Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk
Kerstochtend 2014
voorganger: ds Marco Visser
orgel: Sybren Boukes
ouderling: Rommie Klijn
diaken: Nico Otte
voorlezer: Truus Spruit
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Voorafgaand aan de dienst zingen wij:
-
Lied 476: 1 en 3, Nu zijt wellekome
Lied 483, Stille nacht
Gezang 141 (oude liedboek), Ik kniel aan uwe kribbe neer
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Lied 484: Go Tell it on the Mountain
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
DIENST VAN DE SCHRIFT
De kaarsen worden aangestoken
Met de kinderen: Hoe word ik een engel… les 5
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Psalm 8
Schriftlezing: Lukas 2: 1-14
Lied: Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Schriftlezing: Lukas 2: 15-20
Lied 494: 1 en 3, Vanwaar zijt Gij gekomen
Verkondiging
Lied 478: 1, 3 en 4, Komt, verwondert u hier mensen
De kinderen komen terug
Lied met de kinderen: De open hemel
Midden in de winternacht, ging de hemel open,
die ons ‘t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke engel zingt zijn lied, herder waarom zing jij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke engel zingt zijn lied, herder waarom zing jij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Lied 498: 1, 2 en 5, Betlehem o uitverkoren stad
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek
Download