Gent gezien door Gentenaren

advertisement
sessie 1
Gents leefbaarheidsonderzoek:
de kip en het ei.
'Gent gezien door Gentenaren‘
Els Bauwens
Stad Gent
Strategie en Coördinatie
Data-Analyse & GIS
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
Kip en het ei
Gent in cijfers 2013
2
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
Kip en het ei
Gent in cijfers 2013
3
Leefbaarheidsindex 2010
• Leefbaarheidsindex: 0,43
Relatie tot Stad
ivm
buurtaangelegen
heden
Kwaliteit van de
woonomgeving
Mate van
buurtbinding
Kwaliteit van de
woning
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
Veiligheidsgevoel
Kwaliteit van
sociale relaties
Aanwezigheid van
voorzieningen
–
–
–
–
Kwaliteit van de woning
Veiligheidsgevoel
Mate van buurtbinding
Kwaliteit van de
woonomgeving
– Relatie tot Stad ivm
buurtaangelegenheden
• Tevredenheidsindex: 0,79
4
Leefbaarheidsindex deelgebieden
Deelgebieden leefbaarheidsonderzoek
• 4 deelgebieden:
–
–
–
–
Legende
Deelgebieden
Gent - noordoost
Gent - zuidwest
Gent - centrum
Gent-(centrum) rand
Gent kernstad
19e gordel
Gent Noordoost (haven)
Gent Zuidwest
• +/- 380 positieve
enquêtes per
deelgebied
Gent in cijfers 2013
5
Leefbaarheidsindex deelgebieden
Leefbaarheidsindex
2
1,5
1
0,5
0
Gent
Zuidwest
kernstad
Noordoost
19e eeuwse
gordel
-0,5
-1
-1,5
-2
6
Leefbaarheidsindex - evolutie
2
1,5
1
0,5
2003
0
2006
2010
-0,5
-1
-1,5
-2
8
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
Kip en het ei
Gent in cijfers 2013
9
Historiek
• 2001 : Barometer Duurzame Ontwikkeling
– Subjectieve indicator naast reeks objectieve
– Mening van de Gentenaar
–  uitgedrukt in 1 cijfer
• Geobjectiveerde gegevens vs objectief materiaal
• Unieke data, nieuwe informatie, second best
• Voor wie?
– Omgevingsmateriaal  stoffering van rapporten, input
strategisch traject
– Input voor Departementen/ diensten bv.
gezondheidsmonitor
– Voortgangsrapport Stedenfonds
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
Kip en het ei
Gent in cijfers 2013
11
Concept leefbaarheid
• Andere begrippen: leefkwaliteit, leefmilieu,
(woon)beleving, (woon)satisfactie, waardering
voor de woon- en leefomgeving, kwaliteit van
leven
• Buurtgebonden verschijnsel
– Betrekking op woonsituatie en woonomgeving van
mensen
•
leefsituatie (SVR)  sociale situatie: in kaart
brengen van de sociale leefomstandigheden in de
13 centrumsteden
Leefbaarheidsmonitor
• 7 dimensies van leefbaarheid:
– Kwaliteit van de woning
– Kwaliteit van de woonomgeving
– Veiligheid
– Voorzieningenniveau
– Kwaliteit van sociaal leven
– Mate van buurtbinding
– Relatie tot de Stad i.v.m. buurtaangelegenheden
13
Leefbaarheidsmonitor
• Andere aspecten van leefbaarheid, maar niet
in index
– Kwaliteit van eigen leven
• Relaties, gezinssamenstelling, gezondheid, werk,
opleiding, mobiliteit en sociaal-culturele participatie
– Verhuisbereidheid, verhuismotieven en
woonwensen
– Discriminatie en tolerantie
• Modules: gezondheid/integratie/milieuhinder
14
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
Kip en het ei
Gent in cijfers 2013
15
MATE VAN
BUURTBINDING
Helemaal
niet
akkoord
Niet
Neutraal Akkoord Helemaal
akkoord
akkoord
Ik voel me zeer goed in
deze buurt
1
2
3
4
5
In deze buurt voel ik me
erg thuis
1
2
3
4
5
Uit deze buurt ga ik niet zo
gauw weg
1
2
3
4
5
Ik ben een beetje trots op
deze buurt
1
2
3
4
5
Ik vind het vervelend als
anderen op deze buurt
kritiek leveren
1
2
3
4
5
Ik zou nergens anders
willen wonen
1
2
3
4
5
Voor mij is het belangrijk
dat ik precies in deze wijk
woon
1
2
3
4
5
Dimensie
# indicatoren
Cronbach’s Alpha
Kwaliteit van de woning
7
0,9
Kwaliteit van de
woonomgeving
5
0,7
Mate van buurtbinding
7
0,9
Aanwezigheid van
voorzieningen
5
0,7
Veiligheid
1
-
Sociale Relatie
1
-
Relatie Stad ivm
buurtaangelegenheden
2
0,9
Deelindexen / leefbaarheidsindex
In welke mate de verschillende indicatoren effectief deel uitmaken van
een bepaalde dimensie van leefbaarheid
 Cronbach Alpha: > 0,60 = acceptabel
17
4
557
3
364
2
360
1
204
Weet niet
Helemaal niet
akkoord
Niet akkoord
Neutraal
Akkoord
Helemaal akkoord
Ik voel me zeer goed in deze buurt
5
175
13
Berekening dimensie van deelindexen
Index = (5*175 + 4*557 + 3* 364 + 2*360+ 1*240) - 3 = 0.08
(175+557+364+360+204)
Omzetten naar positieve en negatieve indices (-2 tot +2)
18
Berekening indexen
1. Score dimensie van deelindex
2. Deelindex = Gewogen gemiddelde van
dimensies deelindex
3. Leefbaarheidsindex = Gewogen gemiddelde
van deelindexen
19
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
Kip en het ei
Gent in cijfers 2013
20
Gebruik van een index
• Samenvattende maat, houdt rekening met
multidimensionaliteit van begrip
• Informatie wordt makkelijker vergelijkbaar
• Indicatieve functie  soort
koortsthermometer
• Op een eenvoudige manier geeft het aan of
een situatie verbeterd of verslechterd is
Gebruik van een index
• Nadeel:
– Complexere bevindingen verdwijnen op de
achtergrond hoe moet je zo’n index interpreteren
– Geen instrument om beleid(saspect) te evalueren.
• Leefbaarheidsmonitor Gent _nadeel:
– Deeldimensies wegen niet even zwaar door  3
subitems
– Werken met gewogen gemiddelde
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
Kip en het ei
Gent in cijfers 2013
25
Toekomst
• Veldwerk loopt
– Extra items voor 2 deeldimensies
• Visie ontwikkelen op de gewenste
leefbaarheid
• BBC
• Monitor : uitbreiden of vervangen
26
•
•
•
•
•
•
•
De resultaten
Historiek
Concept leefbaarheid
Leefbaarheid operationaliseren
Gebruik van indexen: voor- en nadelen
Toekomst Gentse leefbaarheidsmonitor
De kip en het ei
Gent in cijfers 2013
27
De kip en het ei
• Leefbaarheidsmonitor:
• Multi-dimensioneel begrip + uitgebreide vragenlijst
• Trends doorheen de tijd
• Wonen Gentse volwassen graag in een
bewegingsvriendelijke buurt ?
– Delfien Van Dyck, UGent
• CIVITAS – project duurzame mobiliteit
– Begga Van Cauwenberge, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
• Etnisch-culturele diversiteit in de buurt : minder
sociale cohesie?
– Pieter-Paul Verhaeghe, UGent
28
Vragen?
29
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards