Schriftelijke reacties van de commissie ZWC op agendapunt 5

advertisement
Schriftelijke reacties van de commissie ZWC op agendapunt 5.1 Wonen-zorg-welzijn in
beweging (ZWC-0156) van de vergadering van 8 oktober 2004
CU/SGP (dhr. Luteijn) kan zich vinden in de voorstellen die zijn gedaan in het commissiestuk
wonen/welzijn/zorg. Hij vindt dit een goed voorbeeld van samenwerking binnen de provinciale ambtelijke
organisatie. Eigenlijk hoort het gewoon zo in het belang van inwoners die wonen en zorg
gecombineerd nodig hebben. Maximaal per 6 maanden moet de commissie ZWC een korte
terugkoppeling ontvangen over de planning en de resultaten.
CDA (dhr. Wolters): in de commissievergadering van 5 maart hebben we ingestemd met de adviezen van de
taskforce wonen en zorg. Verondersteld mocht worden dat er snel aan de slag kon worden gegaan. Deze notitie
geeft nog geen blijk van handelen, maar meer van het opzetten van een organisatie. Uitvoeren dus! Zijn er al
resultaten geboekt, b.v. met de projectvoorbeelden genoemd in het programma van de taskforce?
In de brief van de minister van VROM en de staatssecretaris van VWS nr.DBO-2003090172 inzake “kwantitatieve
opgave voor zorg – wonen en welzijn”, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer,wordt ten aanzien van de
provincies gesteld, dat zij een belangrijke taak bij de realisering hebben. Daar waar lokaal de opgave onvoldoende
dreigt te worden opgepakt, kunnen de provincies in stimulerende, aanjagende en faciliterende zin bijspringen. De
provincies zullen daartoe de lokale en regionale ontwikkelingen monitoren. Provincies bepalen voorts in hoeverre
er bij de uitgifte van woningbouwcontingenten rekening gehouden wordt met extramuralisering en kunnen in hun
sociale agenda’s en streekplannen de lange termijn zorgbehoefte in verband brengen met wonen en de ruimtelijke
ordening en daarmee kaders scheppen voor de gewenste regionale ontwikkeling. De provincies moeten er op
toezien dat er in de bestemmingsplannen voldoende ruimte wordt gereserveerd voor wonen met zorg.
Uit dit schrijven blijkt, dat onze provincie tot 2015 77.600 woningen, waarvan 23.300 verzorgd wonen (ook
voor gehandicapten en GGZ-cliënten) en 54.300 gewone zgn “ nultreden-woningen” zal moeten
bouwen.Vervolgens moet er nog een groot aantal bestaande woningen worden aangepast.
Omgerekend moeten we tot 2015 dus 5100 woningen per jaar realiserende dat alles met de mogelijkheid van
extramurale verzorging. Verpleging en begeleiding en hotel- en welzijnsdiensten gaan dan onderdeel uitmaken
van het geboden arrangement; zorg is op afroep mogelijk.
Dit actieplan heeft een relatie met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die tot meer
samenhang in de lokale ondersteuning van mensen met een zorgvraag moet leiden. Op dit punt is het erg
belangrijk dat er een bestuurlijk aanspreekpunt komt. De CDA-fractie verwacht dan ook dat er tussen betrokken
sectoren, waaronder de ruimtelijke ordening, een goede samenwerking gaat ontstaan opdat er slagvaardig en dus
met zo weinig mogelijk schotten en dus versneld gewerkt kan worden. Dat zal voor de gemeentebesturen zeer
welkom zijn, zij willen wel maar stuiten veelal op regelgeving en procedures die vaak onnodig lang duren.
Extramuralisering en dus vermaatschappelijking van de zorg wordt met de komst van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning een heikel punt voor de gemeenten. Gemeenten worden immers geconfronteerd met extra
kosten. Door de extramuralisering vindt er een verschuiving van kosten plaats van verzorgings- of verpleeghuis
naar het wonen in de wijk en bijna alle kosten komen voor rekening van de gemeenten. Wordt daarmede binnen
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning rekening gehouden ? Zo nee, kan de provincie in IPO-verband deze
problematiek bij de Rijksoverheid aan de orde stellen? Immers het is vraag of bewoners die het verzorgings- of
verpleeghuis verlaten en in de gewone wijken gaan wonen onder de paraplu van de AWBZ blijven vallen. Kortom
behouden zij de indicatie “verblijf” en worden op grond daarvan alle kosten uit de AWBZ betaald?
De CDA-fractie dringt nu de organisatie gereed is er bij het college op aan met voortvarendheid, zoals in de
vergadering van 5 maart werd afgesproken, aan de slag te gaan. We staan in onze provincie voor een enorme
uitdaging om zorg, wonen en welzijn voor de velen die nu en in de nabije toekomst daarop aangewezen zullen zijn
ter beschikking te stellen opdat ook zij op normale wijze deelgenoot van de samenleving kunnen zijn en daarin
zullen kunnen participeren.
Neem daarom in het proces (pagina 12) ook de direct bij de zorg betrokken instanties mee. De WMO komt, of
dat nu in 2006 of 2007 wordt. Via dit provinciale actieplan kunnen we, hetzij lokaal of regionaal, anderen bij de
realisering betrekken.Wonen met zorg en instanties die het ideaal – zo lang mogelijk zelfstandig wonen - straks
waar moeten maken moeten we bij de planontwikkeling betrekken. Dan ontstaat samenhang.
De CDA-fractie stemt dan ook in met dit voorstel en verzoekt het college de commissie regelmatig, b.v. eenmaal
per kwartaal,te informeren inzake de voortgang van dit zo belangrijke project. Er moeten in 2015 uiteindelijk
395000 toegankelijke woningen extra beschikbaar komen. Dit moeten allemaal nultredenwoningen zijn en
115.000 van deze woningen moeten in de categorie verzorgd wonen vallen, met de mogelijkheid van extramurale
verzorging. Verpleging en begeleiding en hotel- en welzijnsdiensten gaan dan onderdeel uitmaken van het
geboden arrangement; zorg is op afroep mogelijk.
PvdA (mw. Van Breda) hecht veel belang aan het versneld realiseren van woon-zorg-eenheden. Een betere
samenwerking tussen de directies SCO en ROHA juichen wij toe, want de procesgang is hier dikwijls belangrijker
dan subsidie.
De vorige keer dat we over Wonen-zorg-welzijn hebben gesproken was bij 10 projecten versnelling gerealiseerd.
Echter 63 projecten, met in totaal 4.000 woon-zorg-plaatsen, waren ‘vastgelopen’. Bij hoeveel van die 63
projecten is inmiddels versnelling gerealiseerd?
De provincie slaagt er volgens de notitie in om partijen op het gebied van wonen en zorg bij elkaar te brengen. Bij
welzijn lukt dat in mindere mate, terwijl dit volgens de PvdA een essentieel onderdeel is. Waarom lukt dit bij
welzijn in mindere mate?
Van onze voormalige griffier hebben we vernomen dat de provincie Overijssel ver gevorderd is met ICT als
instrument bij woon-zorg-eenheden. Is de gedeputeerde hiervan op de hoogte? Zo ja, hoe
kunnen wij daar een voorbeeld aan nemen?
Vooruitlopend op de discussie van 12 november tot slot de volgende vraag: het combifonds kan worden ingezet
voor leefbaarheid en welzijn. Wat is de meerwaarde van een welzijnsfonds?
VVD (dhr. Van der Stoel) vindt koppeling van fondsen een goed idee en de verschuiving van de taken van die
fondsen idem, maar waarom weer een nieuw fonds starten (''als aanvulling")? Hoe meer fondsen, hoe meer
rompslomp, onduidelijkheid voor derden en vertraging en verschillende regelingen zijn te verwachten. Deze
fractie is daar kritisch over. Dit wordt blijkbaar behandeld in cie-vergadering november.
De ketenbenadering juicht de VVD-fractie toe. De passage, waarin uw college spreekt van de gemeenten als
belangrijkste partner, suggereert een te grote broek voor de Provincie. Zeker door de komst van de WMO, is de
gemeente hoofdrolspeler. De Provincie kan aanvullend een rol spelen, niet andersom. Dit geldt temeer, als zo'n
hele notitie naar de cie. komt om duidelijk te
maken, hoe het in dit Huis zou moeten gaan.
Dat de Provincie zich richt op versnelling procedures WZW-projecten, moet gezien worden als eerste prioriteit,
naar onze mening. Eerst eigen zaken op orde, alvorens anderen toe te spreken!
Voorstel 5: het lijkt een open deur maar is het blijkens de feiten niet. Jammer. Een aantal van 63 wachtende
projecten, is zeer te betreuren. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, zijn mede gestimuleerd door
overheden en vervolgens stagneert de uitvoering. Wie enigszins kennis draagt van de zorgelijke omstandigheden
waarin velen verkeren en de nog slechte zorg-op-maat, zou de conclusie
moeten trekken dat de Provincie alles op alles moet zetten om haar (eigen) taak snel, efficiënt en zonder
mankeren uit te voeren. De commissie-Etty heeft overigens goed werk gedaan door allerhande barrières op te
sommen en een stevige aanpak te adviseren.
Passages als "'beide directies zeggen hun medewerking toe" en "Dit heeft de goedkeuring van de directie ROHA",
acht de VVD-fractie minder passend. Nu het college toch zo'n inzicht biedt in de uitvoering (!), menen wij te
moeten opmerken dat een opdracht - waar uiteraard tevoren ambtelijk advies wordt gevraagd - doodgewoon
moet worden uitgevoerd.
Nu uw college zoveel woorden nodig heeft om de versnelling op gang te brengen, verwacht de VVD-fractie gezien onze controlerende taak – graag hoe concreet (tijdpad; hoe en wanneer meetbare resultaten?) de zaken
gaan worden aangepakt.
GroenLinks (dhr. Pas) vindt dat de nota er uitstekend uitziet. Er is goed over nagedacht, de aanpak is
voortvarend en lijkt niet te verzanden in overleg. Hoewel voor dit laatste opgepast moet worden dat dit in
toekomst niet gaat gebeuren. Vooral nu ook de welzijnspoot een belangrijke rol zal gaan spelen ivm de invoering
van de wet WMO. Misschien is het een goed idee om de gemeenten waar we bouwen WMO-proof te maken
zodat de keten goed zit???
Dat er toch nog wel aan getrokken moet worden blijkt wel uit de achterstanden in woningbouw en de
achterstanden voor doelgroepen. Ook het feit dat ik nog steeds geen antwoord heb gekregen op de vraag hoeveel
de achterstand was in bouwen van woon/zorg voor psychiatrie (2001-2010 rond de 10.000 woningen). Gesteld
bij behandeling over woonzorg psychiatrie en herhaald bij het instellen van de Task force. Ik wil nu eindelijk
antwoord graag!!!
Bij de behandeling van de Task force heeft onze fractie gevraagd waarom slechts de helft van de corporaties mee
deed. Is er sprake van enige verbetering in dit percentage???
Is een inventarisatie bij instellingen naar behoefte en de wachtlijsten daar niet verstandig???
Is er al een begin gemaakt met het opzetten van de regionale task-forces? Deze kunnen een belangrijke rol spelen
in het wegwerken van knelpunten. Want 255.000 woningen tot 2015 is niet niks. Moeten alle neuzen een kant op
staan.
Op pagina 9 staan een aantal (aanvullende) aanbevelingen/opmerkingen die vanuit de cies ZWC en RM zijn
gemaakt. Zijn deze door de Task force overgenomen?
Met het bestuurlijk trekken door gedeputeerde Augustijn ben ik het eens. 25.500 woningen per jaar moet hij toch
kunnen halen.
Midden Brabant loopt beduidend achter in alle sectoren ( p.10)
Wat ik mis zijn de mogelijkheden voor een Individuele Huursubsidie bij het wonen in zorgcomplexen waarvoor
VROM mogelijkheden heeft geschapen.
D66 (mw. Houtepen): heldere boodschap van Etty: goed/beter coördineren, meer integraal denken en
handelen en regionale afstemming. Daar kan D66 het helemaal mee eens zijn. De provincie heeft deskundigheid
en kan steun geven in het kader van hanteren van regelgeving, inhoudelijke verbindingen leggen en advies-studies
ondersteunen. Dat vraagt goede afstemming intern en extern bijvoorbeeld richting gemeenten (we krijgen
geluiden dat er nogal eens problemen zijn op "punten en
komma's"!). D66 wil terughoudend zijn met financiële steun. Hulp bij start is geen garantie voor continuering!
Pilots geven geen garantie voor verbreding. In kleine kernen zijn complexen wel hard nodig, maar is de
exploitatie rond krijgen een te groot probleem.
Download