26 maart 2000 - Immanuelkerk De Bilt

advertisement
Wijkgemeente Immanuelkerk
20 oktober 2013
Woord van welkom en Stil gebed
Openingslied 380
De vreugde voert ons naar dit huis : 1 t/m 4
2
Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,
3
dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?
4
Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat?
‘Onze hulp’ en Groet
Drempelgebed: Db. 771, nr. 22
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Kindermoment
Koster
Collecte
: ds. Gert Landman
: Ytzen Renema
: Herman Steendam
: Reinier van der Sandt
: Frans Sellies
:?
: Hans Minjon
: 1. Diaconie: Central Hospital in Malawi
2. Kerkenwerk
De bloemen zijn bestemd voor de heer A. Pronk, Park Arenberg 17,
als groet en bemoediging van de gemeente.
v:
g:
v:
g:
Aansluitend zingen we Lied 380 : 5
5
De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, het teken van:
Christus is aanwezig!
Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid
..........................
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten.
Amen.
Onthul ons dan uw aangezicht, uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.
2
voorg: De Heer zal bij u zijn!
allen: De Heer zal u bewaren!
5
Velen, die de moed begaf, blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land. Reisgenoten, grijp hun hand.
- gebedsstilte
Gebed van de zondag Db. 488a
6
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’
Met de kinderen: Jezus die langs het water liep Lied 531 : 1,2
Preek
Meditatieve muziek
1
2
Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.
Zingen ‘Jezus roept hier mensen samen’
Lied 975 : 1,2
Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.
de kinderen gaan naar het kindermoment
Lezing 1 Koningen 19,16.18-21
NBV, maar v. 20 GML
Zingen ‘Door de wereld gaat een woord’ Lied 802 : 1,2,3
1
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’
2
Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft nu geen burgerrecht meer heeft.
3
Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan laat ook hem het woord verstaan.
Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal.
Hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie is op aarde neergedaald.
Intermezzo: Jorien Dijkstra vertelt wat ze gaat doen in Malawi
Zingen ‘Jezus roept ons tot de ander’
Lezing Luk.18 : 1-8
Zingen ‘Door de wereld klinkt een lied’ Lied 802 : 4,5,6
4
2
Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang.
3
3
Lied 975 : 3
Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen – Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn.
4
Dankzegging en voorbeden, na elke voorbede zingen we: Lied 367d
Stil gebed
Onze Vader
(gezongen: tekst NBV, noten GML )
Inzameling der gaven. Toelichting 1e collecte
In november gaat Jorien Dijkstra een maand vrijwilligerswerk doen in het Central Hospital
in Zomba in Malawi. Het is een redelijk groot ziekenhuis, met zo’n 650 bedden en
doorgaans 800 opgenomen patiënten. De omstandigheden zijn matig tot slecht, met een
chronisch tekort aan vrijwel alles, behalve zieken. Het ziekenhuis geeft specialistische hulp
aan 3,5 miljoen mensen in het zuidoosten van Malawi. De kwaliteit van de zorg is vaak
hemelschreiend slecht. Aan de andere kant is het verbluffend wat ze met hun beperkte
middelen tot stand brengen! Het ziekenhuis is in essentie failliet, ze hebben zelfs geen geld
voor de meest essentiële voorzieningen. Vandaag willen wij de diaconale collecte
bestemmen voor Jorien, zodat zij de mensen daar kan verrassen en verblijden met een
financiële bijdrage.
Slotlied ‘Ga met God’
Lied 416 : 1,2,4
1.
Ga met God, en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.
2.
Ga met God, en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God, en Hij zal met je zijn.
4.
Ga met God, en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Zegen, beantwoord met:
5
6
Mededelingen:
Na de dienst bent u welkom in de Schakel voor koffie, thee of limonade, verzorgd
door Bep Vellekoop en Derk Jan van Bunnik.
Collecte volgende week: 1. Stipcollecte: Ned. Bijbel Genootschap
2. Kerkenwerk
Vanuit de Diaconie:
- Diaconaal Appèl 2013.
Vandaag gaat de jaarlijkse actie Diaconaal Appèl weer van start. Via een
acceptgirokaarten-actie vraagt de Diaconie dit jaar uw steun voor twee
vrouwenprojecten. Het gaat om twee projecten gericht op meisjes en vrouwen
die met prostitutie in aanraking zijn of zijn geweest. Twee-derde van de
uiteindelijke opbrengst is bestemd voor een project betreffende aidspreventie
en armoedebestrijding onder boerengezinnen in de Yunnan-provincie in China.
Een-derde gaat naar een maatjesproject van Stichting Scharlaken Koord
Nederland voor ex-prostituees. Meer informatie vindt u in de brief die, samen
met een acceptgirokaart, vanaf deze week bij u thuis bezorgd wordt. Wij hopen
dat u ook wilt bijdragen aan betere vooruitzichten voor de betreffende vrouwen.
Alvast hartelijk dank!
- ...wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed… (Lied 973)
Zoals u wellicht gelezen heeft, raakt het magazijn van de Voedselbank leeg. Wij
kunnen de afnemers van de voedselbank laten delen in onze dank voor het
gewas en arbeid. Daarom stelt de Diaconie voor producten voor de Voedselbank
de Bilt in te zamelen tijdens de Oogstdienst op zondag 3 november in de
Immanuelkerk en in de Opstandingskerk en op woensdag 6 november in de
Dorpskerk. Ieder gemeentelid kan een of meer producten van onderstaande lijst
(de Voedselbank levert volgens richtlijnen) mee naar de kerk nemen. Uiteraard
kunt u ook een gift geven.
Lijst met houdbare producten:
Bloem; Bak & braad boter; Olijfolie; Knäckebröd
Houdbare drinkyoghurt ; Sinaasappelsap
Limonadesiroop; Muesli; Cruesli
Sultana/fruitrepen; Boontjes in pot/blik
Snoepjes; Glutenvrije pasta (macaroni/spaghetti)
Reüniedienst leiding kinderkerk/kindernevendienst in de Opstandingskerk
Op zondag 3 november is het zo ver; dan vindt de reüniedienst plaats.
Vanaf 09.30 uur ben je welkom in de grote bijzaal voor koffie.
Wil je ook de lunch gebruiken rond 12.15 uur, geef je dan op, het liefst vóór 28
oktober bij [email protected] of bij Marco Oskam [email protected]
Heb je nog foto’s of materialen die gebruikt werden, neem ze dan mee.
Wil je meehelpen de dienst voor te bereiden? Graag!
Dinsdagavond 15 oktober van 20.00 – 21.30 uur ben je welkom in de OK.
Je kunt je daarvoor aanmelden bij da. Wilfrieda Stam.
Wees welkom en zegt het voort!
Gemeenteavond
Hoe herdenken wij onze overledenen?
Op donderdag 7 november wisselen we graag , als beide kerken samen, met u
van gedachten over de wijze waarop wij de overledenen uit ons midden
gedenken. Wat vindt u van ons ritueel? De plek in de dienst? Denk en praat
mee, 7 november van 20.00 tot 21.30 uur Opstandingskerk.
Da. WilfrieDa Stam en ds. Gert Landman.
Oud papier en koffie!
Wat heeft dat met elkaar te maken zult u zich afvragen?
De mensen van O(oud)P(apier)A(ctie) o.l.v. Henk Geertman drinken graag een
kopje koffie na het ophalen van weer een hoeveelheid oud papier. Het is ze van
harte gegund en wij danken hen voor hun inzet. Dat is één reden, maar…
Wist u dat de koffie en de koekjes op zondag na de dienst betaald worden vanuit
de wijkkas Immanuelkerk? En dat de wijkkas voor een behoorlijk deel gevuld
wordt door de opbrengst van OPA?
Door de invoering van de bekende blauwe bak is die opbrengst behoorlijk
teruggelopen. U kunt dat verhogen door uw papier (als u dat al niet doet) in de
container bij de kerk te deponeren. Op die manier draagt u dus ook bij aan uw
bakje koffie/thee op zondag. Naast het brengen van uw oud papier kan OPA ook
nog wel wat hulp gebruiken. Meldt u zich bij Henk Geertman. Hij kan u zeker op
weg helpen.
Kunst in de Kerk:
In de Opstandingskerk en in de Immanuelkerk is een unieke
groepstentoonstelling van een groot aantal kunstenaars uit de buurt te zien.
De expositie is van 6 oktober tot 14 november en deel 2 van 15 november tot
eind van het jaar.
Weet u dat de liturgie altijd op de site staat? www.immanuelkerkdebilt.nl
Ook kunt u kerkdiensten beluisteren via de webradio.
Wijkpredikant: ds. G.M. Landman, Burg. De Withstraat 46, tel. 220 53 95
8
Download