PowerPoint-presentatie - Vakblad De Hypotheekadviseur

advertisement
Goed hypotheekadvies:
niet morgen, maar nu!
Wijnand van de Beek
Autoriteit Financiële Markten
Onderwerpen
• Wat is er in 2,5 jaar Wfd/Wft gebeurd?
• Wat is ook al weer de bedoeling met
hypotheekadvies?
• Hoeveel tijd heeft u nog om een goede
adviespraktijk te bereiken?
Doel Wfd/Wft en toezicht AFM:
beter functioneren markt
Wfd ingevoerd 2006, opgegaan in Wft 2007
• Bevorderen eerlijke en transparante markten
• Toezicht op sparen, lenen, beleggen en verzekeren
• Vertrouwen van consumenten en bedrijven versterken
Verkoop en
product
georiënteerd
Klant en advies
georiënteerd
2 jaar toezicht financiële dienstverlening
Onderwerp Resultaten
•Vergunningen
(overgang)
• 11.500 aanvragen: 9500 verleend, 2000 afgewezen of ingetrokken
• Ruim 25.000 bestuurders op betrouwbaarheid getoetst
•Consumptief
krediet
• Themaonderzoek verantwoorde kredietverlening 2006: normen
voorkomen overkreditering aangescherpt
•Hypothecair
krediet
• Themaonderzoek: rapport verheldert open normen
• Financiële dienstverleners verbeteren kwaliteit advies
•Beleggingsverzekeringen
• Themaonderzoek: verbeterde transparantie en zorgplicht
• Rapportage eerste helft 2008
•Integriteit
• Bijna 200 signalen misstanden onderzocht
• In ongeveer 50 gevallen maatregelen getroffen
Toezicht Wft gaat nieuwe fase in
• Eerste fase afgerond: vergunningen, themaonderzoeken
consumptief en hypothecair krediet, beleggingsverzekeringen
• Nu verder: cultuuromslag waarbij klant centraal komt te staan
• AFM heeft tweesporenbeleid:
– Misstanden hard aanpakken
– Met markt samenwerken om kwaliteit te verbeteren
• Maar: na ruim twee jaar is er genoeg tijd geweest om Wft goed
te implementeren, bij overtredingen zal AFM eerder
handhaven!
Vragen over hypotheek advies
• Vergelijkt u bij oversluiten de oude en de nieuwe hypotheek
cijfermatig?
• Zorgt u altijd dat oversluitkosten terugverdient worden in de nieuwe
rentevastperiode?
• Wanneer de CHF tabel overschreden wordt, geeft u dan een goede
kwantitatieve onderbouwing waarom dit verantwoord is?
• Toetst u wel eens op werkelijke woonlasten?
• Bepaalt u de aflossingsvorm op basis van het gewenste rendement?
• Inventariseert u bij risiscoverzekeringen de bestaande voorzieningen?
• Geeft u een bruto en netto lasten overzicht voor de gehele looptijd,
inclusief de effecten KEW, maximale aftrekbaarheid 30 jaar,
bijleenregeling en evt. consumptief gebruik?
Doel onderzoek hypotheken
• Nulmeting naar kwaliteit hypotheekadvies kort na
introductie Wft
• Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk
illustreren hoe open normen uit de wet ingevuld
kunnen worden
• Markt stimuleren om kwaliteit advies te verbeteren
Nieuwe advies eisen Wft
4 eisen aan advies:
• Win informatie in over financiële positie, kennis, ervaring,
doelstellingen en risicobereidheid consument (klantprofiel)
• Houd bij advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, rekening
met deze informatie (passend advies)
• Verstrek informatie over dienstverlening en het geadviseerde
product
• Leg klantprofiel en productgegevens voor tenminste 1 jaar vast
Veel aspecten beoordeeld in onderzoek
Ieder dossier is op 70 punten
beoordeeld voor 5 aspecten:
• Oversluiten
• Verantwoorde woonlasten
• Aflossing
• Risicoverzekeringen
• Fiscaliteit
Voornaamste aanbevelingen
Aspect
•Oversluiten
•Verantwoorde
woonlasten
•Aflossing
•Risicoverzekeringen
•Fiscaliteit
Aanbevelingen
• Verzamel de gegevens van de bestaande hypotheek en maak een
kwantitatieve vergelijking tussen de oude en de nieuwe
hypotheek
• Als een doel lagere woonlasten is, zorg dat de kosten van
oversluiten in de nieuwe rentevast periode terugverdiend worden
• Wanneer CHF tabel overschreden wordt, geef een adequate
kwantitatieve onderbouwing waarom dit verantwoord is
• Inventariseer de risicobereidheid om aflossingsvorm te bepalen
• Bij advies beleggingsproduct: laat beleggingsmix aansluiten bij
risicobereidheid en gebruik juiste rekenrendement
• Inventariseer bestaande voorzieningen
• Kwantificeer nodige en gewenste omvang dekking (voor beide
partners)
• Inventariseer effecten KEW, maximale aftrekbaarheid 30 jaar,
bijleenregeling en evt. consumptief gebruik en informeer
consument correct en volledig over bruto en netto maandlasten
Wat is er in de tussentijd gebeurd?
• Presentaties en interviews om aanbevelingen bekend te maken
• Veel partijen zoals brancheorganisaties, StFD, adviseurs e.d.
activeren en ondersteunen bedrijven om verbeteringen tot
stand te brengen
• AFM heeft direct contact met alle grote partijen om
verbeteringen door te voeren
• AFM doet onderzoek bij bedrijven waar signalen over zijn
• AFM voert steekproeven uit om misstanden op te sporen
• Per 1-7-2008 is vrijstelling van adviesregels voor
risicoverzekeringen bij hypotheken ingetrokken
Wat gaat er verder nog gebeuren?
• Nog dit jaar boetes in lopende onderzoeken
• Lopend speerpunt hypotheekfraude
• Onderzoeken naar niet passend advies op basis van
signalen
• Na 1 juli onderzoek naar risicoverzekeringen bij
hypotheken
• In tweede helft 2008 onderzoek naar naleving van
Gedragscode Hypothecaire Financieringen bij
aanbieders
• In 2009 vervolgonderzoek om stand van naleving vast te
stellen
Hoeveel tijd heeft u nog?
Wanneer de AFM nu bij u op controle komt moet het in
orde zijn.
Download