
56 696
56 207
TOTAAL DER PASSIVA 10/49
3 334 733
2 905 842
2 876 517
Overige schulden
Overlopende rekeningen
http://www.vanhecke.com
4/6
2017-07-19
Jaarrekeningen
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten
X
X
X
X
70/74
1 222 486
1 216 657
1 227 255
70
1 165 629
1 163 570
1 176 521
71
2 399
-2 412
-2 153
Geproduceerde vaste activa
72
0
0
0
Andere bedrijfsopbrengsten
74
54 458
55 498
52 887
1 078 789
1 103 536
1 097 321
60
584 095
581 309
614 268
Aankopen
600/8
587 386
569 112
630 094
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)
609
-3 291
12 197
-15 826
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de
bestellingen in uitvoering: toename (afname)(+)/(-)
Bedrijfskosten
60/64
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
61
277 634
286 662
255 248
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)
62
166 661
160 295
161 534
41 175
42 007
40 249
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste activa
630
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)
631/4
319
-19
-443
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en
terugnemingen) (+)/(-)
635/7
-11 449
12 367
2 411
Andere bedrijfskosten
640/8
20 354
20 914
24 054
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-kosten (-)
649
0
0
0
143 697
113 122
129 934
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)
9901
Financiële opbrengsten
75
60 936
60 969
37 949
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
60 131
60 173
36 921
Opbrengsten uit vlottende activa
751
1
0
3
Andere financiële opbrengsten
752/9
804
796
1 025
65
107 970
94 074
85 771
650
106 844
93 031
84 227
651
0
0
0
1 126
1 043
1 544
96 663
80 017
82 112
Financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden,
bestellingen in uitvoering en handels-vorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-)
Andere financiële kosten
652/9
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
(+)/(-)
9902
Uitzonderlijke opbrengsten
76
0
0
0
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa
760
0
0
0
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
761
0
0
0
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
762
0
0
0
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
763
0
0
0
Andere uitzonderlijke opbrengsten
764/9
0
0
0
Uitzonderlijke kosten
66
0
0
0
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
660
0
0
0
661
0
0
0
662
0
0
0
663
0
0
0
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen)(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
http://www.vanhecke.com
5/6
2017-07-19
Jaarrekeningen
Andere uitzonderlijke kosten
664/8
0
0
0
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)
669
0
0
0
96 663
80 017
82 112
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
9903
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
780
0
0
0
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
680
0
0
0
Belastingen op het resultaat (+)/(-)
67/77
12 691
13 528
18 431
670/3
13 784
13 528
18 431
1 093
0
0
83 972
66 489
63 681
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor
belastingen
77
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)
9904
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
789
0
0
0
Overboeking naar de belastingvrije reserves
689
0
0
0
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)
9905
83 972
66 489
63 681
RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)
X
X
X
X
9906
147 137
126 986
-499 364
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)
9905
83 972
66 489
63 681
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)
14P
63 165
60 497
-563 045
791/2
0
0
563 045
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
791
0
0
563 045
aan de reserves
792
0
0
0
4 199
3 324
3 184
0
0
0
Onttrekking aan het eigen vermogen
Toevoeging aan het eigen vermogen
691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
691
aan de wettelijke reserve
6920
4 199
3 324
3 184
aan de overige reserves
6921
0
0
0
79 778
63 165
60 497
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)
14
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
794
0
0
0
Uit te keren winst
694/6
63 160
60 497
0
Vergoeding van het kapitaal
694
63 160
60 497
0
Bestuurders of zaakvoerders
695
0
0
0
Andere rechthebbenden
696
0
0
0
X
SCHULDEN
X
X
X
Financiële verplichtingen en handelsschulden
8910
2 393 864
2 031 679
1 431 821
Vervallen belastingschulden
9072
0
0
0
Vervallen schulden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
9076
0
0
0
Vertrouwelijk, mag niet doorgegeven worden (zie algemene voorwaarden).
http://www.vanhecke.com
6/6
Download