Modern opdrachtgeverschap leidt tot andere rolverdeling

advertisement
Samenwerkende onderhoudspartners willen
verantwoordelijkheid vastgoed met eigenaar delen
Modern opdrachtgeverschap
leidt tot andere rolverdeling
Onderhoud van wooncomplexen is voor een woningcorporatie een belangrijke
kostenpost die beslissend is voor de exploitatie ervan. Een corporatie wil daarom
een zo voorspelbaar mogelijk uitgavenpatroon, waarbij de kosten goed zijn verdeeld in de tijd en de risico’s exact in beeld zijn gebracht. Een aanbesteding per
project op één moment, kan nooit zorgen voor dat evenwichtige beeld. Daarbij
blijft een corporatie te zeer afhankelijk van de prijsontwikkelingen in de markt.
Bovendien worden de deskundigheden niet samen gebracht: professionals over en
weer blijven strijden voor het ‘eigen’ resultaat. Tenslotte gaat na elk project de opgebouwde deskundigheid weer grotendeels verloren door de ontbinding van het
projectteam. Daarmee blijven de risico’s bestaan. Wordt het niet tijd om afscheid
te nemen van deze werkwijze?
Adri Swart
De doelstellingen voor de langere termijn van
woningcorporaties en onderhoudsbedrijven
zijn in belangrijke mate gelijk. Beide hebben een
strategisch belang bij tevreden klanten, bij een
duurzame kwaliteit en bij een prijs voor het
beheer die het de moeite waard maakt om
met elkaar verder te gaan.
Strategische opgave
Bij de corporaties speelt dat bij een afnemende
hoeveelheid middelen de eisen ten aanzien van
de kwaliteit van de woningen juist toenemen.
Het accent in de activiteiten is verschoven naar
de bestaande voorraad, waarbij ook oudere
woningen moeten gaan voldoen aan moderne
eisen ten aanzien van gebruiks- en milieu­kwaliteit. Er wordt steeds meer naar woon­lasten gekeken in plaats van alleen maar naar
de hoogte van de huur.
Tegelijkertijd moeten
de huurstijgingen beperkt
blijven en moeten de
organisatiekosten van de
corporatie omlaag. In die
omstandigheden is het heel
lastig om de hoogte van de kosten en de
bijbehorende kwaliteit van de woningen op
termijn te kunnen garanderen. En dat is nu
juist de strategische opgave.
woningen te realiseren tegen een zeer scherpe
prijs. Om dat steeds betrouwbaar te kunnen
doen zijn hechte samenwerkingsverbanden
nodig tussen de bedrijven die samen alle
disciplines kunnen leveren. Alleen met een
herhaalde samenwerking maak je de juiste
kwaliteit met lage kosten. Voor de continuïteit
van elk van deze bedrijven is het daarmee van
belang om op langere termijn te kunnen
samenwerken met opdrachtgevers.
Hier liggen dus belangrijke kansen.
Als woningcorporaties en onderhoudsbedrijven
gezamenlijk in staat zijn om specialistische
kennis te delen, technische en financiële
informatie uit te wisselen en ook op langere
termijn samen te werken, zullen ze de
gevraagde kwaliteit voor bewoners kunnen
realiseren en zal de bewoner hiervoor de juiste
prijs betalen. Daarmee
wordt invulling gegeven
aan de strategische
doelstel­lingen van alle
partijen en is een nieuwe
vorm van opdrachtgeverschap geboren.
Ook oudere woningen
moeten gaan voldoen
aan moderne eisen
Belangrijke kansen
Onderhoudsbedrijven staan voor de opgave
om integrale woon- en milieukwaliteit van
Specialismen gebundeld
Het Consortium dat Etro Vastgoedzorg heeft
opgezet en waar specialismen zijn gebundeld
om het overgrote deel van het vastgoedonderhoud te kunnen verrichten, werkt duurzaam
samen met woningcorporaties in het
onderhoud en het beheer van hun woningen.
4
De risico’s worden goed gedeeld, de kosten en
de kwaliteit van de betreffende woningvoorraad worden voorspelbaar. De projectmatige
aanpak verschuift gaandeweg naar de aanpak
van het gehele vastgoed, onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de partners in
Het Consortium. Dat is Resultaatgericht
Samenwerken in renovatie en onderhoud.
Kennis delen
Het Consortium bestaat uit vijf sterke partners.
Naast Etro Vastgoedzorg zijn dat Bonarius
Bedrijven, Patina Dakbedekkingen, Schouten
Techniek en Zaanstad Dakwerken. Twee
installatiebedrijven en twee dakbedekking­
bedrijven, ieder met eigen specialismen. Het
Consortium werkt aan onderhoudsprojecten
die op basis van resultaatgericht samenwerken
zijn ontwikkeld. De partners doen dat samen
met Elan Wonen, actief in Haarlem, Heemstede
en Velsen. Het Consortium heeft geïnvesteerd
in deze manier van werken op basis van de
door TNO ontwikkelde leidraad (editie 2012).
Hierin worden de ketenpartners terzijde
gestaan door ing. Dick Keus van het
innovatiecentrum TNO. De ervaringen,
opgedaan in de lopende projecten, zijn ook
interessant voor andere woningcorporaties uit
de regio. De consortiumleden willen hun kennis
en ontwikkelpunten graag in alle openheid met
hen delen.
Download