4. Achtergronden van de circulaire economie

advertisement
werken_aan_circulaire_economie.book Page 149 Friday, August 5, 2016 4:54 PM
BIJLAGE 4
Achtergronden van de circulaire economie
Definities
Er zijn veel definities van de circulaire economie in omloop (zie kader). Beleidsmatig vormen de definities van het Rijk en de Europese Commissie het vertrekpunt:
In de adviesaanvraag definieert het Rijk een circulaire economie als “een economisch systeem met de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het
behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt. In de circulaire economie
zijn ketens gesloten en optimaal ingericht, onder meer door het circulair ontwerpen van producten. Hernieuwbare grondstoffen worden optimaal gebruikt door
middel van cascadering.”
In zijn Mededeling Maak de cirkel rond (van 2 december 2015) beschouwt de Europese
Commissie een circulaire economie als “een economisch systeem waarin de waarde
van producten, materialen en hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk kan
worden behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt”.
Definities van een circulaire economie
De Ellen MacArthur Foundation omschrijft een circulaire economie als een economisch
en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het
herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel
van het systeem nastreeft.
Op zijn website definieert MVO-Nederland de circulaire economie als een economisch
systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het circulaire systeem kent twee
kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik
veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau
opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel
mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur omschrijft in zijn advies Circulaire
economie: van wens naar uitvoering het begrip circulaire economie als volgt (p. 9):
In een circulaire economie worden grondstoffen langer en hoogwaardiger (streven
naar oneindig hergebruik) in de keten gehouden, in plaats van afgedankt na (eenmalig) gebruik – zoals in het huidige lineaire systeem. Dat betekent economisch
waardebehoud én waardecreatie en er treden minder schadelijke milieueffecten op.
149
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards