Motie Circulaire economie

advertisement
Motie Circulaire economie
De raad van Leeuwarden, bijeen op 10 juli 2017, behandelende de jaarstukken 2016 en de
voorjaarsbrief financieel perspectief
Overwegende dat:
- Ons grondstoffenverbruik de draagkracht van de aarde overschrijdt (Earth Overshoot
Day was op 8 augustus 2016) en verschillende grondstoffen schaars worden;
- Instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving benadrukken dat een transitie naar
een circulaire economie noodzakelijk is.
Constaterende dat:
- Het organiseren van bedrijfsprocessen in kringlopen ook zal leiden tot nieuwe
technologieën en werkgelegenheid;
- De gemeente Leeuwarden deelneemt aan de Vereniging Circulair Fryslân;
- Leeuwarden met het lectoraat Circular Plastics, RuG/Campus Fryslân, Wetsus, Dairy
Campus en de (toekomstige) Energiecampus een goede kennispositie heeft op het
gebied van circulaire economie;
- In Friesland verschillende bedrijven nadrukkelijk bezig zijn met de circulaire economie,
zoals Omrin, Ecostyle en Lankhorst.
Tevens constaterende dat:
- Verschillende (bouw)regels hergebruik van grondstoffen in de weg staat;
- Onder andere via de Crisis- en Herstelwet proefprojecten kunnen worden aangemeld;
- In de tweede Kamer enthousiasme lijkt te bestaan voor het idee om Friesland een
proeftuin voor de circulaire economie te maken (zie de LC van 14 juni 2017).
Verzoekt het college om:
- Via het Rijk in te zetten op een status als Proeftuin voor circulaire economie;
- Bij de actualisatie van het aanbestedingsbeleid in het najaar van 2017 uitgangspunten op
te nemen voor het hergebruik van grondstoffen;
- In het acquisitiebeleid specifiek aandacht te hebben voor bedrijven die actief zijn op het
gebied van circulaire economie;
- In de Zuidlanden één of meerdere pilotprojecten met circulair bouwen te starten;
- Indien noodzakelijk, deze projecten in het kader van de Crisis- en Herstelwet aan te
melden.
En gaat over tot de orde van de dag.
Evert Stellingwerf
Richard Hoekstra
Marisha van Huizen
Frits Rijpma
PAL GroenLinks
PvdA
CDA
CU
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards