2000-9358-RMW-ontwerp-bestemmingsplannen N348 1 en 2

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplannen N348 deel I en N348 deel II
Notanr.: 2000.9358
RMW/RO
22 mei 2000
portef.h: weth. Scholten
B&W dd. 30-5-2000
Besloten wordt:
1. onder intrekking van het besluit d.d. 2 mei 2000, nummer 2000.4996, de ontwerp-bestemmingsplannen N348
deel I en N348 deel II vast te stellen;
2. de ontwerp-bestemmingsplannen conform het bepaalde in artikel 23 WRO ter visie te leggen;
3. het ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden bestemmingsplan N348 vast te stellen;
4. het ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden bestemmingsplan N348 gedurende vier weken voor
iedereen ter inzage te leggen;
5. het ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden bestemmingsplan N348 om advies te zenden naar
provincie Overijssel en de Inspectie Milieuhygiëne Oost;
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken.
COMMUNICATIE:
Verplichte publikatie/bekendmaking
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Op 2 mei j.l. heeft uw college de concepten van de ontwerp-bestemmingsplannen N348 deel I en deel II besproken.
Op verzoek van uw college zijn de ontwerp-bestemmingsplannen in zoverre gewijzigd dat direct ten noorden van de
kruising N348-Bolkesteinlaan een verkooppunt motorbrandstoffen planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Voorgesteld wordt nu de ontwerp-bestemmingsplannen N348 deel I en N348 deel II vast te stellen.
ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN BESTEMMINGSPLAN N348
Burgemeester en wethouders van Deventer,
gezien de bestemmingsplannen N348 deel I en N348 deel II en gezien het akoestisch onderzoek d.d. 14 maart 2000
(Dorsser Raadgevende ingenieurs, Ho.G98.1098.RO3):
overwegende,
dat de realisatie van de N348 noodzakelijk is om een verbetering van de wegverbinding tussen de A1 en Salland te
bewerkstelligen. Dat de nieuwe N348 bijdraagt aan het oplossen van knelpunten met betrekking tot de onderlinge
bereikbaarheid van plaatsen in het gebied. Dat het beoogde tracé van de N348 als voorkeursvariant naar voren is
gekomen in de Milieueffectrapportage en als zodanig is vastgelegd in het Tracébesluit van Gedeputeerde Staten
van 9 maart 1993.
Dat het oprichten van geluidsschermen in verband met de verspreide ligging van woningen niet doelmatig is omdat
ten behoeve van één woning in het buitengebied een geluidsscherm een aanzienlijke lengte moet hebben om enig
effect te sorteren. Dat de kosten van dergelijke schermen niet opwegen tegen de kosten die bij de afzonderlijke
woningen moeten worden gemaakt om aan de grenswaarde van 35 dB(A) in de verblijfsruimten in de woningen te
voldoen.
Dat de realisatie van de 38 woningen vanuit stedenbouwkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van intensief
ruimtegebruik gewenst is omdat door de reconstructie van de verkeerssituatie ter plekke ruimte ontstaat, aansluitend
aan de bestaande woonbebouwing van Colmschater Enk, binnen geluidwerende voorzieningen.
BESTAANDE WONINGEN
Tabel 1
Geluidbelasting ten gevolge van aanleg van de N348
Vast te stellen hogere grenswaarden bij bestaande woningen
dB(A)*
Waarneemhoogte (m)
Woning in stedelijk gebied
Colmschaterstraatweg 32
55 dB(A)
4,5
Oerdijk 83
56 dB(A)
4,5
Oerdijk 85
51 dB(A)
4,5
Kanaaldijk west 15
59 dB(A)
4,5
Woning in buitenstedelijk gebied
dB(A)**
Kanaaldijk west 23
56 dB(A)
4,5
Kanaaldijk Oost 20
56 dB(A)
4,5
Spanjaardsdijk 78
52 dB(A)
4,5
Biesterveldsweg 1
54 dB(A)
4,5
Biesterveldsweg 3
53 dB(A)
4,5
Biesterveldsweg 4
52 dB(A)
4,5
Biesterveldsweg 8
52 dB(A)
4,5
Biesterveldsweg 10
53 dB(A)
4,5
Koeweg 1
53 dB(A)
4,5
Avergoorsedijk 4
54 dB(A)
4,5
Avergoorsedijk 6
54 dB(A)
4,5
Hunneweg 2
54 dB(A)
4,5
Hunneweg 2a
53 dB(A)
4,5
* Geluidbelasting na aftrek van 5 dB(A) ex art. 103 Wgh
** Geluidbelasting na aftrek van 3 dB(A) ex art. 103 Wgh
op grond van het gestelde in artikel 100a van de Wet Geluidhinder, dat:
- de toepassing van maatregelen in de overdrachtsfeer, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting
vanwege de nieuwe N348 overwegende bezwaren ontmoet van financiële en landschappelijke/stedenbouwkundige
aard;
- de nieuwe N348 een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervult als verbinding tussen de A1 en Salland;
- het nieuwe deel van de N348 een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, en daarmee de Raalterweg en
het Hanzetracé ontlasten, dat de reconstructie zal leiden tot een aanmerkelijk lagere geluidbelasting bij de woningen
langs de Raalterweg en het Hanzetracé.
NIEUW TE BOUWEN WONINGEN
Tabel 2
Geluidbelasting ten gevolge van railverkeer
Vast te stellen hogere grenswaarden
Blok
Vanwege
dB(A)
A
62 dB(A)
traject Deventer-Almelo
A
58 dB(A)
traject DeventerZutphen
B
61 dB(A)
traject Deventer-Almelo
B
65 dB(A)
traject DeventerZutphen
Waarneemhoogte (m)
7,5
7,5
Aantal woningen
24
24
7,5
5,5
14
14
op grond van het gestelde in artikel 8 van het Besluit Geluidhinder Spoorwegen:
- dat de toepassing van maatregelen, gericht op het verder terugbrengen van de geluidbelasting vanwege het
railverkeer op de trajecten Deventer-Almelo en Deventer-Zutphen onvoldoende doeltreffend is en overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, planologische en financiële aard ontmoet. Aan de noord- en westzijde van de te
realiseren woningen worden geluidswallen aangelegd van respectievelijk 5,5 en 6,5 meter hoogte +wegdek;
- dat de nieuw te bouwen woningen een invulling van een lege plek betreft;
- dat een deel van de nieuw te bouwen woningen ter plaatse gesitueerd worden ter vervanging van bestaande
woningen;
- dat de woningen passen binnen de algemene ontheffing tot 55 dB(A) ten gevolge van wegverkeer.
BESLUITEN:
1.
2.
de hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van de aanleg van de N348 op maximaal de in
tabel 1 genoemde waarden vast te stellen en dat hierbij rekening moet worden gehouden met een
binnenniveau van maximaal 35 dB(A) in geluidsgevoelige vertrekken van woningen;
de hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van railverkeer op de gevels van nieuw te bouwen
woningen op maximaal de in tabel 2 genoemde waarden vast te stellen en dat daarbij rekening moet
worden gehouden met een binnenniveau van maximaal 37 dB(A).
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards