Meldingsformulier beoogde benoeming accountant

advertisement
Meldingsformulier beoogde benoeming accountant
Waarom dit formulier?
Organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten aan de AFM melden aan welke accountant of
accountantsorganisatie zij beogen een opdracht te verlenen tot het controleren van de jaarrekening.
Zij moeten deze melding doen voordat zij de opdracht verlenen aan de desbetreffende accountant of
accountantsorganisatie. OOB’s gebruiken voor deze verplichte melding dit meldingsformulier.
Wie moet dit formulier invullen?
Deze meldplicht is sinds 1 januari 2013 opgenomen in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek en geldt voor alle rechtspersonen die kwalificeren als OOB:
1) in Nederland gevestigde rechtspersonen naar Nederlands recht waarvan effecten zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie en de
Europese Economische Ruimte;
2) banken en centrale kredietinstellingen met zetel in Nederland en een vergunning van DNB;
en
3) herverzekeraars, levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in Nederland en een
vergunning van DNB.
Wanneer moet de melding plaatsvinden?
OOB’s moeten de melding doen voordat zij de opdracht verlenen aan de desbetreffende accountant
of accountantsorganisatie. Dit is dus voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders
of een andere vergadering waarin over de opdrachtverlening wordt besloten.
Hoe verloopt de meldingsprocedure?
Wij verzoeken u dit formulier digitaal in te vullen en per e-mail te sturen naar de AFM op het adres:
[email protected] U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw melding.
NB. Stuur geen vragen of andere informatie naar dit e-mailadres. Deze worden niet in behandeling
genomen.
Vragen?
Vragen over deze melding kunt u per e-mail sturen naar [email protected]
Stichting Autoriteit Financiële Markten
Versie 1.0 maart 2013
Pagina 1 van 2
Meldingsformulier beoogde benoeming accountant
Contactpersoon voor deze melding
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Rechtspersoon
Statutaire naam
Vestigingsadres
Postcode
Plaats
Type OOB
Beoogde accountantsorganisatie en accountant
Statutaire naam beoogde
accountantsorganisatie1
Naam beoogde externe
accountant2
Beoogde opdrachtverlening
Datum beoogde
opdrachtverlening
Boekjaar of boekjaren
waarvoor de opdracht zal
worden verleend
1
Accountantsorganisatie: een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles verricht, dan wel
een organisatie waarin zodanige ondernemingen of instellingen met elkaar zijn verbonden. Een
accountantsorganisatie mag alleen wettelijke controles verrichten bij een OOB als zij daarvoor een vergunning
heeft van de AFM. Raadpleeg voor een actueel overzicht van OOB-vergunninghouders het register van de AFM
op www.afm.nl/registers.
2
Externe accountant: de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een
accountantsorganisatie en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een wettelijke controle. De externe
accountant is dus de persoon die de accountantsverklaring bij de jaarrekening ondertekent.
Stichting Autoriteit Financiële Markten
Versie 1.0 maart 2013
Pagina 2 van 2
Download