PowerPoint-presentatie

advertisement
Politiek
Politiek
RECHTSSTAAT
H4 De parlementaire democratie
Politiek
Kenmerken van een democratie
In dit hoofdstuk kijken we naar de belangrijkste
kenmerken van onze democratie:
 Er is een grondwet.
 Er zijn vrije en geheime verkiezingen.
 Het parlement heeft de hoogste macht.
 De politieke macht is verdeeld in drie
onderdelen.
Politiek
De grondwet
Grondwet
Document waarin de belangrijkste rechten en
plichten van burgers én de overheid staan.
Hierin staan grondrechten / mensenrechten.
Bijvoorbeeld:
 De politie mag je niet zomaar oppakken.
 Iedereen heeft recht op een vrije meningsuiting.
 Iedereen heeft kiesrecht.
 Iedereen heeft recht op gelijke behandeling.
Politiek
Video-opdracht
Noem vier grondrechten die in dit
videofragment aan bod komen.
Duur: 2:39
Politiek
Rechten en plichten
Tegenover grondrechten staan ook plichten. Zo
moet je bijvoorbeeld belasting betalen en
kennen we de leerplicht.
Politiek
Rechtsstaat
In de grondwet staan onze grondrechten. Maar
er staat ook precies vastgelegd hoe Nederland
bestuurd moet worden. Nederland is daarom
een rechtsstaat.
Rechtsstaat
Een land waarin de rechten en plichten van
burgers én van de overheid in de grondwet
zijn vastgelegd en ook worden nageleefd.
Politiek
Verkiezingen
Nederland heeft:
 vrije verkiezingen: je mag stemmen op wie je
wilt.
 geheime verkiezingen: niemand weet op wie
jij hebt gestemd.
Politiek
Macht van het parlement
Het parlement (de mensen op wie wij stemmen)
heeft de hoogste macht. Het parlement moet
elk wetsvoorstel goedkeuren.
In Nederland hebben we daarom een
parlementaire democratie.
Politiek
Scheiding van machten
Om te voorkomen dat de overheid niet te veel
macht krijgt, is de macht gescheiden in drie
onderdelen:
 Het parlement beslist over wetsvoorstellen.
 De ministers voeren de wetten uit.
 De rechters beoordelen of de overheid en
burgers zich aan de wet houden.
Deze scheiding van machten noemen trias politica
Politiek
Video-opdracht: hoe kun jij invloed uitoefenen?
Noem drie manieren waarmee jij invloed uit
kunt oefenen op de politiek.
Duur: 1:19
Politiek
Politiek
Word actief!
Voor een democratie is het belangrijk dat
burgers stemmen. Maar je kunt nog meer doen!
Lees ook eens de
strip op blz. 38 in je
lesboek!
Download