“Een accountant van een vennootschap kan niet fungeren als

advertisement
vanwaarde
8
destelling
Henri Bisschop
Register Valuator en Register Accountant
bij MTH Corporate Finance
Peter van Mierlo
Register Valuator
bij VHM Consultants
“In de stelling zitten twee cruciale elementen,
namelijk deskundigheid en onafhankelijkheid.
Wanneer het op deskundigheid aankomt,
moet de accountant zich afvragen of zijn expertise toereikend is. Het lijkt misschien een
open deur, maar in de praktijk zie ik toch regelmatig dat de accountant de grenzen van
zijn deskundigheid overschat. Vergelijk het
met een huisarts. Hij kan voor elk kwaaltje
een middeltje bedenken, maar misschien is
het beter dat hij in bepaalde gevallen doorverwijst naar een specialist. Bij waardering
van een onderneming bijvoorbeeld kan een
accountant beter een RV inschakelen.
Ook bij de onafhankelijkheid kun je vraagtekens plaatsen. Dat heeft niet eens zozeer te
maken met zijn rol als accountant, want onafhankelijkheid is vooral een state of mind.
Daarnaast heeft een accountant te maken
met gedrags-en beroepsregels. Wanneer hij
optreedt als deskundige van de vennootschap is hij gebonden aan bepaalde restricties. Hij zal niet alle opdrachten mogen
uitvoeren. Het is echter de vraag of het verstandig is om de accountant te laten optreden als deskundige van de vennootschap.
Zijn onafhankelijkheid kan door stakeholders
in twijfel worden getrokken. Hoe onafhankelijk de accountant zijn werk ook zal doen, er
ontstaat al snel een schijn van belangenverstrengeling. Dat zorgt vaak voor problemen.
Uit zelfbescherming doet de accountant er
daarom verstandig aan een externe partij in
te schakelen.”
“Ik sta hier wat genuanceerd in. In sommige
gevallen kan een accountant van een vennootschap heel goed fungeren als onafhankelijke
deskundige. Denk dan bijvoorbeeld aan een
verkoop. Neem een vader die zijn bedrijf overdraagt aan een van zijn kinderen. De desbetreffende accountant zou dan zonder bezwaar
een waardebepaling kunnen uitvoeren. Hij zou
dan zelfs niet eens onafhankelijk, of beter, onpartijdig hoeven zijn. Hij kan bij de koper en de
Belastingdienst aangeven dat hij optreedt als
belangenbehartiger van de verkoper. Dat hoeft
geen enkel probleem op te leveren. Uiteraard
is wel van belang dat de accountant gedegen
kennis heeft over waardebepalingen.
Het is anders als het een conflictsituatie betreft,
zoals een echtscheiding of bij wrijving tussen
diverse aandeelhouders. In een dergelijk geval
is het niet verstandig om de accountant van de
vennootschap te laten optreden als deskundige. De accountant heeft dan al snel de schijn
tegen. Hoe goed hij zijn werk ook zal doen, een
of meerdere aandeelhouders zullen zich benadeeld voelen. Het is bijna onmogelijk om hier als
onafhankelijke deskundige in te zitten. Bovendien zal overeenstemming tussen de aandeelhouders op die manier niet snel worden bereikt.
Ook een externe deskundige zal in een conflictsituatie tegen dit probleem aanlopen. Waarderingen blijven immers subjectief en hij zal niet
alle aandeelhouders tevreden kunnen stellen.
Het verschil is echter dat een externe deskundige geen historie heeft met het bedrijf waardoor
hij onafhankelijker in de situatie staat.”
Henri Bisschop
Peter van Mierlo
“Een accountant van een
vennootschap kan niet
fungeren als onafhankelijke
deskundige van diezelfde
vennootschap”
9
Download