1. ALGEMEEN Onze algemene handelsvoorwaarden maken

advertisement
FORMULIER
Datum : 10/05/2017
Versie : 01
Auteur : F. Boudry
ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN
AFVALBEHANDELING
doc nr : PUR-F-01
1. ALGEMEEN
Onze algemene handelsvoorwaarden maken deel uit van elk tussen ons en onze opdrachtgevers
afgesloten contract. Bij duurzame relaties gelden deze tevens voor alle in de toekomst nog uit te
voeren opdrachten. Afwijkingen worden slechts erkend, wanneer zij schriftelijk door ons zijn
bevestigd.
2. AANBIEDINGEN, AANNEMEN VAN OPDRACHTEN
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten worden niet eerder als zijnde geaccepteerd
beschouwd, dan wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd, of wanneer wij door de
tenuitvoerlegging dienovereenkomstig hebben gehandeld. Onder verwerping van de
verkoopsvoorwaarden welke voorkomen op de brieven of documenten uitgaande van het cliënteel,
wordt de koper verondersteld, door het feit van de koop, deze algemene voorwaarden te kennen en
ze te aanvaarden.
3. OPHALING, TRANSPORT EN VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN
De aanbieder is verplicht een omschrijving van de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de
afvalstoffen te verstrekken aan TWZ NV. Tevens dient de aanbieder een representatief staal van de
te verwijderen afvalstof aan TWZ NV te bezorgen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
De aanbieder van de afvalstoffen is zowel voor als na de aanlevering ervan verplicht TWZ NV
desgevraagd alle bijkomende informatie omtrent de aard en de herkomst ervan te verstrekken. De
TWZ NV houdt zich het recht voor haar aanvaardings- en verwerkingsvoorwaarden te allen tijde te
wijzigen en/of aan te vullen in geval van wijziging van :
 de haar van overheidswege opgelegde normen en verplichtingen;
 de toegepaste verwerkingsmethode.
4. AANVOER
De aanbieder van afvalstoffen, zijn vervoerder en allen die in hun opdracht werken, zijn verplicht
zich te houden aan de voorschriften en de aanwijzingen die gelden op de terreinen van TWZ NV. De
aanbieder, zijn vervoerder en allen die in hun opdracht werken, betreden de bedrijfsterreinen van de
TWZ NV op eigen risico. TWZ NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en
goederen welke veroorzaakt wordt op haar bedrijfsterreinen. Dit geldt eveneens voor het personeel
van de aanbieder, respectievelijk de vervoerder en allen die in hun opdracht werken. De aanbieder
is, ongeacht het feit of op vraag van de aanbieder door TWZ NV zekere technische adviezen gegeven
worden, ertoe gehouden erop toe te zien dat het transport gebeurt conform de voorschriften van het
ARAB, het ADR, RID en het afvaldecreet. TWZ NV houdt zich het recht voor vrachten die niet aan de
voorschriften van de hiervoor genoemde reglementeringen voldoen de toegang tot haar terreinen te
ontzeggen.
5. IN ONTVANGSTNEMING
Het met TWZ NV overeengekomen tijdstip van aanlevering zal in acht genomen worden door TWZ
NV, tenzij TWZ NV daartoe verhinderd is wegens overmacht. In dergelijke situaties zullen TWZ NV
en de aanbieder een nieuw tijdstip overeenkomen of zoeken naar een andere oplossing.
6. AFWIJKING
Indien bij de aanlevering vastgesteld wordt dat de aangevoerde lading afwijkt van de afvalstoffen
welke het onderwerp is van de aanbieding en waarnaar in de aanbieding verwezen wordt, houdt
TWZ NV zich in dat geval het recht voor de afvalstof voor rekening van de opdrachtgever terug te
zenden of desgevallend toch te aanvaarden aan nieuwe voorwaarden welke vooraf door beide
partijen goedgekeurd dienen te worden.
7. GEWICHTSBEPALING
TWZ NV kan op een voor de aanbieder bindende wijze het gewicht bepalen van de aangeboden
afvalstof met behulp van gelijkte en met de wettelijke voorschriften in overeenstemming zijnde
middelen, tenzij in de aanbieding anders overeengekomen wordt.
Bladzijde : 1/2
FORMULIER
Datum : 10/05/2017
Versie : 01
Auteur : F. Boudry
ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN
AFVALBEHANDELING
doc nr : PUR-F-01
8. AANSPRAKELIJKHEID
TWZ NV aanvaardt tegenover de aanbieder de verantwoordelijkheid voor een legale en ecologische
verantwoorde verwerking van de aangeleverde afvalstoffen. De aanbieder is jegens TWZ NV
aansprakelijk voor alle schade die TWZ NV, haar aangestelden of derden mochten lijden als gevolg
van een afwijking van de in de aanbieding omschreven samenstelling, aard, of ander wezenlijke
eigenschappen van de afvalstof. Indien TWZ NV door derden, o.a. derden aan wie het afvalwater
rechtstreeks wordt toegezonden ter verwerking, aansprakelijk wordt gesteld voor schade ten
gevolge van de in voorgaand lid genoemde oorzaken, is de aanbieder gehouden TWZ NV hiervoor te
vrijwaren. De aanbieder en TWZ NV zijn elk voor hen verantwoordelijk voor de strikte naleving van
de voor ieder van hen geldende wettelijke bepalingen. Van alle aanspraken wegens beweerde
gebreken in de dienstverlening van TWZ NV ten opzichte van de aanbieder en waardoor de
aanbieder een aantoonbare schade geleden heeft wordt geacht afstand te zijn gedaan indien deze
aanspraken niet schriftelijk zijn ingediend en niet ontvangen zijn door TWZ NV 8 dagen na de datum
van de dienstverlening (indien de gebreken redelijkerwijze te ontdekken zijn op de datum van de
dienstverlening) of 8 dagen na ontdekking van de gebreken door de aanbieder (in de andere
gevallen).
9. BETALING
Betaling, zonder inhoudingen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum voor zover een
verwijderingscertificaat bekomen werd van TWZ NV of, in voorkomend geval van derden. Het
accepteren van wissels en cheques geschiedt slechts ter vereffening van rekeningen. Disconto- en
andere kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wij zijn niet verplicht wissels en cheques op
de voorgeschreven tijd ter incasso aan te bieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is van
rechtswege en zonder ingebrekestelling rente verschuldigd ad 12%. Ingeval van ongerechtvaardigde
niet-betaling, zal ons daarenboven op de hoofdsom en op alle aanhorigheden, ten titel van
bijkomende vergoeding, een forfaitaire som verschuldigd zijn van 15% met een minimum van € 125
en een maximum van € 1.900. Ingeval de financiële toestand van de opdrachtgever onvoldoende
wordt geacht door TWZ NV, mag TWZ NV contante betaling of een aanvaardbare zekerheid eisen.
De kosten verbonden aan het stellen van dergelijke zekerheid zullen ten laste van de opdrachtgever
zijn. Indien binnen de acht dagen geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot het stellen van
een zekerheid, heeft TWZ NV het recht de aanbieding te annuleren en hiervoor een
schadeloosstelling forfaitair vastgesteld op 15% van de aanbieding, te eisen.
10. ANNULATIE
Bij annulatie van een bestelling wordt de schadevergoeding forfaitair bepaald op 25% van het
bedrag.
11. STAGNATIE DER WERKZAAMHEDEN
Overmacht, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie of arbeidskrachten,
stakingen, lock-out, boycot, moeilijkheden op transportgebied of alle andere omstandigheden
onafhankelijk van onze wil, die de normale uitvoering van de aanbieding belemmeren, ontslaan ons
voor de duur van de stagnatie en de omvang van de gevolgen ervan van de verplichting de
werkzaamheden te volvoeren. Wij hebben wel het recht alle ondertussen gemaakte kosten door te
rekenen.
12. GESCHIL
Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de
bevoegde rechtbank van Gent. TWZ NV alleen is echter steeds gemachtigd het geschil voor een
andere bevoegde rechtbank te brengen.
Bladzijde : 2/2
Download