Slide 1 - KDB Financial Services

advertisement
De jaarrekening doorgelicht
Basis BE-GAAP met nadurk
op IFRS toepassing
1
De jaarrekening doorgelicht: Financiële
analyse en interpretatie in de praktijk
______________________________________
1. Inleiding
2
Inleiding
Doel van financiële analyse

Is de financiële toestand van een onderneming door te lichten.
Hieruit worden dan previsies afgeleid voor de toekomstige financiële
situatie
Financiële analyse is een instrument om informatie te
verstrekken aan verschillende belangengroepen
Analyse wordt gebaseerd op


Externe informatie zoals de jaarrekening
Interne informatie
3
Inleiding
In deze seminarie wordt de analyse enkel gebaseerd op
externe informatie: de jaarrekening als belangrijkste
informatiebron over het vermogen, het resultaat en de
financiële positie van de onderneming:




Balans
Resultatenrekening
Toelichting
Sociale balans
4
Inleiding
De jaarrekening moet een getrouw beeld geven
Regelgeving




het Wetboek van Vennootschappen (7 mei 1999) en haar
uitvoeringsbesluiten, voornamelijk het Koninklijk Besluit van 30 januari
2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen;
de Wet op de boekhouding van de onderneming (17 juli 1975) en haar
uitvoeringsbesluiten;
de adviezen en aanbevelingen vastgelegd door de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen (CBN);
de International Financial Reporting Standards of IFRS-normen, van
toepassing op geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde
entiteiten of dochters van entiteiten.
5
Inleiding
Neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank
(Balanscentrale)


Voorwaarden: zie www.NBB.be
Schema’s:
Grote ondernemingen: volledig schema, inclusief jaarverslag en verslag van de
commissaris
Kleine ondernemingen: verkort schema
Zeer kleine ondernemingen: vereenvoudigde boekhouding – geen
openbaarmakingsverplichtingen
Opmerking: criteria grote – kleine – zeer kleine onderneming zijn gebaseerd op:
Jaargemiddelde personeelsbestand
Jaaromzet
Balanstotaal
6
groottecriteria voor ondernemingen
Een onderneming wordt door het Wetboek van
vennootschappen als groot beschouwd indien:
haar gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis meer
dan 100 bedraagt of
zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt:



jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
jaaromzet (exclusief btw): 7 300 000 euro
balanstotaal: 3 650 000 euro
Grote ondernemingen moeten het volledig schema
gebruiken.
Kleine ondernemingen mogen het verkort schema
gebruiken.
De jaarrekening doorgelicht: Financiële
analyse en interpretatie in de praktijk
2. De jaarrekening
8
Voorwaarden voor een goede analyse
Boekhoudkundige regels en principes goed kennen
en begrijpen
Zich bewust zijn van de beperkingen waaraan de
boekhoudkundige gegevens onderworpen zijn
9
De balans
10
De balans
11
De balans
12
De balans
13
De balans
Activa

Vaste activa
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen op meer dan één jaar
14
De balans
Activa

Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
15
Oprichtingskosten
Inhoud van de rubriek (art. 95)




Kosten van oprichting en kosten van kapitaalverhoging
Kosten bij uitgifte van leningen
Herstructureringskosten (art. 58)
Belastingen en kosten m.b.t. de inbreng (art. 39)
Waardering



Aanschaffingswaarde indien niet ten laste genomen in boekjaar
Afschrijving over max 5 jaar – kosten bij uitgifte leningen over de
looptijd
Volledig afschrijven bij stopzetting
16
Oprichtingskosten
Aandachtspunten




Fictieve VA!
Activering indien kosten niet ten laste worden genomen
gedurende het boekjaar (art. 58)
Herstructureringskosten (toelichting)
Activering van herstructureringskosten: subjectiviteit
IFRS: begrip oprichtingskosten niet gekend




Kosten van oprichting en kapitaalverhoging in mindering van kapitaal
Kosten bij uitgifte van leningen in mindering van ontvangen bedrag
Overige oprichtingskosten onmiddellijk ten laste van boekjaar
Herstructureringskosten/herlokalisatiekosten niet activeren
17
Immateriële vaste activa
Inhoud van de rubriek (art. 95)




Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkaardige
rechten
Goodwill
Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
Waardering



Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen voor immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur
(kosten onderzoek en ontwikkeling en goodwill over max 5 jaar)
Waardeverminderingen voor andere ingeval van duurzame minderwaarde of
ontwaarding
18
Immateriële vaste activa
Aandachtspunten




Subjectiviteit waardering!
Geen herwaardering mogelijk
Soms ook niet uitgedrukte immateriële vaste activa aanwezig
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
19
Immateriële vaste activa
IFRS




Onderzoekskosten komen altijd in resultatenrekening,
ontwikkelingskosten kunnen onder bepaalde voorwaarden geactiveerd
worden. Opstartkosten en reorganisatiekosten worden verplicht
opgenomen in de resultatenrekening.
Alleen extern verworven goodwill – geen afschrijving maar impairment of
bijzondere waardeverminderingstest.
Herwaardering is toegelaten indien er een actieve markt voor bestaat.
Herwaarderen van één actief van een groep is niet toegelaten.
IAS-normen 23 en 38 zijn van toepassing op deze rubriek
20
Materiële vaste activa
Inhoud






Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
21
Materiële vaste activa
Waardering





Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen voor materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur
Waardeverminderingen voor andere ingeval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding
Herwaardering is mogelijk wanneer de waarde, bepaald in functie van
hun nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze
uitstijgt boven de boekwaarde. Wanneer de betrokken activa
noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf, mogen zij slechts
worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte
meerwaarde wordt verantwoord door de rendabiliteit. (art. 57)
Criterium financiële leasing: aankoopoptie op einde van huurtermijn
aan maximum percentage
22
Materiële vaste activa
Aandachtspunten

De vastleggingsgraad
Afhankelijk van de aard van het bedrijf en de sector.
Verschillen door de leeftijd van de onderneming en de graad van
automatisering


Zware investeringen vragen langetermijnmiddelen
Volledig afgeschreven MVA hebben soms nog een redelijke
marktwaarde
23
Materiële vaste activa
IFRS


IAS-normen 16, 17, 23, 40 en 41
Criterium financiële leasing:
de overdracht aan de leasingnemer van de quasi-totaliteit van de risico’s
en de voordelen inherent aan het actief (substance over form)
geen maximumpercentage voor de aankoopoptie
24
Financiële vaste activa
Inhoud
A. Verbonden ondernemingen
1.
Deelnemingen
2.
Vorderingen
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
1.
Deelnemingen
2.
Vorderingen
C. Andere financiële vaste activa
1.
Aandelen
2.
Vorderingen en borgtochten in contanten
27
Controle
Is de bevoegdheid, in rechte of in feite, om rechtstreeks of onrechtstreeks
een beslissende invloed uit te oefenen:


op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders of
op de oriëntatie van het beleid.
In rechte (onweerlegbaar vermoed):

o.m. wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten
verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken
onderneming/vennootschap (rechtstreeks en onrechtstreeks).
In feite (weerlegbaar vermoeden) :

Uitoefening op voorlaatste en laatste algemene vergadering van meerderheid van
stemrechten verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde
aandelen.
28
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen


De ondernemingen die men controleert of door wie men wordt
gecontroleerd.
Ondernemingen die onder centrale leiding staan (consortia)
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Tss 10 % en 50 % van het maatschappelijk kapitaal
Andere financiële vaste activa



< 10 %
door het scheppen van een duurzame en specifieke band met de
betrokken onderneming bevorderen van de eigen bedrijfsuitoefening
vorderingen en borgtochten in contanten
De als doorlopende waarborgen gestorte bedragen, bijvoorbeeld aan openbare
besturen of nutsbedrijven
29
Financiële vaste activa
Waardering




Vorderingen aan nominale waarde
Deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten aan aanschaffingswaarde
Bijkomende kosten bij aanschaffing mogen onmiddellijk ten laste genomen
worden
Waardeverminderingen:
Op deelnemingen en aandelen bij duurzame minderwaarde of ontwaarding
Op vorderingen bij onzekerheid over betaling op vervaldag

Herwaardering mogelijk
Aandachtspunten


Ook continuïteit dochterondernemingen is belangrijk
Geconsolideerde gegevens kunnen meer duiding geven
30
Financiële vaste activa
IFRS





Geen onderscheid korte termijn en lange termijn, enkel een verdeling
volgens kwalificatie.
Waardering volgens kostprijs of reële waarde
KT-investeringen: kostprijs of reële waarde
LT-investeringen: kostprijs, geherwaardeerde waarde of reële waarde
De bijkomende kosten maken deel uit van de aanschaffingsprijs
Geen opname tegen conventionele waarde mogelijk
IAS-normen 27, 28, 31, 32 en 39 en IFRS 3
31
Vorderingen op meer dan één jaar
Inhoud

De vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar
(alleen het gedeelte dat nog niet binnen het boekjaar komt te vervallen)
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
32
Vorderingen op meer dan één jaar
Waardering



Vorderingen aan nominale waarde
Vastrentende effecten aan aanschaffingswaarde
Waardeverminderingen bij onzekerheid over de betaling op de vervaldag
en wanneer de realisatiewaarde op datum van jaarafsluiting lager is dan de
boekwaarde
IFRS

IAS/IFRS-normen 17, 32 en 39
33
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Inhoud


Voorraden
Bestellingen in uitvoering:
Onderhanden werk dat voor rekening van een derde op bestelling wordt uitgevoerd en
waarvoor nog geen oplevering is geschied
Goederen in bewerking die voor rekening van een derde op bestelling worden gemaakt
en die nog niet werden geleverd, tenzij het gaat om seriewerk
Dienstprestaties die voor rekening van een derde op bestelling worden uitgevoerd en
die nog niet werden geleverd, tenzij het gaat om een standaardtype van
dienstprestaties
34
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Waardering

Aanschaffingswaarde of marktwaarde op balansdatum als die lager is
De waardering tegen de lagere marktwaarde mag niet worden gehandhaafd indien
achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad
werd gewaardeerd.

AW activa met identieke technische of juridische kenmerken:
door individualisering van de prijs van elk bestanddeel
de methode van gewogen gemiddelde prijzen,
de methode "Fifo" (eerst in - eerst uit) of
de methode "Lifo" (laatst in - eerst uit)
35
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Waardering

Bestellingen in uitvoering :
'percentage of completion method‘

de winst moet met voldoende zekerheid als verworven kunnen beschouwd worden.
'completed contract method’
Waardeverminderingen

vervaardigingsprijs plus de nog te maken kosten is hoger dan de overeengekomen
verkoopprijs.
36
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorbeeld waardering bestellingen in uitvoering
Een bedrijf werkt gedurende 2 jaren aan de bouw van een treinstel. De totale
vervaardigingsprijs wordt berekend op 100 miljoen EUR, de vermoedelijke
verkoopprijs bedraagt 120 miljoen EUR. De werkzaamheden zijn gelijkmatig
gespreid over 2 boekjaren.
37
Voorraden en bestellingen in uitvoering
‘Completed contract method’
Jaar 1:
50 miljoen EUR wordt in de kosten opgenomen
370 Bestellingen in uitvoering
@ 717 Wijzigingen in bestellingen in uitvoering
50.000.000
50.000.000
Effect in het resultaat = 0
Jaar 2: jaar van oplevering
50 miljoen EUR wordt in de kosten opgenomen
120 miljoen EUR wordt als omzet geboekt (rek 700, credit)
717 Wijzigingen in bestellingen in uitvoering
@ 370 Bestellingen in uitvoering
50.000.000
50.000.000
Effect in het resultaat: 20 miljoen EUR winst
38
Voorraden en bestellingen in uitvoering
‘Percentage of completion method’
Jaar 1:
50 miljoen EUR wordt in de kosten opgenomen
370 Bestellingen in uitvoering
@ 717 Wijzigingen in bestellingen in uitvoering
60.000.000
60.000.000
Effect in het resultaat = 10 miljoen EUR winst
Jaar 2: jaar van oplevering
50 miljoen EUR wordt in de kosten opgenomen
120 miljoen EUR wordt als omzet geboekt (rek 700, credit)
717 Wijzigingen in bestellingen in uitvoering
@ 370 Bestellingen in uitvoering
Effect in het resultaat: 10 miljoen EUR winst
60.000.000
Bij deze methode is de winst dus gelijkmatig gespreid over de 2 boekjaren
60.000.000
39
Voorraden en bestellingen in uitvoering
IFRS





Totale waarde voorraden onder ‘Inventories’, een verdere onderverdeling is
niet vereist
De waardering steeds op basis van de volledige kosten (zowel directe als
indirecte kosten)
LIFO is niet toegelaten
Bestellingen in uitvoering altijd ‘percentage of completion method’
Enkel integrale kostprijscalculatie (full costing) toegestaan.
40
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Inhoud

De vorderingen die binnen het jaar vervallen
Ook vorderingen met een oorspronkelijk langere looptijd > 1 jaar, maar die in de komende 12 maanden
vervallen
Opsplitsing in:

Handelsvorderingen

Overige vorderingen
IFRS




IAS-normen 12, 32 en 39
IAS 12Winstbelasting (Hoe de belasting te boeken, welke waarden moeten verantwoord worden).
IAS 32Financiële instrumenten: informatieverschaffing en presentatie
(complementair aan IAS 39: wat zijn de financiële instrumenten, hoe verschijnen ze in de jaarrekening)
IAS 39Financiële Instrumenten: opname en waardering
(aangegeven wordt over welke instrumenten het gaat. Waardering van een instrument is initieel op basis van fair
value (marktwaarde), voor vervolg-waarderingen wordt een onderscheid gemaakt naar twee typen van
waardering: geamortiseerde kosten en fair value. Waardering tegen geamortiseerde kosten kan slechts voor een
beperkt aantal instrumenten. Voor waardering tegen fair value wordt vervolgens aangegeven wat de spelregels
m.b.t. hedge accounting zijn.)
41
Geldbeleggingen
Inhoud





Eigen aandelen
Overige beleggingen
Vorderingen op kredietinstellingen en termijndeposito‘s
Effecten die niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa
Aandelen in verbonden ondernemingen of in ondernemingen in
deelnemingsverhouding, die zijn verkregen of waarop is ingeschreven met
het oog op de wederafstand daarvan of die bestemd zijn om binnen twaalf
maanden te worden gerealiseerd.
42
Geldbeleggingen
Waardering




Aanschaffingswaarde
Waardevermindering wanneer op het einde van het boekjaar de
realisatiewaarde lager is dan de aanschaffingswaarde
Terugnemingen van geboekte waardeverminderingen zijn mogelijk,
herwaarderingen zijn niet mogelijk
Vastrentende effecten:
Indien actuariële rendement verschilt van het nominale rendement:

verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis
over de looptijd in resultaat nemen als (deel van de) renteopbrengst. De
aanschaffingswaarde wordt dienovereenkomstig verhoogd of verlaagd.
43
Geldbeleggingen
IFRS






Geen onderscheid tussen financiële activa op korte en op lange termijn
IAS-normen 26, 28, 32 en 39
IAS 26Administratieve verwerking en verslaggeving door werknemerspensioenfondsen
(Hoe moeten pensioenvoorzieningen verantwoord worden, wanneer die door het bedrijf zelf beheerd
worden).
IAS 28Administratieve verwerking van investeringen in geassocieerde deelnemingen
(Regels voor wanneer een bedrijf meer dan 20% van de aandelen van een ander bedrijf bezit)
IAS 32Financiële instrumenten: informatieverschaffing en presentatie
(complementair aan IAS 39: wat zijn de financiële instrumenten, hoe verschijnen ze in de jaarrekening)
IAS 39Financiële Instrumenten: opname en waardering
(aangegeven wordt over welke instrumenten het gaat. Waardering van een instrument is initieel op basis
van fair value (marktwaarde), voor vervolg-waarderingen wordt een onderscheid gemaakt naar twee
typen van waardering: geamortiseerde kosten en fair value. Waardering tegen geamortiseerde kosten
kan slechts voor een beperkt aantal instrumenten. Voor waardering tegen fair value wordt vervolgens
aangegeven wat de spelregels m.b.t. hedge accounting zijn.)
44
Liquide middelen
Inhoud



Kasmiddelen
Te incasseren vervallen waarden
Tegoeden op zicht bij kredietinstellingen
IFRS

Geen bijzondere bepalingen
45
Overlopende rekeningen
Inhoud



Over te dragen kosten
Verkregen opbrengsten
Rente begrepen in de nominale waarde van een schuld, verschil
tussen aanschaffingswaarde en nominale waarde van een
schuld, disconto bij renteloze schulden of schulden tegen een
abnormaal lage rente en niet-gelopen rente bij schulden met
afbetalingen in termijnen en met renteberekening op het
oorspronkelijk bedrag (art. 27bis § 4).
IFRS

Geen bijzondere bepalingen
46
De balans
Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen winst/(overgedragen verlies)
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
nettoactief
47
De balans
Passiva

Vreemd vermogen
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen
48
Kapitaal
Inhoud



Is het eigen vermogen dat door de initiatiefnemer(s) bij oorsprong of bij
latere kapitaalverhoging op bestendige wijze aan de onderneming is
toegekend
door inbreng in natura
door inbreng in speciën
Het geplaatst kapitaal is het door de aandeelhouders aan de
onderneming definitief toegezegde kapitaal (= het onderschreven kapitaal)
Het niet-opgevraagde kapitaal is het onderschreven kapitaal dat nog niet
in het bezit van de onderneming is.
49
Kapitaal
Aandachtspunten

Informatie uit de toelichting inzake kapitaalwijzigingen en converteerbare
obligatieleningen
IFRS



Kosten van kapitaalverhoging worden direct afgetrokken van het kapitaal
De eigen aandelen worden afgetrokken van het kapitaal en de realisatie
ervan wordt rechtstreeks ten laste gelegd van het eigen vermogen
Vermogensmutatietabel: wijzigingen in het eigen vermogen
50
Uitgiftepremies
Inhoud

Ontstaan indien in het kader van een kapitaalverhoging aandelen
uitgegeven worden tegen een hogere prijs dan de nominale waarde
(het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde wordt
uitgiftepremie genoemd)
IFRS

Geen afzonderlijke rubriek onder IFRS
51
Herwaarderingsmeerwaarden
Inhoud


De vaststaande maar niet gerealiseerde meerwaarden op materiële
en financiële vaste activa
Behouden tot realisatie activa
Overboeking kan naar de beschikbare reserves, naar rato van de geboekte
afschrijvingen
Incorporatie in het kapitaal kan. Voorwaarden:


Meerwaarde is vaststaand en bestendig
Er moet rekening gehouden worden met belastingsimpact bij eventuele realisatie
52
Herwaarderingsmeerwaarden
Aandachtspunten



Gebaseerd op schattingen!
Overdreven of een te voorzichtige waarderingspolitiek?
Verschillen in waarderingspolitiek bemoeilijken vergelijkingen
IFRS



-
Herwaardering van vaste activa is toegestaan
De realisatie van geherwaardeerde activa komt rechtstreeks in het eigen
vermogen
IAS 16
IAS 16Materiële vaste activa
(Wat moet verantwoord worden, welke methode van verantwoorden dient gehanteerd te
worden).
53
Reserves
Inhoud

Door de onderneming via haar werking rechtstreeks gerealiseerde winsten
waarover de algemene vergadering beslist heeft ze bestendig binnen de
onderneming te houden
Wettelijke: 5 % van de jaarlijkse winst tot 10 % van het geplaatst kapitaal
Onbeschikbare reserves incl. reserves voor eigen aandelen
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
54
Reserves
Aandachtspunten

Reserves worden soms ten onrechte beschouwd als beschikbare
geldmiddelen waarmee investeringen kunnen worden gefinancierd
IFRS
–
Geen specifieke IAS/IFRS-normen
55
Overgedragen winst/(overgedragen verlies)
Inhoud

Omvat de resultaten die nog geen definitieve bestemming hebben
gekregen vanwege de algemene vergadering. Bij de
resultaatverwerking wordt elk jaar opnieuw rekening gehouden met dit
overgedragen resultaat.
IFRS

-
-
IAS-normen 8 en 10
IAS 8Nettowinst of -verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in de grondslagen voor
financiële verslaggeving
(Beleid: alleen datgene rapporteren wat niet gedekt wordt door IFRS/IAS. Wijzigingen in schattingen: hoe
af te handelen, hoe te verantwoorden. Fouten: wanneer moeten eerdere jaarrekeningen aangepast
worden, wanneer niet).
IAS 10Gebeurtenissen na balansdatum
(Wanneer moet een gebeurtenis die achteraf de balans of de resultatenrekening beïnvloedt meegenomen
worden in het jaarverslag, wanneer niet / telt hij in het volgend jaar).
56
Kapitaalsubsidies
Inhoud



Kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen met het
oog op investeringen in vaste activa met eigen vermogen, na aftrek van
de uitgestelde belastingen op deze subsidies
Geleidelijk in resultaat, volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen
Volledige afboeking bij realisatie of buitengebruikstelling
57
Kapitaalsubsidies
Aandachtspunten

Subsidies die losstaan van investeringen in VA worden direct in
resultaat genomen
IFRS


Kapitaalsubsidies zijn uitgestelde opbrengsten en geen afzonderlijke
rubriek van het eigen vermogen
IAS 20
- IAS 20 Administrieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over
overheidssteun (wanneer moet dit in het jaarverslag opgenomen worden, hoe moet de waarde
van de bijdrage / steun berekend en verantwoord worden).
58
Voorschot aan de vennoten
op de verdeling van het nettoactief
Inhoud

De voorschotten aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief
blijven op een afzonderlijke rekening van het eigen vermogen behouden
tot aan de sluiting van de vereffening, ongeacht of de voorschotten
betrekking hebben op kapitaal, uitgiftepremies of reserves.
IFRS

Geen specifieke IAS/IFRS-normen
59
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Inhoud

Deze rubriek omvat de voorzieningen ter dekking van duidelijk
omschreven verliezen of kosten die op balansdatum waarschijnlijk of
zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Overige risico’s en kosten

De rubriek omvat eveneens de uitgestelde belastingen.
Dit zijn belastingen op meerwaarden, gerealiseerd bij de verkoop van immateriële en
materiële vaste activa
De rubriek omvat tevens de uitgestelde belasting op kapitaalsubsidies.
60
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Aandachtspunten bij de financiële analyse



Instrument om het resultaat te “sturen”
“Vergeten” voorzieningen
Onvoldoende voorzieningen = achteraf soms zware kosten ten laste
van één boekjaar
61
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
IFRS



De voorwaarde is het bestaan van een verplichting waarvan het
bedrag op een betrouwbare wijze beoordeeld kan worden (enger)
Geen voorzieningen voor groot onderhoud en herstellingen
Voorzieningen voor herstructurering zijn mogelijk
indien een gedetailleerd formeel plan werd aangekondigd of de implementatie
effectief is aangevat.



Tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van
activa of passiva geven aanleiding tot uitgestelde belastingen met een
passieve (toekomstige belastingschuld) en actieve (toekomstige
belastingvordering) belastinglatentie tot gevolg
IAS-normen 19, 26 en 37 zijn van toepassing op voorzieningen
IAS-norm 12 is van toepassing op uitgestelde belastingen
62
Schulden op meer dan één jaar
Inhoud



Schulden met een contractuele looptijd van meer dan één jaar
De schulden of gedeelten van schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf
maanden vervallen, worden overgebracht naar de rubriek “Schulden op meer dan één
jaar die binnen het jaar vervallen”
Indeling in:
financiële schulden
handelsschulden
ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
overige schulden
Aandachtspunten

Bij de berekening van sommige ratio’s zal een correctie gebeuren voor ontvangen
vooruitbetalingen op bestellingen
IFRS

IAS-normen 12, 17, 23, 32 en 39
63
Schulden op ten hoogste één jaar
Inhoud

De schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, financiële
schulden, handelsschulden, ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen,
schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten en overige
schulden
Aandachtspunten


Toename van schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten zonder duidelijke reden
Lopende rekeningen tegenover vennoten, aandeelhouders, bestuurders en
verbonden ondernemingen
“Quasi” eigen vermogen
Vaak instrument om de winst te optimaliseren vanuit fiscaal oogpunt
64
Schulden op ten hoogste één jaar
Aandachtspunten

Bij het gebruik maken van betalingsuitstel bij leveranciers kunnen
belangrijke opportuniteiten gemist worden indien betalingskortingen
gegeven worden
IFRS

Geen specifieke IAS/IFRS-normen
65
Overlopende rekeningen
Inhoud


Toe te rekenen kosten
Over te dragen opbrengsten
IFRS

Geen specifieke IAS/IFRS-normen
66
De resultatenrekening
67
De resultatenrekening
68
De resultatenrekening
69
De resultatenrekening
70
De resultaatbestemming
71
Bedrijfsopbrengsten
Inhoud





Omzet
Wijzigingen in voorraad goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering
(toename +, afname –)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Aandachtspunten


Verkort schema:bedrijfsopbrengsten zijn facultatieve vermelding – wel
brutomarge
Grens tussen andere bedrijfsopbrengsten en uitzonderlijke opbrengsten is soms
vaag
72
Bedrijfskosten
Inhoud








Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en
materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten
73
Bedrijfskosten
Aandachtspunten

De rubriek diensten en diverse goederen omvat ook meer fundamentele kosten,
zoals:
kosten van diensten in het kader van operationele leasing van voertuigen;
vergoedingen van uitzendkrachten;
vergoedingen van “ter beschikking gestelde personeelsleden”;
niet-resultaatgebonden en buiten een arbeidsovereenkomst ontvangen vergoedingen voor
bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten.
 Vergelijkbaarheid?


Vergoedingen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten kunnen
onder verschillende rubrieken voorkomen
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen  geen
geldbewegingen.
74
Bedrijfskosten
Aandachtspunten




Bestendigheid in de waarderingsregels is belangrijk
Bedrijfseconomisch verantwoorde afschrijvingen kunnen verschillen van
de door de fiscus aanvaarde afschrijvingen
Belangrijke waardeverminderingen op vorderingen en voorraden
Waardeverminderingen voor vaste activa verlopen via de uitzonderlijke
resultaten
75
Bedrijfswinst of bedrijfsverlies
Inhoud


De bedrijfswinst (+) of het bedrijfsverlies (–) is het resultaat ontstaan uit de
gewone activiteiten
Verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten
76
Financiële opbrengsten
Inhoud



Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
77
Financiële kosten
Inhoud



Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa
Andere financiële kosten
Aandachtspunten

Slechts een benadering van de kostprijs van het vreemd vermogen
Intresten niet op elk vreemd vermogen
Rentesubsidies onder financiële opbrengsten
Balans is een momentopname
78
Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Inhoud

samengesteld uit de bedrijfswinst (of het bedrijfsverlies) enerzijds en de
financiële kosten en opbrengsten anderzijds
79
Uitzonderlijke opbrengsten/Uitzonderlijke kosten
Inhoud


Bepalend is de uitzonderlijke aard van het ontstaan van deze opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten






Terugneming van afschrijvingen
Terugneming van waardeverminderingen
Terugneming van voorzieningen
Meerwaarden bij de (uitzonderlijke) realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten





Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
Minderwaarden bij de (uitzonderlijke) realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke kosten
80
Uitzonderlijke opbrengsten/Uitzonderlijke kosten
Aandachtspunten

“winstbeheer”???
81
Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen
Inhoud

de winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen en de
uitzonderlijke opbrengsten min de uitzonderlijke kosten.
82
Belastingen op het resultaat
Inhoud


Onttrekking aan/overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen
83
De resultaatverwerking
Aandachtspunten

Het gedeelte van de winst dat in aanmerking kan komen voor uitkering, is
afhankelijk van:
de investeringsbeslissingen en financieringspolitiek;
wettelijke bepalingen:


jaarlijkse inhouding van 5 % van de winst tot 10 % van het geplaatste kapitaal
geen winstuitkering mogelijk indien nettoactief gedaald is onder het bedrag
van het gestorte kapitaal en de niet-uitkeerbare reserves
84
De toelichting
Inhoud










Een samenvatting van de waarderingsregels
Een staat van de oprichtingskosten
Een staat van de immateriële, van de materiële en van de financiële vaste activa
Informatie over de verbonden ondernemingen
Uitsplitsing van de overige beleggingen en van de overlopende rekeningen (indien
belangrijk bedrag)
Een staat met betrekking tot het kapitaal
Uitsplitsing van de overige risico’s en kosten onder de voorzieningen (indien belangrijk
bedrag)
Een staat van de schulden
Gedetailleerde gegevens met betrekking tot de bedrijfsresultaten
Gegevens betreffende de financiële resultaten
85
De toelichting
Inhoud







Uitsplitsing van de posten “andere uitzonderlijke opbrengsten” en “andere uitzonderlijke
kosten” (indien belangrijke bedragen)
Uitsplitsing van de belastingen op het resultaat
De andere taksen en belastingen ten laste van derden
Gegevens met betrekking tot niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Een staat over de betrekkingen met verbonden ondernemingen
Gegevens over bestuurders en zaakvoerders en commissarissen: vorderingen,
bezoldigingen, toegestane waarborgen, verplichtingen
Gegevens betreffende het niet-gebruik van de waarderingsmethode op basis van de
waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten.
86
De sociale balans
Inhoud

Specifieke informatie vermeld over het personeelsbestand: aantal tewerkgestelden,
personeelsverloop, opleiding...
87
Het jaarverslag
Inhoud




Een commentaar op de jaarrekening (met een getrouw overzicht van de
gang van zaken en van de positie van de onderneming)
Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het
boekjaar hebben plaatsgevonden
Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de
vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden (voor zover die informatie
niet van aard is aan de betrokken vennootschap ernstig nadeel te
berokkenen)
Informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling
88
Het jaarverslag



Een verslag over de kapitaalverhogingen of de uitgifte van converteerbare
obligaties of warrants waartoe door de raad van bestuur besloten is in het kader
van het toegestaan kapitaal
Gegevens over het bestaan van bijkantoren van de vennootschap
De verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de
veronderstelling van continuïteit
wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of
wanneer uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende
boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt

Informatie betreffende de inkoop van eigen aandelen
89
Het verslag van de commissaris

Regels m.b.t. commissaris en zijn rol bij de jaarrekening: Wetboek
vennootschappen (art 130 t/m 171)

Bij aanstelling commissaris: verslag met de jaarrekening neerleggen

Grote ondernemingen moeten commissaris benoemen

Verslag van de commissaris moet bevatten:
Jaarrekening waarop controle betrekking heeft + boekhoudkundig referentiestelsel
Beschrijving van de reikwijdte van de controle: normen, bekomen toelichting en
informatie van het bestuursorgaan
Vermelding dat boekhouding in overeenstemming is met voorschriften
Verklaring met zijn oordeel over het ‘getrouwe beeld’ van de jaarrekening
Verwijzing naar aangelegenheid die aandacht vragen
Vermelding of jaarrekening vereiste inlichtingen bevat i.v.m art 95 en 96 (zie detail)
Vermelding of winstbestemming in overeenstemming is met statuten en wetboek
90
Het verslag van de commissaris
Art. 95
De bestuurders of zaakvoerders van vennootschappen stellen een verslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid.
Art. 96
Het jaarverslag bedoeld in artikel 95 bevat :
1° een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang
van zaken en van de positie van de vennootschap;
2° informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden;
3° inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen
aan de vennootschap;
4° informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
5° gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap;
6° ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende
twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de
toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;
7° alle gegevens die volgens dit wetboek in dit verslag moeten worden opgenomen.
IFRS
IFRS 1 : Eerste toepassing van IFRS
IFRS 2 : Op aandelen gebaseerde
betalingen
IFRS 3 : Bedrijfscombinaties
IFRS 4 : Verzekeringscontracten
IFRS 5 : Vaste activa aangehouden voor
verkoop en beëindiging bedrijfsactiviteiten
IAS
IAS 1 : Presentatie van de jaarrekening
IAS 2 : Voorraden
IAS 7 : Het kasstroomoverzicht
IAS 8 : Nettowinst of verlies over de periode, fundamentele fouten en wijzigingen in grondslagen voor de
financiële verslaggeving
IAS 10 : Gebeurtenissen na balansdatum
IAS 11 : Onderhanden projecten in opdrachten van derden
IAS 12 : Winstbelastingen
IAS 14 : Gesegmenteerde informatie
IAS 16 : Materiële vaste activa
IAS 17 : Lease-overeenkomsten
IAS 18 : Opbrengsten
IAS 19 : Personeelsbeloningen
IAS 20 : Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun
IAS 21 : De gevolgen van wisselkoerswijzigingen
IAS 23 : Financieringskosten
IAS 24 : Informatieverschaffing over verbonden partijen
IAS 26 : Administratieve verwerking en verslaggeving door pensioenregelingen
IAS 28 : Investeringen in geassocieerde deelnemingen
IAS 29 : Financiële verslaggeving in economieën met hyperinflatie
IAS 30 : Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en soortgelijke financiële instellingen
IAS 31 : Belangen in joint ventures
IAS 32 : Financiële instrumenten: informatieverschaffing en presentatie
IAS 33 : Winst per aandeel
IAS 34 : Tussentijdse financiële verslaggeving
IAS 36 : Bijzondere waardevermindering van activa
IAS 37 : Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa
IAS 38 : Immateriële vaste activa
IAS 39 : Financiële instrumenten: opname en waardering
IAS 40 : Vastgoedbeleggingen
IAS 41 : Landbouw
EINDE
Download