Meldingsformulier overgangsregeling aanbieders en beheerders

advertisement
Meldingsformulier overgangsregeling aanbieders en beheerders van
beleggingsobjecten
Pagina 1 van 2
MELDINGSFORMULIER OVERGANGSREGELING AANBIEDERS EN BEHEERDERS
VAN BELEGGINGSOBJECTEN
De Wet op het financieel toezicht (“Wft”), het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft (Bmfo),
het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo),
Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en Vrijstellingsregeling Wft zijn op 1
januari 2007 in werking getreden.
Gebruikshandleiding
I. Voor aanbieders die vóór 1 januari 2012 beleggingsobjecten hebben aangeboden tussen €50.000 en
€100.000 en die de overeenkomsten die daarbij horen nog steeds beheren/uitvoeren, kent de
overgangsregeling een vrijstelling van de vergunningplicht. Deze geldt alleen voor zover het
beheren/uitvoeren betreft.
II. Onder de overgangsregeling moeten de betreffende aanbieders uiterlijk 31 januari 2012 aan de AFM
melden dat zij een vergunning willen aanvragen, onder gelijktijdige verstrekking van door de AFM
bepaalde gegevens. Dit is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling.
Welke gegevens moeten worden verstrekt staat opgenomen in de Nadere regeling ter uitvoering van
Artikel III van de Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2011 tot wijziging van de
Vrijstellingsregeling Wft in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende het
aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van rechten van deelneming in een
beleggingsinstelling.
III. Voor het overleggen van voorbedoelde gegevens verzoekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de
de aanbieder gebruik te maken van het door de AFM vastgestelde meldingsformulier.
IV. Onderhavig meldingsformulier is te downloaden via de website van de AFM www.afm.nl. U kunt het
formulier digitaal invullen en sturen naar: [email protected]
LET OP: Tevens dient een rechtsgeldig ondertekende papieren versie van het (volledig) ingevulde
meldingsformulier en bijbehorende bijlagen te worden verstuurd naar:
Autoriteit Financiële Markten
Toezichtgroep Financiële Ondernemingen
Team Vergunningzaken
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM
V. De aanbieder/beheerder kan op een aparte bijlage aanvullende informatie vermelden indien de
invulruimte daartoe onvoldoende ruimte biedt.
VI. De aanbieder/beheerder moet alle vragen beantwoorden op basis van de beschikbare informatie. Indien
de informatie niet beschikbaar is, een vraag niet van toepassing is of het antwoord niet bekend is, dient
dit op het formulier te worden vermeld. Geen enkele vraag mag worden overgeslagen.
VII. AFM heeft het recht (additionele) informatie en/of documenten te vragen die benodigd zijn voor de
beoordeling van het meldingsformulier.
Meldingsformulier overgangsregeling aanbieders en beheerders van
beleggingsobjecten
Pagina 2 van 2
VIII. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens zoals weergegeven in het meldingsformulier, dient de
AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
IX. Alle bijlagen dienen oplopend genummerd te worden. Een lijst van bijlagen dient te worden overlegd.
Als u vragen heeft bij de invulling van het meldingsformulier, kunt u bellen naar het team Vergunningzaken. Het
telefoonnummer is 020 797 3719.
1. Naam en handelsna(a)m(en) van de aanbieder
2. Adres van de aanbieder
3. Telefoonnummer van de aanbieder
4. Nummer van de inschrijving van de aanbieder in de
Kamer van Koophandel
5. Productnaam van elk beleggingsobject dat door de
aanbieder is aangeboden
6. Beschrijving van elk beleggingsobject dat door de
aanbieder is aangeboden
7. Nominale bedrag per beleggingsobject waarvoor het
beleggingsobject door de aanbieder is aangeboden
8. Opgave van de periode waarin het beleggingsobject
door de aanbieder is aangeboden
Bij het meldingsformulier over te leggen bijlagen:
9.
Toegevoegd? Zo nee, toelichten.
Ondergetekenden verklaren dit meldingsformulier en de bijbehorende bijlagen volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats
Datum
Naam van beleidsbepaler beheerder
Handtekening van beleidsbepaler beheerder
Naam van beleidsbepaler beheerder
Handtekening van beleidsbepaler beheerder
Download