motie_circulaire_economie_drenthe

advertisement
Motie Circulaire Economie Drenthe
Provinciale Staten van Drenthe;
in vergadering bijeen op woensdag 9 maart 2016;
overwegende dat;
 grondstoffenefficiëntie en -schaarste grote uitdagingen zijn in deze 21e eeuw. Niet
alleen uit milieuoverwegingen, maar zeker uit economische en politiek-strategische
overwegingen. Met een transitie naar een circulaire economie kan Nederland deze
uitdagingen het hoofd bieden;
 voor een transitie naar een circulaire economie het niet voldoende is als het Rijk
circulaire economie tot een van de centrale thema’s van het kabinetsbeleid uitroept.
Ook provincies, regio’s en (samenwerkende) gemeenten kunnen kansen creëren
door de transitie naar een circulaire economie;
bovenstaande komt uit het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur “Circulaire economie, van
wens naar uitvoering” juni 2015
constaterende dat;
 Drenthe zich wil profileren als groene economische Provincie (circulair én biobased);
 het Friese bedrijfsleven, overheden en andere partijen op 26 februari j.l. de handen
ineen hebben geslagen om de circulaire economie daadwerkelijk vorm te geven
(Circulair Fryslân).
zijn van mening dat;
 Drenthe een visie voor de komende jaren moet formuleren hoe we een bijdrage
kunnen leveren aan een versnelling richting een circulaire economie;
BESLUITEN:
het college op te dragen om
-voor de zomer een informatief stuk over circulaire economie naar de Staten te sturen
waarmee we in Drenthe de discussie over eventuele extra inzet kunnen voeren.
Namens
Greetje Dikkers
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards