Instandhoudingsdoelstelling van de Stichting.

advertisement
Laatste herziene versie d.d.01-11-2013
BELEIDSPLAN 2012 – 2015
Stichting “Het Kleinjan–Kleyburgfonds”
1. STATUTAIRE DOELSTELLING VAN DE STICHTING
De doelstelling van de Stichting is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
a. Het verlenen van financiële hulp aan oorlogsslachtoffers en
verkeersslachtoffers, in gevallen dat geen aanspraak bestaat krachtens de
sociale verzekerings -wetgeving of krachtens een polis. De stichting kan ook
oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers indirect ondersteunen door het
doen van uitkeringen aan instellingen die werkzaam zijn op het gebied van
ondersteuning, financiëel of anderszins, van oorlogsslachtoffers of
verkeersslachtoffers.
2. Bepaling van het netto resultaat
De opbrengst van het vermogen bestaat voornamelijk uit,
a. Verhuur van woningen en verpachten van Landerijen.
b. Opbrengst uit beleggingen in effecten.
c. Opbrengst uit het verstrekken van hypotheken en leningen.
Zie voor verdere toelichting paragraaf 4.
Het netto resultaat wordt verkregen door opbrengsten te verminderen met de
kosten van de instandhouding van het vermogen (zie paragraaf 6) en de kosten
van de Stichting.
3. BESTEDING VAN HET NETTO RESULTAAT
De financiële hulp geldt voor heel Nederland.
Na wetswijziging per 1 januari 2010 gaat de Stichting de uitkeringen vaststellen
op 90% van het netto resultaat, (exclusief ongerealiseerde waardemutaties). Voor
het bepalen van de uitkeringsgrondslag hanteert de Stichting een voortschrijdend
gemiddelde over 5 jaren (voor het eerst over de periode 2007 – 2011).
In verband met de afname van het aantal oorlogsslachtoffers uit de 2e
wereldoorlog, werkt de Stichting nauw samen met de Stichting Pelita uit Den
Haag en de Stichting Maatschappelijk Werk Oorlogs- en Geweldsgetroffenen. De
slachtoffers bestaan voornamelijk uit Indonesische Nederlanders, met name
Molukkers en voormalige KNIL-militairen en hun familie en/of nabestaanden.
Deze groep wordt steeds kleiner. Daarom zoekt de Stichting naar vervangende
doelgroepen.
Individuele uitkeringen
De aanvrager heeft (in de meeste gevallen),contact gehad met een
maatschappelijke organisatie zoals Pelita. Indien dit niet het geval is wordt
vriendelijk verzocht met een maatschappelijke instantie contact op te
nemen,alvorens de aanvraag,(met instemming van zo’n organisatie) kan worden
ingediend.
Voor het in behandeling nemen, van een aanvraag, door de Stichting dient men
aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient een aanvraag in ieder geval
schriftelijk te worden ingediend, moet deze de naam en adres van de aanvrager
bevatten, moeten finciële gegevens worden overlegd en/of andere informatie
worden verstrekt, die van belang is voor de behandeling van de aanvraag. Een en
ander gebeurt naar goeddunken van het dagelijks bestuur van de Stichting.
Vervolgens beoordeelt het dagelijks bestuur van de Stichting de aanvraag en
bekijkt of de aanvraag wel of niet kan worden ingewilligd. De aanvraag kan in
ieder geval worden geweigerd indien gevraagde gegevens niet worden verstrekt,
of reeds meerdere malen een aanvraag is ingediend en/of er andere van belang
zijnde overwegingen aanwezig zijn. Bovenstaande gebeurt naar goeddunken van
het dagelijks bestuur van de Stichting.
Uitkeringen aan organisaties
De voorkeur gaat uit naar kleine stichtingen, waarbij individualiteit voorop staat.
De Stichting doneert jaarlijks bedragen aan een aantal organisaties.
Organisaties die door de Stichting worden ondersteund zijn :


Artsen zonder Grenzen
Leger des Heils




Terre des Hommes
Unicef
Inl.huis Leven m.K.
Thuis in Welzijn
4. Besteding van het vermogen (ACTIVA)
a. WONINGEN
De Stichting heeft 4 woningen in eigendom in Alblasserdam, te weten
Resedastraat nummers 42 en 48, en Plantageweg nummers 54 en 58.
De totale huuropbrengst van deze 4 woningen is ca.€.20.000,= per jaar.
Deze woningen zijn in het jaar 2011 gerenoveerd. De huuropbrengst is laag,
omdat 2 woningen nog voor oude huurprijzen verhuurd zijn. Zodra deze
woningen vrijkomen worden ze opnieuw verhuurd, en wel tegen marktconforme
huurprijzen.
Het is niet in de bedoeling om op korte termijn deze woningen te verkopen of
nieuwe woningen aan te kopen.
Pachtgronden
De stichting heeft op dit moment ca.145 HA los land in eigendom, waarvan het
meeste weiland. De landerijen moeten voor agrarische doeleinden gebruikt
worden. Is dit niet het geval dan zal, in voorkomende gevallen, aangestuurd
worden op pachtontbinding en niet op het aangaan van een nieuwe relatie.
De Stichting wil in alle gevallen zo veel mogelijk ”de handen vrij houden”.
De totale pachtopbrengst is ca.€.100.000,= per jaar.
De Stichting werkt eraan om, indien de mogelijkheid zich voordoet, alle
pachtcontracten te liberaliseren.- Dit houdt in dat zowel de pachter als de
verpachter aan het einde van het pachtcontract de pacht overeenkomst kunnen
opzeggen.
b. EFFECTEN
De effecten zijn jarenlang in depot geweest bij de Rabobank Utrechtse Waarden.
Vanwege de teleurstellende resultaten zijn de effecten, met ingang van eind april
2012, ondergebracht bij vermogensbeheerder Keijser Capital te Amsterdam.
De verwachting is dat er betere resultaten behaald zullen worden, ongeacht de
stijging of daling van de beurs. Keijser Capital heeft de vrije hand gekregen,
waarbij de Stichting heeft getekend voor een rendement van 6% per jaar. Keijser
Capital heeft daartoe - zakelijke waarden effecten verkocht en vastrentende
waarden aangekocht.
In januari 2013 is het resultaat van de portefeuille beoordeeld en er is besloten
door te gaan met Keijser Capital.
Het bestuur heeft zich uitgesproken om, de waarde van de effectenportefeuille
niet verder te laten stijgen dan €.2.000.000,=. De opbrengst van dividenden en
rentes worden dan overgeheveld naar de bankrekening van de stichting. Dit met
als doel om mede hieruit de uitkeringen te doen.
c. HYPOTHEKEN EN LENINGEN
De Stichting heeft diverse hypotheken/leningen uitgezet met het recht van 1ste
hypotheek op panden, woningen en landerijen.
Er is één “dubbel”appartement met een 2e hypotheek, deze is verstrekt aan M
van der Kraan en Daniëlle Behrens op hun woning.
5. Bronnen van het vermogen (Passiva)
a. Kredieten en leningen
De Stichting heeft nog een lening bij de Rabobank U.W. die eindigt op 31
december 2013. Het ligt in de bedoeling deze lening per 31 dec.2013 af te lossen.
Bij Theodoor Gillissen heeft de Stichting een doorlopend krediet van € 100.000,=,
met als zekerheid de effectenportefeuille.
Er wordt over het opgenomen bedrag een rente betaald van 4%.
.
b. Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit de in paragraaf 4 genoemde
activa verminderd met de onder paragraaf 5a genoemde kredieten en leningen.
6. Instandhoudingsdoelstelling van de Stichting.
Gestreefd wordt naar de instandhouding van de reële waarde van de woningen
en pachtgronden en de nominale waarde van de uitstaande hypotheken en
leningen.Het vermogen belegd in vastrentende waarden zal worden gehandhaafd
voor een bedrag van€.2.000.000,=
7. Risicoparagraaf
Om het risico van de beleggingen acceptabel te houden, ingegeven door de
voornoemde instandhoudingsdoelstelling, is gekozen voor een stapsgewijze
wijziging in de effectenportefeuille naar meer vastrentende waarden en een
overgang van beleggingen in effecten naar beleggingen in (agrarisch)
onroerendgoed. Een meer gespreid beleggingsbeleid zal de (negatieve) invloed
,die effecten kunnen hebben op de omvang van het vermogen, minimaliseren.
8. Dagelijks bestuur
Het dagelijks beleid wordt uitgevoerd door de voorzitter/rentmeester , de
penningmeester en de secretaris.
Complexe besluiten, en/of besluiten waarvan de gevolgen niet eenduidig zijn,
zullen worden voorbereid in samenwerking met deskundigen.
Vanaf 1 januari 2012 onderhoudt de penningmeester, samen met de
voorzitter/rentmeester, het contact met huurders en pachters.
Zowel de rentmeester als de penningmeester en secretaris, ontvangen een
vergoeding voor de door hen te verrichten werkzaamheden. Kosten die worden
gemaakt, worden door de Stichting vergoed op declaratiebasis onder het
overleggen van onderliggende bonnen
Het bestuur zal met betrekking tot alle achterstallige betalingen van pachten,
huren en rente betalingen, met voorstellen komen om tot een oplossing te
komen. Als er geen oplossing komt binnen anderhalf jaar nadat een tekort is
ontstaan, zullen er adequate( incasso)-maatregelen getroffen worden.
Daarbij hanteert de Stichting een zakelijke benadering. Benadeling van de
Stichting door derden is niet toelaatbaar, omdat dit ongewenste
precedentwerking kan hebben en tot problemen kan leiden die ten koste van
alles moeten worden vermeden.
Alle voorgenomen besluiten van het dagelijks bestuur worden, inclusief alle
informatie die op het voorgenomen besluit betrekking heeft, eerst voorgelegd
aan de overige bestuursleden. De bestuursleden kunnen hun mening over het
voorgenomen besluit kenbaar maken en pas daarna zal het dagelijks bestuur het
besluit al dan niet uitvoeren.
9. (Toekomstige) samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 leden die familie van elkaar zijn, en een
lid (secretaris) die geen familie is.
Bij een volgende bestuurswisseling zal voor vervanging gekeken worden naar
een extern bestuurslid. Doelstelling is dat er een evenwichtige verhouding komt
binnen het bestuur tussen leden die familie van elkaar zijn en buitenstaanders.
De voorkeur gaat uit naar een bestuur van 5 leden.
Download