NL NL Bijlage: Hoe kan Horizon 2020 bijdragen tot de circulaire

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 2.7.2014
COM(2014) 398 final
ANNEX 1
BIJLAGE
bij de
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ
VAN DE REGIO'S
Naar een circulaire economie:
Een afvalvrij programma voor Europa
{SWD(2014) 206 final}
{SWD(2014) 211 final}
NL
NL
Bijlage: Hoe kan Horizon 2020 bijdragen tot de circulaire economie?
Circulaire economie staat voor een ontwikkelingsstrategie die economische groei inhoudt
zonder dat daar meer consumptie van grondstoffen tegenover staat, die productieketens en
consumptiegewoontes grondig transformeert en die industriële systemen op systeemniveau
herontwerpt. Zij steunt op van technologische, sociale en organisatorische innovatie. Ze vergt
een nieuw geheel van vaardigheden en kennis, nieuwe financiële instrumenten en de
betrokkenheid van verscheidene belanghebbenden. Wat acties betreft kan circulaire economie
worden ondersteund door demonstratie, in de handel brengen, bekendheid, verspreiding en
internationalisering.
Op inhoudelijk vlak is een sterke integratie vereist doorheen de delen Industrieel leiderschap
(deel II) en Maatschappelijke uitdagingen (deel III) van Horizon 2020. Omdat circulaire
economie betrekking heeft op het potentieel van de hele waardeketen, vergt het ondersteuning
vanuit alle stadia van de onderzoeks- en innovatieketen. Om die reden is er ook een zekere
bijdrage nodig vanuit de andere delen van Horizon 2020 die betrekking hebben op Excellente
wetenschap (deel I), Excellentie verspreiden en deelname verbreden (deel IV), Wetenschap
met en voor de samenleving (deel V), niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk
Centrum voor onderzoek (deel VI) en het Europees Instituut voor innovatie en technologie
(deel VII). Hieronder wordt de bijdrage van verschillende onderdelen van het Horizon 2020programma aan de circulaire economie samengevat weergegeven. Er moet worden opgemerkt
dat het publiek-private partnerschap 'Sustainable Process Industry through Resource and
Energy Efficiency' (SPIRE) en het gezamenlijk technologie-initiatief inzake biogebaseerde
industrieën door Horizon 2020 worden ondersteund en dat zij sterk bijdragen tot de
doelstellingen van de circulaire economie.
2
Kennis en
vaardighe
den
Organisatorische
innovatie
Maatschappeli
jke innovatie
CIRCULAIRE ECONOMIE - ONDERDELEN
Technologische
innovatie
Ontwerp van materialen en processen
++
Ontwerp van producten
++
Beheer van hulpbronnen (water, afval,
energie en grondstoffen)
Nieuwe modellen voor productie en
consumptie
Product-dienstmodellen
Diensten ontwerpen
Geïntegreerde oplossingen en
systemen
Logistiek
Bedrijfsmodellen
Financieringsinstrumenten
Bekendheid, verspreiding en
internationalisering
Betrokkenheid van verscheidene
++
++
+
++
+
Ondernemerschap
+
Capaciteitsopbouw en
multidisciplinariteit
+
+
++
++
Betrokkenheid van burgers
+
Beleidsondersteunende elementen
+
3
Industrieel
leiderschap
Maatschappelijke uitdagingen
+
++
+
+
+
+
+
+
+
++
++
++
+
+
+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
+
++
++
++
+
++
+
++
+
+
Klimaatactie, milieu,
efficiënt gebruik van
hulpbronnen en
grondstoffen
Europa in een
veranderende wereld –
inclusieve, innovatieve
en reflexieve
samenlevingen
Een veilige samenleving
– de vrijheid en
veiligheid van Europa en
haar burgers beschermen
Excellentie verspreiden en
deelname verbreden
Wetenschap met en voor de
samenleving
Europees Instituut voor innovatie
en technologie
Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek
Gezondheid,
demografische
Voedselzekerheid,
veranderingen en welzijn
duurzame land- en
bosbouw, marien en
maritiem onderzoek en
onderzoek inzake
binnenwateren en de bioeconomie
Zekere, schone en
efficiënte energie
Slim, groen en
geïntegreerd vervoer
Innovatie bij KMO's
Excellente wetenschap
Toegang tot
risicofinanciering
Leiderschap op het
gebied van industriële
sleuteltechnologieën
Europese
Onderzoeksraad
Toekomstige en
opkomende
technologieën
Marie SkłodowskaCurie-acties
Onderzoeksinfrastructure
n
HORIZON 2020
+
+
+
+
+
++
++
+
+
+
++
++
+
++
++
++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
++
++
++
+
belanghebbenden
Demonstratie en marktintegratie
+ belangrijke bijdrage
++ bijzonder grote bijdrage
++
+
4
+
++
+
Download