businessplan

advertisement
Businessplan
September 2010
Sportfrissel
Inleiding.
Mensen met een arbeidsbeperking hebben het moeilijk in de maatschappij. Deze mensen uit
verschillende doelgroepen, zijn over het algemeen werkzaam binnen sociale
werkvoorzieningschappen. De mate en aard van de beperking varieert sterk. Doelstelling binnen
de SWS is om de beroepskwaliteiten van de werknemers zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Persoonlijke arbeidstrajecten worden gestart en begeleid door een jobcoach. Onderdeel van dat
geheel is het aanbieden van een sport en beweegprogramma, gericht op beweging, sport en
vitaliteit. Eerste doel van dat programma is om fittere en gezondere werknemers te krijgen die
met meer plezier samenwerken. Het tweede doel is dat mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt via een samenspel van werk en bewegen vitaler en zelfverzekerder worden
waardoor de kansen op de reguliere arbeidsmarkt verruimen.
Doelstellingen.
Het project is erop gericht vanuit het interne sportprogramma een brug te slaan naar de reguliere
sportverenigingen. Dit door middel van:
 Minimaal 3 sportverenigingen in de gemeente Smallingerland de mogelijkheid geven
binnen het interne sportprogramma van het werkvoorzieningschap Caparis de werknemer
kennis te laten maken met hun sporten in de vorm van:
 Kennismakingsactiviteiten binnen het beweegprogramma van Caparis
afhankelijk van de behoefte van de werknemers;
 Oriëntatie op een bepaalde sport afhankelijk van de behoefte;
 Clinics op de werkvloer;
 Clinics bij de sportverenigingen.
 N.a.v. de clinics bij sportverenigingen, trainingen binnen de verenigingen
organiseren, die gericht zijn op het toewerken naar een eigen toernooi of
(groter) evenement;
 De sportverenigingen ondersteunen in de coaching van de werknemers met een
arbeidsbeperking.
 sportinstructeurs, trainers, coaches en begeleiders scholen en ondersteunen bij de
begeleiding van deze doelgroep;
 Een bijdrage te leveren aan de integratie van deze doelgroep in de reguliere
sportvereniging door:
 het zoeken naar oplossingen om deze groep structureel in te bedden binnen de
vereniging;
 stimuleren om mee te doen met verenigingsactiviteiten;
 waarborgen van een gastvrij en sportief klimaat binnen de vereniging voor alle
sporters. In eerste instantie er bij voldoende deelname apart groepen gevormd
worden. De ambitie is om deze groepen op termijn te laten integreren in
bestaande groepen. Bij een gering aantal deelnemers worden deze direct in
bestaande groepen ingepast. Dit is mede afhankelijk van het niveau van de
sporter.
 Laagdrempelige voorwaarden creëren voorde doelgroep. (Binnen Sportfrissel zijn
er voor de deelnemers geen kosten verbonden. Materiaal bestaat in eerste
instantie uit goed schoeisel. Na integratie van de werknemers binnen de
sportvereniging zal er contributie worden gevraagd. Vanuit gemeentelijke
subsidieregelingen kan daar ondersteuning geboden worden. Andere kosten
voormaterialen bij de andere deelnemende sportverenigingen zijn voor rekening
van die sportverenigingen).
 Projectevaluatie.
 Effectonderzoek.
Resultaten.
 Inzicht in de methode/ methodiek waarop de doelgroep op de beste wijze kan worden
geïntegreerd binnen de sportverenigingen.





Beschrijving methodiek/plan van aanpak om werknemers van sociale
werkvoorzieningschappen te laten sporten bij de sportvereniging.
In totaal 30 werknemers lid laten worden bij 1 van de 3 sportverenigingen.
Beschrijving van de programma’s van de 3 sportverenigingen.
Beschrijving van de mogelijke succes- en faalfactoren in het proces door middel van een
projectevaluatie (product- en procesevaluatie).
Scholing van het kader van de sportvereniging door personeel van het
werkvoorzieningschap van Caparis.
Planning.
Maand
Juli 2010 –
Oktober 2010
Activiteit
Uitvoering
Project structuur opzetten.
Aanstellen projectleider
Verenigingen benaderen (in eerste instantie
sportverenigingen op de Sportlaan en daarna in
Drachten).
Inventariseren wat de sportverenigingen
willen/kunnen.
Randvoorwaarden deelname opstellen en
screenen verenigingen.
Welke ondersteuning is noodzakelijk om
sportverenigingen mee te laten doen?
Inventarisatie van de drempels voor de
doelgroep om te participeren.
Inventariseren behoefte doelgroep.
Projectgroep
Voorselectie maken van de deelnemers op
behoefte en mogelijkheden.
Sportaanbod van de sportverenigingen
bepalen.
Ondersteuningsaanbod voor de
sportverenigingen inventariseren.
Ondersteuningsaanbod voor technisch kader
sportverenigingen inventariseren..
Effectonderzoek opzetten.
Caparis
1ste afstemming Caparis, Sportstad en Impala.
Op basis van behoeftepeiling aanbod voor
doelgroep vaststellen.
Programma clinics sportverenigingen binnen
beweegprogramma Caparis vaststellen.
Organiseren vervolgaanbod voor de doelgroep
bij de sportverenigingen.
Caparis, Sportstad, Impala
Sportverenigingen en
Caparis.
Caparis/ Sportbedrijf
Smallingerland
Caparis/
Sportverenigingen
Sportverenigingen adviseren/ ondersteunen bij
implementatie doelgroep (organisatorisch).
Technisch kader scholen omgaan met de
doelgroep.
Technisch kader scholen m.b.t. aanbod
sportvereniging.
Voorbereiden effectmeting
Tussentijdse evaluatiemomenten vaststellen
voor Caparis deelnemers, trainers en
verenigingen
Sportbedrijf
Smallingerland
Caparis in samenspraak
met de Atletiekunie.
Atletiekunie
Sportbedrijf
Smallingerland
Sportbedrijf
Smallingerland
Caparis
Caparis
Oktober 2010
Projectgroep
Projectgroep
Atletiekunie
Stagiaire RUG
November 2010 –
Januari 2011
Student RUG
Sportbedrijf
Smallingerland/
Student
Januari 2011
Start clinics binnen Caparis.
Start projectevaluatie.
Start effectonderzoek.
Caparis
Februari 2011
2de afstemming Caparis, Sportstad en
sportverenigingen
Caparis, Sportstad, Impala
Maart 2011
Start clinics binnen verenigingen
Vereniging
Mei 2011 en rest
2011
Start trainingen binnen sportverenigingen.
Herhalen clinics binnen Caparis en herhalen
cyclus.
Tussentijdse evaluatiemomenten houden voor
Caparis deelnemers, trainers en verenigingen.
Sportbedrijf
Smallingerland
Mei- eind 2011
Stagiaire student RUG
Ondersteuningsaanbod Atletiekunie.
 Klankbord en advies, Atletiekunie niet direct betrokken bij Sportfrissel.
 De Atletiekunie heeft mogelijk scholingen om technisch kader te leren omgaan met deze
specifieke doelgroep.
 De Atletiekunie kan adviseren in het aanbod voor de doelgroep.
 De Atletiekunie stelt promotie- en informatiemateriaal beschikbaar.
 De Atletiekunie heeft informatie en promotiemateriaal.
Rolverdeling deelnemende partijen.
 AV Impala. Deze atletiekvereniging is de aanvrager van de proeftuin Sportfrissel en de
vereniging waar in eerste instantie uitvoering wordt gegeven aan het project. Zoals eerder
beschreven wordt in het project de samenwerking gezocht met meerdere
sportverenigingen en sportaanbieders.
 SPORT fryslân is hoofdaanvrager namens AV Impala, Caparis, Sportstad en Sportbedrijf
Smallingerland, voert de regie over het project en is projectleider.
 Caparis. Caparis levert als Sociale Werkvoorzieningschap de doelgroep en organiseert
intern de kennismakingslessen samen met Sportstad Heerenveen. Daarnaast biedt Caparis
ondersteuning bij de scholing van zowel het technisch als het bestuurlijk kader van de
verenigingen om de doelgroep op de juiste wijze te integreren in de sportvereniging.
 Sportstad Heerenveen. Sportstad Heerenveen voert het interne beweeg- en
leefstijlproject binnen Caparis uit. Ook leveren zij een bijdrage aan de introductie van de
doelgroep bij de sportvereniging, met name in de begeleiding naar de sportverenigingen.
 Sportbedrijf Smallingerland. Is de contactorganisatie naar alle sportverenigingen binnen
de gemeente Smallingerland. Sportbedrijf Smallingerland is verantwoordelijk voor de
ondersteuning van de sportvereniging (en) om de doelgroep goed te kunnen integreren
binnen de sportvereniging. Het gaat hier om verenigingsadvisering,
deskundigheidsbevordering en ondersteuning van het totale project.
 Atletiekunie. Klankbord en advisering van het project. Hebben eveneens aanbod voor de
doelgroep.
 Alle bovengenoemde partijen behalve de Atletiekunie vormen samen de projectgroep. De
Atletiekunie heeft een adviserende rol.
 Student bewegingswetenschappen RUG. Effectonderzoek.
Verantwoordelijkheden.
 Projectleider. De projectleider draagt zorg voor het ontwikkelen van een project plan,
oftewel de omschrijving van de aanpak van het project, met daarin onder andere de
beschrijving van het project inclusief doelen en relevante afspraken. Daarnaast moet de
projectleider het projectteam aansturen en leiding geven, wat inhoudt dat hij of zij
controleert, begeleidt en stuurt. Verder is de projectleider verantwoordelijk voor de
planning financiële zaken en de evaluatie van het project. Een andere
verantwoordelijkheid is het managen van risico’s en conflicten.

Deelnemende verenigingen. De verenigingen, die participeren binnen de proeftuin,
bieden binnen het sportprogramma van Caparis clinics in, vervolgtrainingsprogramma’s
binnen de verenigingen en gaan het traject aan om lidmaatschappen te bevorderen bij de
werknemers van Caparis. De verenigingen stellen kader en faciliteiten beschikbaar.

Caparis. Caparis is verantwoordelijk voor het interne beweegprogramma en de
implementatie van de verenigingsclinics in dat programma. Caparis is eveneens
verantwoordelijk voor de inventarisatie van de behoefte van de werknemers. Daarnaast is
Caparis verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemers bij de eerste stappen
naar en binnen de sportvereniging. Caparis voorziet ook in de training van het kader van
de sportverenigingen om de begeleiding van de werknemers binnen de sportvereniging in
goede banen te leiden.

Sportstad. Sportstad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het interne
beweegprogramma binnen het werkvoorzieningschap Caparis. De instructeurs van
Sportstad ondersteunen het kader en de werknemers bij de introductie binnen de
sportvereniging.
Inbreng deelnemers.
 Impala stelt de baan, clubhuis, kleedkamers en mogelijk materiaal beschikbaar. Heeft
trainers beschikbaar en stelt een begeleidingsteam samen.

De andere deelnemende sportverenigingen bieden eveneens bovengenoemde faciliteiten.

Caparis werft actief personeelsleden om mee te doen met Sportfrissel en begeleidt voor
een deel de implementatie van de werknemers in de sportvereniging.

Sportstad levert instructeurs om interne beweegprogramma bij Caparis uit te voeren.

Sport Fryslân stelt kennis beschikbaar. Stelt een projectleider beschikbaar.

Sportbedrijf Smallingerland stelt kennis beschikbaar, specifiek over de Smallingerlandse
situatie.

ATLETIEKUNIE stelt kennis beschikbaar. Ook andere ondersteuning op het gebied van
aanbod, faciliteiten en informatiemateriaal e.a. is mogelijk.
Download