Presentatie

advertisement
OP DIEET
Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat
geschreven: Niet alleen van brood zal de mens
leven, maar van alle woord, dat uit de mond
Gods uitgaat.
Matteüs 4:4
OP DIEET
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat
gij in alle wijsheid elkander leert en
terechtwijst en met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen zingende, Gode dank
brengt in uw harten.
Kolossenzen 3:16
OP DIEET
1. KENNIS
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (=
van God).
Hosea 6:1
De wet des HEREN is volmaakt,
zij verkwikt de ziel;
de getuigenis des HEREN is betrouwbaar,
zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
Psalm 19:8
OP DIEET
… en dezen (= Berea) onderscheidden zich gunstig van
die te Tessalonica, daar zij het woord met alle
bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften
nagingen, of deze dingen zo waren.
Handelingen 17:11
Want onvermoeibaar bestreed hij (= Apollos) de Joden
in het openbaar en bewees uit de Schriften dat Jezus
de Christus is.
Handelingen 18:28
OP DIEET
de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.
1 Korintiërs 8:1
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle
geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al
het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had
de liefde niet, ik ware niets.
1 Korintiërs 13:2
OP DIEET
2. WAARHEID
Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.
Johannes 17:17
… het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis
Efeziërs 1:13
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:6
OP DIEET
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper
dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó
diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten
en merg, en het schift overleggingen en gedachten
des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem
verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot
voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap
hebben af te leggen.
Hebreeën 4:12
OP DIEET
Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te
voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods
volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
2 Timoteüs 3:16-17
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in
alle wijsheid elkander leert en terechtwijst,
Kolossenzen 3:16
OP DIEET
3. LEVEND & KRACHTIG
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard,
Hebreeën 4:12
Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen
Lucas 1:37
alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal
niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij
behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Jesaja 55:11
OP DIEET
4. EEN WAPEN
het zwaard des Geestes, dat is het woord van God,
Efeziërs 6:17
Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk,
maar krachtig voor God tot het slechten van
bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke
schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van
God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene
brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus
2 Corinthiërs 10:4-5
OP DIEET
PRAKTISCH:
• neem de tijd
• vermijd slechte voeding
• dooreten!
• menukaart
• zoek tafelgezelschap
Download