Beginselen van het CDA

advertisement
TOP in IJsselstein
CDA Programma 2014-2018
voor de
gemeente IJsselstein
4 december 2013
CDA IJsselstein
1
Voorwoord
De vier jaar zijn weer bijna voorbij en 19 maart 2014 gaat IJsselstein weer naar
de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Voor U ligt het verkiezingsprogramma voor 2014-2018. Het is in lijn met de
beginselen van het CDA. “TOP in IJsselstein” is na “Fijn in IJsselstein” een
vervolg op onze visie op het te voeren beleid in IJsselstein.
“TOP in IJsselstein” is de titel van het programma geworden daar het wonen,
werken en ondernemen hier gewoon echt goed is en dat wil het CDA zo houden.
Velen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit programma.
Hierbij dank voor iedereen en speciaal de leden van de programmacommissie
die hier weer vele uren aan besteed hebben.
Arjen Molendijk,
voorzitter CDA afdeling IJsselstein
CDA IJsselstein
2
Inhoudsopgave
•
Introductie
•
Uitgangspunten
–
–
Ontwikkelingen op landelijk niveau
Ontwikkelingen binnen IJsselstein
•
Beginselen van het CDA
•
IJsselstein 2014 – 2018
–
–
Waar staan we voor
Toelichting vanuit 10 gezichtspunten
•
•
•
Kijk op de Leefomgeving (3)
Invulling van de Levensloop (3)
Ondersteuning van de Levensdoelen (4)
•
Top in IJsselstein
•
Kandidaten voor de gemeenteraad
•
Wie zijn we?
CDA IJsselstein
3
Introductie
CDA IJsselstein
4
Introductie
Het gaat om iedereen, burgers, ondernemers, vrijwilligers, werknemers, jeugd, sporters,
verzorgers, ouderen en ga zo maar door. Iedereen zal binnen dit programma aandacht krijgen en
geen doelgroep zal vergeten worden. Echter, de één heeft meer aandacht nodig dan de ander, ook
daarvan zijn we ons bewust.
Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft een samenvatting gemaakt van de beginselen van
het CDA. Deze worden ook door de lokale afdeling omarmd en dienen als basis voor het beleid
waar het CDA IJsselstein voor staat voor de aankomende jaren. De beginselen zijn vertaald naar
een aantal programma punten waarvan het CDA IJsselstein vindt dat die expliciet benoemd
moeten worden.
Bij het opstellen van deze programmapunten is rekening gehouden met de landelijke sociaal
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Ook hier dienen we rekening mee te houden.
Landelijk zijn processen in gang gezet die lokaal niet gekeerd kunnen worden maar wel gestuurd.
Het CDA IJsselstein zal dit helder en duidelijk in het programma mee nemen.
Het programma is als volgt opgezet: eerst komen onze uitgangspunten aan de orde en vervolgens
wordt stilstaan bij de beginselen van het CDA. Hierna zal de invulling voor de gemeente
IJsselstein uitgebreid behandeld worden.
Het programma wordt afgesloten met een korte toelichting wie het CDA IJsselstein is.
Veel leesplezier.
CDA IJsselstein
5
Uitgangspunten
voor het programma
CDA IJsselstein
6
Uitgangspunten
Ontwikkelingen op landelijk niveau
Overheveling welzijnstaken naar gemeenten
De komende jaren vinden vele verschuivingen plaats van taken van het Rijk en Provincie naar gemeenten
en invoering van nieuwe wetten, zoals o.a. de Jeugdzorg, delen van de AWBZ en de Participatiewet.
Gemeenten kunnen zeker een aantal zaken efficiënter regelen, maar tegelijkertijd is het ook een
bezuiniging. Gemeenten moeten meer doen voor minder geld (dan de rijksoverheid voor deze taken had).
Sociale structuren van de samenleving moeten ook daarom verder ontwikkeld worden. Voor het CDA staan
van oudsher de familie en buurt, het zorgen voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar
centraal. Dat betekent dat zorg en ondersteuning voor degene die het echt nodig hebben beschikbaar moet
zijn. Als mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen hebben ze daarbij vaak hulp en
ondersteuning nodig. Van belang is dat de zwakkeren in de samenleving niet extra hard geraakt worden
door een stapeling van maatregelen en bezuinigingen.
Financiële doelstellingen
Een duurzaam financieel beleid; ook dat is goed rentmeesterschap. Maar de huidige verdere
lastenverzwaringen staan economisch herstel in de weg. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen. Vertrouwen
van bedrijven om te investeren, van consumenten om zowel kleine als ook grote uitgaven te doen en van
gemeenten om het lokaal voorzieningenniveau op peil te houden.
Schaalvergroting
Nu steeds meer taken naar lokale overheden komen (al dan niet met minder middelen) wordt steeds meer
gevraagd van de bestuurskracht van gemeenten. Schaalvergroting door middel van fusie kan, maar is niet
altijd de enige optie. Gemeenten zijn voor veel burgers de overheid die het dichts bij hen staat. IJsselstein
kiest dan ook voor de in gang gezette ambtelijke samenwerking met Montfoort en ziet dit graag uitgebreid
met Lopik. In deze samenwerking is ruimte voor eigen identiteit en een sterk lokaal gerichte beleidsagenda.
CDA IJsselstein
7
Uitgangspunten
Ontwikkelingen op lokaal niveau
De afgelopen 4 jaar heeft het CDA IJsselstein een significante bijdrage geleverd aan het besturen van de
gemeente IJsselstein. In deze periode is er veel bereikt en in gang gezet door het bestuur van onze
gemeente.
Een veilig IJsselstein
Op het gebied van veiligheid scoort IJsselstein goed, zeker ten opzichte van soortgelijke gemeenten. De
afgelopen jaren is hierop niet bezuinigd, maar zelfs extra op ingezet. Door projecten als Waaks! en
Burgernet hebben de inwoners hier ook nadrukkelijk aan bijgedragen.
IJsselstein in verandering
IJsselstein is altijd ambitieus geweest. De uitvoering daarvan kwam veelal moeizaam op gang. Door te
kiezen om eerst lopende projecten af te ronden zijn forse stappen gezet t.a.v. bv. Mobiliteit (herinrichting
Utrechtseweg), Volkshuisvesting (Oranje Nassaukades, Kloosterplantsoen, IJsselveld-Oost), Sport
(Renovatie sporthal en herinrichting IJsseloevers) en Binnenstad. Veranderingen hebben soms lastige
neveneffecten gehad, zoals bij omvorming groen en gereguleerd parkeren. De CDA inzet is geweest om
samen met belanghebbenden te werken aan werkbare oplossingen.
IJsselstein als onderdeel van UW-samenwerking
Ter versterking van de bestuurskracht is IJsselstein een ambtelijke fusie aangegaan met Montfoort.
Schaalvoordelen worden hierdoor bereikt, zonder dat inwoners en bedrijven daar iets (in negatieve zin)
van merken.
IJsselstein financieel gezond
Een gezonde financiële situatie is van belang om te kunnen blijven investeren in onze samenleving. Het
voorkomt paniekvoetbal. Met het project Keuzes Maken zijn grote stappen gemaakt in de financiën van
IJsselstein. Alles in nauw overleg met inwoners, maatschappelijke organisaties als ook met de eigen
gemeentelijke organisatie.
CDA IJsselstein
8
Beginselen van het CDA
CDA IJsselstein
9
Beginselen van het CDA
Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft recentelijk de beginselen vanuit vier
gezichtspunten uitgewerkt. Het CDA IJsselstein heeft deze beginselen gebruikt bij het opstellen
van het programma.
Onderstaand de vier gezichtspunten:
1.
Gerechtigheid: wie zijn erbij betrokken en komen zij allen tot hun recht?
2.
Solidariteit: naast wie ga ik staan?
Arm – rijk, jong – oud, gezond – ziek, … .
3.
(Gespreide) Verantwoordelijkheid: wie kan dit ‘van nature’ het beste doen?
4.
Rentmeesterschap: wie is hier over 50 jaar gelukkig mee?
Laten we onze omgeving en leefwereld goed achter voor onze kinderen.
Het gaat om mensen en hun leefwereld.
Wat betekent dit besluit voor het dagelijks leven van mensen?
Mensen en hun relaties zijn de belangrijkste ordenende kracht, niet de overheid.
CDA IJsselstein
10
IJsselstein 2014 – 2018
“Waar staan we voor”
met toelichting vanuit “10” gezichtspunten
CDA IJsselstein
11
Waar staan we voor?
Het “welzijn van de inwoners” zal altijd het eerste zijn waar het CDA naar zal kijken bij het
indienen en beoordelen van bestuurlijke besluiten. Het vitaal en gezond houden van onze
inwoners is namelijk waar het mee begint.
De “gezonde gemeente” komt voor het CDA op een tweede plaats. Natuurlijk moet te allen
tijde IJsselstein wel een gemeente zijn die zijn huishouding op financieel en economisch
gebied op orde heeft.
De “taak van de gemeente” is primair het faciliteren en ondersteunen van de diverse
maatschappelijke groeperingen in de gemeente. Het CDA wil dat primair de burger acteert
en niet de overheid.
De “kerntaak van de gemeente” is vooral gericht op veiligheid, zorg en onderwijs. Deze
taken ziet het CDA primair als de kerntaak van de gemeente en mag de burger altijd de
gemeente hierop aanspreken. Dit sluit niet uit dat ook hier veel burgerinitiatieven zijn en
de burger de overheid in deze ondersteunt bij het uitvoeren van deze kerntaken.
CDA IJsselstein
12
Kijk op de leefomgeving
De “kijk op de leefomgeving” geeft een beschouwing
op de drie facetten van het wonen in IJsselstein. CDA
is van mening dat hierbij gekeken dient te worden
naar “de straat en buurt”, “de stad” en “het landelijk
gebied”.
In het volgende overzicht wordt het beleid
weergegeven dat CDA IJsselstein hierin voorstaat.
CDA IJsselstein
13
De straat en de buurt
De straat en buurt is de plek waar mensen een
belangrijk deel van hun leven doorbrengen.
CDA-IJsselstein wil:
De samenhang in de buurt is niet vanzelfsprekend.
Slechts 10% van de inwoners van IJsselstein geeft aan
wel eens iets in de buurt te organiseren.
Voor het delen van je zorgen met anderen moeten
mensen een drempel over. Gelukkig zien we ook veel
buurthulp en helpt men elkaar op weg.
 De straat is waar mensen elkaar kennen en
vertrouwen;
 Waar we leven in vrijheid maar niet vrijblijvend;
niet naast elkaar, maar met elkaar;
 Waar we samen investeren in de leefbaarheid en
veiligheid.
Het CDA vertaalt dit naar:
 De wijken of straten zijn aan zet. Actieve bewonersgroepen weten wat er speelt en dragen zorg voor
buurtactiviteiten. Stimuleren / motiveren van deze groepen moet behouden blijven;
 Meer autonomie van burgers in ruil dat zij ook meer verantwoordelijkheden nemen;
 Faciliteren en verder borgen van de zorg voor elkaar binnen de buurt dient een belangrijke taak te zijn. Zowel
inwoners als gemeente hebben hier een taak in. Sociale betrokkenheid is hier ook een onderdeel van;
 Actief elkaar aanspreken bij zaken als leefomgeving (groen, veiligheid, ed.). De gemeente heeft vooral taken op
gebied van voorlichting en deze mogen zeker verder uitgebouwd worden.
CDA IJsselstein
14
De stad
IJsselstein is een levendig stad met een rijke historie.
Financieel staat de stad er goed voor.
Het voorzieningenniveau staat onder druk. Lokale
ondernemers merken de gevolgen van de crisis elke
dag. Velen houden net het hoofd boven water.
CDA-IJsselstein wil:
 Dat IJsselstein over een veelvoud van voorzieningen
beschikt voor alle inwoners;
 Een gemeentebestuur dat helder en transparant is en
toegankelijk voor iedereen;
Kenmerkend is de onderlinge verbondenheid, samen
de schouders eronder.
 Een stad waar iedereen naar vermogen een bijdrage wil
leveren in verbondenheid met anderen;
 Een stad waar eisen gesteld mogen worden aan de
burger.
Het CDA vertaalt dit naar:
 Een voorzieningenniveau dat past bij de omvang van onze stad. Voldoende voorzieningen en in het bijzonder extra
voorzieningen voor degene die het nodig hebben. Gedacht wordt daarbij aan sport, onderwijs, zorg, verenigingen en
cultuur. Hiermee bieden we een gezonde leefomgeving;
 Een bereikbare gemeente. Het klantcontact centrum heeft hierbij een belangrijke invulling. Deze dient centraal te
staan in het contact met de inwoners , instellingen en bedrijven;
 Een steun in de rug voor mensen die dit nodig hebben. Wel mag dan een tegenprestatie naar vermogen verwacht
worden.
CDA IJsselstein
15
Het landelijk gebied
De omgeving van IJsselstein wordt al vele eeuwen lang
getekend door het landelijk gebied met een sterk
agrarische sector. Steeds meer mensen weten dit
historisch linten-landschap te waarderen om te komen
recreëren.
Een groot deel van het grondgebied van de gemeente is
landelijk gebied. De agrariërs zijn de dragers van dit
landschap. Voor een vitaal platteland is hun inbreng
onontbeerlijk, zowel in hun bedrijfsvoering als
betrokkenheid bij het onderhoud van de natuur.
CDA-IJsselstein wil:
 Behoud van de agrarische cultuur rondom onze
stad;
 Agrariërs zijn mede verantwoordelijk voor, én
betrokken bij, de inrichting en onderhoud van hun
natuurlijke omgeving;
 Verdere ontwikkeling van kleinschalige recreatieve
voorzieningen, passend binnen het landschap.
Het CDA vertaalt dit naar:
 Een attractief landelijk gebied zowel voor de agrariërs als ook voor de recreanten. Behouden van de agrarische
waarden en waar mogelijk uitbreiding van recreatieve mogelijkheden;
 Een gezond en bruisend platteland, met een eigen identiteit. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor particulier
initiatief, zoals het Streekfonds Utrechtse Waarden;
 De IJssel krijgt weer een prominente plaats in onze gemeente, door onder meer het inrichten van kleinschalige
recreatieve voorzieningen en het aanleggen van een looppad van Marnemoende naar de stad.
CDA IJsselstein
16
De levensloop
Elke fase in de “levensloop” van mensen stelt
nieuwe vragen, maar biedt ook vele kansen. We
onderkennen daarbij drie stadia, die van de
“jongeren”, “volwassenen” en “senioren”.
In het volgende overzicht wordt het beleid
weergegeven dat CDA IJsselstein voorstaat.
CDA IJsselstein
17
Jongeren
Jongeren hebben het druk. De wereld van internet en
“social media” heeft de deuren voor hen open gezet. De
keerzijde is dat de groepsdruk erg groot wordt.
Naast de kinderen, die oneindig veel mogelijkheden
aangeboden krijgen, dreigt een groeiend aantal aan de
kant te komen te staan. Belangrijke oorzaak hiervan is
dat ouders financieel het niet meer kunnen opbrengen
of gewenste voorzieningen onbereikbaar worden.
De jeugd is en blijft onze toekomst. Zorgen dat zij aan
de “bak” komen, is zorgen voor onze eigen toekomst.
CDA-IJsselstein wil:
 Dat kinderen en jongeren gezond en veilig
opgroeien;
 Dat zij gebruik kunnen maken van goede
onderwijsvoorzieningen;
 Uiteindelijk beschikken over een startkwalificatie
(fatsoenlijke opleiding) en perspectief op arbeid.
Het CDA vertaalt dit naar:
 Ouders zijn verantwoordelijk voor het veilig en gezond opgroeien van onze jeugd. Dit geldt ook wanneer jongeren
overlast veroorzaken. Daar waar ouders niet daarin staat zijn, dient hulp en ondersteuning geboden te worden. Het
centrum voor Jeugd en Gezin dient voor iedereen toegankelijk te zijn en bij iedereen bekend;
 Ieder kind moet naar een basisschool kunnen die bij hem of haar past en waar onderwijs gegeven wordt dat ervoor
zorgt dat kinderen een stap verder kunnen zetten in hun leven. Voortgezet onderwijs moet toegankelijk en
bereikbaar zijn, ook als het gaat om bijzonder vormen van onderwijs. Goed aansluiten op werk – leer trajecten is
essentieel. Jongeren die door beperkingen minder goed kunnen leren, mogen niet tussen wal en schip vallen;
 Specifieke voorzieningen voor de jeugd (bijvoorbeeld buurthonk) dienen daar waar dit een significante bijdrage
levert aan de sociale ontwikkeling behouden te blijven en daar waar nodig uitgebouwd te worden.
CDA IJsselstein
18
Volwassenen
De eerste baan, een nieuw huis, een gezin; of het
starten van een eigen bedrijf. Tal van uitdagingen met
vele financiële risico’s en verantwoordelijkheden.
In deze tijd ook een fase van onzekerheden, zoals
werkloosheid en het niet kunnen nakomen van
verplichtingen. Maar ook zorgen over zaken als “mijn
huis”, “mijn werk” en “mijn pensioen”.
CDA-IJsselstein wil:
 een stad waarin mensen tot hun recht komen en
iedereen zijn of haar steentje aan het geheel zal
moeten bijdragen;
 vanuit ‘samen’ denken en in redelijkheid taken te
verdelen over wie er talent voor hebben. Niet ieder
voor zich, maar samen voor ons allen.
Het CDA vertaalt dit naar:
 Het benutten van de diversiteit binnen onze gemeente. Waarderen van het vermogen van de inwoners en
dienstbaar zijn van die inwoners aan de maatschappij (betaald of onbetaald);
 Het gezin (in de ruimste zin van het woord) is de hoeksteen van onze samenleving. Werk, opvoeden en
(mantel)zorg, vele taken komen hier bij elkaar. Inzetten op voorzieningen om te zorgen dat een goede balans in het
gezinsleven behouden blijft;
 Werk en zorgtaken moeten goed met elkaar te combineren zijn, onder meer het behouden en eventueel verder
uitbouwen van een goed aanbod aan (ondersteunende) voorzieningen. voor de inwoners. Dit kan bij voorbeeld door
actieve rol als het gaat om de kwaliteit van kinderopvang en behouden of uitbouwen van voldoende plaatsen.
CDA IJsselstein
19
Senioren
Met de ouderdom komen de gebreken, maar helaas
ook de eenzaamheid. Omzien naar elkaar is niet altijd
vanzelfsprekend.
De komende jaren gaan veel “baby-boomers” met
pensioen. Veelal vitale ouderen, ook wel de zilveren
generatie genoemd. Zij zijn van onschatbare waarde
voor onze samenleving, als het gaat om
vrijwilligerswerk en mantelzorg.
CDA-IJsselstein wil:
 Een samenleving waarin ouderen worden gezien in hun
kracht . Ze zijn gewoon een volwaardig deelnemer;
 Een samenleving waarin ouderen actief zijn in de opvang
van hun kleinkinderen. Waar ouderen elkaar en anderen
de helpende hand bieden;
 Een samenleving waar ouderen in hun waarde worden
gelaten. Hun kracht, kunde, ervaring en kennis wordt
gekend en ingezet.
Het CDA vertaalt dit naar:
 Ouderen helpen elkaar. Een actief ouderenbeleid dat inwoners samenbrengt en hen stimuleert bij de onderlinge
hulp. Nieuwe initiatieven dienen positief gewaardeerd en daar waar mogelijk uitgevoerd te worden;
 Zelfstandig wonen voor hen die dit willen én kunnen. Dit moet vertaald worden in adequate huisvesting en waar
nodig ondersteuning;
 Vermindering van de bureaucratische rompslomp in de zorg daar waar mogelijk. Een transparante uitvoering van
zorg, die inwoners echt helpt!
CDA IJsselstein
20
Ondersteuning van de
levensdoelen
De “ondersteuning van de levensdoelen” geeft een
beschouwing op de diverse facetten van het leven
in IJsselstein, in al zijn diversiteit van zijn
inwoners. CDA is van mening dat de hierbij vooral
gekeken dient te worden naar “werkgelegenheid”,
“vrijwilligerswerk & mantelzorg”, “wonen” en
“vrije tijd”.
In het volgende overzicht wordt het beleid
weergegeven dat CDA IJsselstein voorstaat.
CDA IJsselstein
21
Werkgelegenheid
Meedoen is belangrijk, stilstaan is achteruitgang. De
zekerheden van de afgelopen jaren vallen deels weg.
Zorgen over mijn bedrijf en mijn werk steken de kop
op.
Om mee te doen zullen mensen moeten blijven
investeren in zichzelf.
CDA-IJsselstein wil:
 Een samenleving waarin iedereen zich kan
ontplooien en, indien mogelijk, participeert in
betaald of vrijwilligerswerk;
 Een samenleving waarin de ondernemer zijn
bedrijfsvoering kan behouden en ontwikkelen;
 Een samenleving waar mensen groeien en niet
stilstaan en uitgekeken raken.
Het CDA vertaalt dit naar:
 Met z’n allen aan het werk. Samen met ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zoeken naar
mogelijkheden om de inwoners betrokken te houden in de activiteiten die ze uitvoeren. Streven moet zijn dat deze
groep groter wordt;
 IJsselstein staat op de kaart! In een lastige tijd zorgen dat er extra ondersteuning komt in de vorm van een
citymarketeer;
 Vermindering regeldruk, zodat ondernemers de ruimte krijgen die nodig is om uit de crisis te groeien;
 Zorg dragen dat starters op een juiste manier ondersteund worden, waar mogelijk bemiddelen naar werk en/of
stageplekken.
CDA IJsselstein
22
Vrijwilligerswerk & Mantelzorg
Het CDA is de partij van de verantwoordelijke
samenleving. Mensen die zich voor die samenleving
inzetten verdienen respect.
CDA-IJsselstein wil:
Zonder vrijwilligers en mantelzorgers staat onze
samenleving stil. Hun belangeloze inzet van is van
onschatbare waarde.
 Een overheid die aansluit bij burgerinitiatieven (van
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie);
 Ruim baan voor eigen initiatieven van inwoners;
 Versterken van de positie van mantelzorgers, vooral
die van de oudere mantelzorgers.
Het CDA vertaalt dit naar:
 De gemeente luistert en waardeert de mantelzorgers en vrijwilligers. Ruim baan voor eigen initiatieven van
inwoners, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet de beperkingen;
 Stimuleren van vrijwilligerswerk vanuit de gemeente. Zeker de groep die door beperkingen geen betaald werk
kunnen uitvoeren maar wel een bijdrage willen leveren;
 Oudere mantelzorgers ondersteunen en jongere mantelzorgers stimuleren en begeleiden waar mogelijk. Actief
voorlichtingsbeleid over mogelijkheden tot ondersteuning, raad en zaken als respijtzorg;
 Waar mogelijk vrijwilligers bij sportverenigingen ontlasten door beperken administratieve lasten en /of
verminderen van bureaucratie.
CDA IJsselstein
23
Vrije tijd
IJsselstein is trots op zijn verleden en de historische
elementen in de stad. De komende jaren krijgen de
kasteeltoren en de stadswal een meer prominente
plaats.
CDA-IJsselstein wil:
Het verenigingsleven bindt mensen. IJsselstein kent
vele verenigingen met enthousiaste leden. Vaak
belangeloos, zetten zij zich in voor het cement in onze
samenleving.
 Het verenigingsleven versterken. Het subsidiebeleid
moet er op gericht zijn om hun kracht en bijdrage in
de samenleving te versterken.
 Zorgvuldig omgaan met ons cultureel erfgoed.
Kennis hierover koesteren en doorgeven;
Het CDA vertaalt dit naar:
 Sporten moet kunnen. Verenigen moeten beschikken over adequate accommodaties, zodat jong- en oud kunnen
deelnemen aan sport. Behouden hiervan is belangrijk en knelpunten dienen voldoende aandacht te krijgen;
 Cultuur is mooi en leerzaam. Behouden van de huidige veelzijdige voorzieningen op het gebied van cultuur;
 Toegang is geen probleem. Vergroten van de toegankelijkheid van voorzieningen zowel fysiek als sociaal. Alle
gebouwen die voor publiek zijn opengesteld, dienen volledig toegankelijk te zijn voor alle mensen. Expertise
hieromtrent betrekt de gemeente bij het POG. In sociaal opzicht wordt toegankelijk vergroot door instrumenten als
U-pas.
CDA IJsselstein
24
Wonen
IJsselstein kent vele woningzoekenden. Tegelijkertijd
zit de woningmarkt op slot. De wachttijden voor
sociale huurwoningen lopen alleen maar verder op.
Voor starters zijn er nauwelijks mogelijkheden en ook
senioren vinden maar moeizaam aangepaste
huisvesting.
Projectontwikkelaars durven nauwelijks te investeren.
Banken houden de hand op de knip. In de regio komen
diverse ontwikkelen maar mondjesmaat van de grond.
CDA-IJsselstein wil:
 Na een periode van forse groei, is slechts ruimte
voor een beheerste groei van het woningaanbod;
 Herstructurering van oudere wijken zodat het
woningaanbod meer past bij de huidige vraag;
 Bevordering van doorstroming van de woningmarkt;
 Stimuleren van woon/zorgconcepten.
Het CDA vertaalt dit naar:
 Niet buiten onze huidige grenzen (grootschalig) bouwen. Dit betekent fors inzetten op binnenstedelijke locaties,
zonder verlies aan “groene” kwaliteit. Ondanks de crises dit eerst afmaken, alvorens de mogelijkheid van
uitleglocaties te onderzoeken;
 Herstructurering is een kans. Samen met de woningbouwvereniging en andere partijen zoeken naar slimme
oplossingen in de oudere wijken die dringend aan herstructurering toe zijn.
 Zorg voor je naaste. Binnen de woningbouw en vergunningverlening meer ruimte bieden wanneer mensen langer
thuis blijven wonen en er meer voor elkaar gezorgd gaat worden.
CDA IJsselstein
25
Top in IJsselstein
CDA IJsselstein
26
Top in IJsselstein
In dit programma heeft het CDA een duidelijke mening over hoe de gemeentelijke overheid dient
te acteren binnen onze gemeente. IJsselstein is al lange tijd een mooie en fijne gemeente om in te
wonen. Het CDA ziet dat vooral inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hier een
cruciale rol spelen en wil dat dit zo blijft. De gemeente dient de inzet van de ze groepen op een
juiste manier te waarderen en een passend beleid daarop te voeren.
Behouden van een goed voorzieningenniveau, zowel op het
gebied van zorg, winkels, sport en cultuur.
Verbinden van mensen in onze gemeente, waar we
samen werken aan veiligheid en leefbaarheid.
Realiseren van een aantrekkelijke binnenstad als een van
de belangrijke motoren van onze economie.
Afschaffen van overbodige regelgeving, de gemeente is er
voor de inwoners en niet andersom.
Waarderen van alle vrijwilligers en mantelzorgers, die zich
belangeloos inzetten voor onze mooie stad.
CDA IJsselstein
27
Kandidaten
voor de gemeenteraad
CDA IJsselstein
28
Kandidaten
2
1
6
5
9
1. Jos de Wit
2. Thijs de Jong
3. Carla Cornelissen
4. Edwin Tas
5. Frank van Kippersluis
6. Jan Herman Verhagen
7. Charles Jong
8. Wil van Es
9. Hans van Dis
10.Bieke Oskam
11. Ton Kwakkel
10
4
3
7
8
11
CDA IJsselstein
29
Wie zijn we?
CDA IJsselstein
30
Wie zijn we
Wij zijn de leden van het CDA IJsselstein. Het CDA IJsselstein heeft momenteel 95 leden die elk
het CDA een warmt hart toedragen.
De leden zijn actief als bestuurder, politicus, ondersteunend naar fractie of bestuur of gewoon lid.
Door hun lidmaatschap bepalen zij allen de visie en de beleidspunten, verwoord in dit progamma.
De achtergrond van onze leden is divers en vertegenwoordigen vele geledingen uit onze
maatschappij. Maar het meest belangrijk van dit alles dat ze allemaal IJsselstein een warm hart
toe dragen.
Meer informatie over het CDA IJsselstein is te vinden op het internet (recentelijk geheel
vernieuwd). Zie hiervoor: www.CDA.nl/IJsselstein
Wilt U meer weten over een lidmaatschap en daarmee een actieve bijdrage leveren aan de politiek
in IJsselstein dan kunt U contact zoeken met de voorzitter of de secretaris van CDA IJsselstein.
Arjen Molendijk, voorzitter CDA afdeling IJsselstein, [email protected]
Aad Verbij, secretaris CDA afdeling IJsselstein, [email protected]
CDA IJsselstein
31
TOP in IJsselstein
einde
IJsselstein, 4 december 2013
CDA IJsselstein
32
Download