Persbericht Datum: 15 januari 2009 Corporaties W

advertisement
Persbericht
Datum: 15 januari 2009
Corporaties W-Brabant: juist extra investeren in slechte tijden
Banken en overheid belemmeren deze extra investeringen
Waar projectontwikkelaars vanwege stagnerende verkopen grote delen van hun voorgenomen
bouwprojecten uit- dan wel afstellen, zien de vijf corporaties in West Brabant en Tholen
(Dinteloord, Woensdrecht, Castria, Soomland en Wonen West Brabant), mogelijkheden om
verouderde delen van hun woningbezit sneller te vernieuwen. Daarnaast ook om nieuwe
woningen te bouwen op de plekken die ontwikkelaars nu laten liggen. Enerzijds wordt daarmee
de vrager op de woningmarkt beter bediend. Anderzijds betekent het een aanzienlijke
stimulans voor de economie en werkgelegenheid in de regio.
Voorwaarde is echter wel dat er voldoende geld beschikbaar is. Banken die onnodig steeds
hogere tarieven in rekening brengen en de overheidsheffingen zoals de vogelaarheffing en
vennootschapsbelasting, bedreigen die beschikbaarheid. Totaal gaat het om een extra
bouwproductie van circa euro 120 miljoen in 5 jaar (zo’n 650 woningen). Deze productie levert
gedurende vijf jaar 260 arbeidsplaatsen op.
Vanwege de kredietcrisis lopen de investeringen van burgers en bedrijven ook in West Brabant terug. De
verkoop van nieuwe en bestaande woningen ligt bijvoorbeeld al bijna stil vanwege gebrek aan
consumentenvertrouwen en steeds strakkere richtlijnen bij de hypotheekverstrekking. Dit betekent niet
alleen dat de woningmarkt verder op slot komt te zitten, maar ook dat bouwbedrijven gaan merken dat de
opdrachtenstroom opdroogt met alle mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in de bouw, maar ook bij
de installateurs toeleveringsbedrijven en architecten. Een negatieve spiraal dreigt.
Reden voor de corporaties Dinteloord, Woensdrecht, Castria, Soomland en Wonen West Brabant om te
bekijken of er niet juist extra kan worden geïnvesteerd.
Begin december hebben de corporaties het jaarlijkse oordeel van de Ministervan WWI ontvangen. De
minister constateert dat de omvang van de voorgenomen investeringen van de corporaties passend zijn hun
financiële mogelijkheden. Ook ten aanzien van de naleving van de wet- en regelgeving was hij positief. Punt
van verbetering is de kwaliteit van de aangeleverde informatie: de voornemens ten aanzien van nieuwbouw
worden in de praktijk slechts deels gerealiseerd. De corporaties erkennen dit en werken aan verbetering,
omdat zij graag als een betrouwbare partner gezien willen worden.
Er zijn echter ook externe factoren die de corporaties in de hand hebben zoals gemeentelijke besluitvorming
en juridische (bezwaren)procedures. Heel andere factoren die ze niet kunnen beïnvloeden zijn
overheidsheffingen en de kredietcrisis.
Om te kunnen investeren moeten de corporaties wel aan voldoende middelen kunnen komen. Alleen al voor
de komende vijf jaar hebben ze euro 350 miljoen nodig om de huidige opgave te financieren.
De banken frustreren extra investeringen door - volstrekt onnodig - hoge risico-opslagen te hanteren bij het
verstrekken van leningen aan de corporaties. Deze leningen zijn immers al geborgd door het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) en worden ook nog eens door de overheid 100% gegarandeerd. Er is dus geen
enkel risico voor de banken. Tot een half jaar geleden hanteerden de banken daarom slechts een kleine
opslag op het basis rente tarief. Nu is deze opslag de afgelopen maand sterk verhoogd, waardoor een
nieuwe lening gemiddeld 1,5% duurder is geworden. Elk jaar dat de banken deze onnodige opslag in
rekening brengen kost dat de corporaties euro 5,0 miljoen per jaar. Dit bedrag staat voor een
investeringscapaciteit van euro 12,5 miljoen, omgerekend ruim 65 woningen per jaar.
Met de invoering van de integrale vennootschapsbelasting in 2008 onttrekt de overheid jaarlijks euro 4,0
miljoen aan middelen bij de vijf corporaties. Tel daarbij de jaarlijkse “Vogelaarheffing” voor de investeringen
in de 40 krachtwijken ad. euro 1,0 miljoen en de corporaties in West Brabant en Tholen leveren de komende
jaren, per jaar zo’n euro 5,0 miljoen in. Hiervoor zouden jaarlijks ook nog eens 65 woningen extra gebouwd
kunnen worden.
Zonder onnodige risico-opslagen die de banken hanteren en zonder vennootschapsbelasting en
Vogelaarheffing kunnen er in vijf jaar 650 woningen extra gebouwd worden in deze regio, wat 260
arbeidsplaatsen betekent.
///////////
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Wonen West Brabant
Afdeling Communicatie
Nicolette de Beer, [email protected]
Silvia Heijmans, [email protected]
Telefoonnummer: 0164-283300 (doorkiesnummer 314 of 316)
Download