Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van

advertisement
2016-07-15
Links:
Publicatie
NBB.Stat
Algemene informatie
Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,
jaar 2013
De vorig jaar gepubliceerde regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten voor de
periode 1995-2012 werd in overeenstemming gebracht met de totalen uit de nationale rekeningen van september
2015 en aangevuld met het jaar 2013 1.
De stromen tussen de gewesten konden, wegens het ontbreken van informatie over alle interregionale goederen- en
dienstenstromen, niet in kaart worden gebracht en zijn bijgevolg niet opgenomen in onderstaande resultaten.
Daardoor konden geen gewestelijke handelsbalansen worden opgesteld.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De totale invoer van goederen en diensten bedroeg in 2013 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62,7 mld. euro.
Dit was 3,5 % minder dan in 2012. Die daling kwam volledig op rekening van de invoer van goederen, die in 2013
42,1 mld. euro bedroeg, 5,9 % minder dan in 2012. De invoer van diensten kwam uit op 20,6 mld. euro, een stijging
met 1,7 %. De goederen maakten 67,1 % uit van de totale invoer.
De totale uitvoer van goederen en diensten nam toe met 5,9 % en beliep 47,7 mld. euro in 2013. Zowel de uitvoer
van goederen (+5,3 %) als van diensten (+6,6 %) lag hoger dan in 2012 en kwam uit op resp. 25,1 en 22,6 mld.
euro. De goederen hadden een aandeel van 52,7 % in de totale uitvoer.
Aangezien Brussel in 2013, net zoals voorheen, meer invoerde dan uitvoerde was de netto-uitvoer van goederen en
diensten negatief (-14,9 mld. euro tegen -19,9 mld. euro in 2012). Het negatieve saldo was volledig toe te schrijven
aan de goederen, maar het verbeterde wel t.o.v. 2012 (-16,9 mld. euro tegenover -20,8 mld. euro in 2012). De
diensten vertoonden een positief saldo, dat hoger lag dan in 2012 (1,9 mld. euro tegenover 0,9 mld. euro in 2012).
Vlaams Gewest
In 2013 beliep de totale invoer van goederen en diensten in Vlaanderen 210,2 mld. euro, een toename met 1,1 %
t.o.v. 2012. De invoer van goederen (165,2 mld. euro of 78,6 % van de totale Vlaamse invoer) groeide met 1,3 %;
die van diensten (44,9 mld. euro) met 0,3 %.
De uitvoer van goederen en diensten bedroeg 223,2 mld. euro en lag daarmee maar net boven het niveau van 2012
(+0,1 %). De uitvoer van goederen nam toe met 0,5 % tot 174,7 mld. euro en bereikte aldus een aandeel van
78,2 % van de totale uitvoer. De uitvoer van diensten daalde met 1,4 % tot 48,6 mld. euro.
De totale netto-uitvoer bedroeg 13,1 mld. euro tegen 15,0 mld. euro in 2012. Die daling deed zich voor bij zowel de
goederen (-1,1 mld. euro) als de diensten (-0,8 mld. euro).
1
Net zoals in het verleden kon een regionale verdeling van de in- en uitvoer van diensten voor de jaren 2006 en 2007 niet
geraamd worden door onvoldoende detail in de basisgegevens.
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL
tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be
BTW BE 0203.201.340
RPR Brussel
2
Waals Gewest
Wallonië heeft in 2013 voor 44,8 mld. euro aan goederen en diensten ingevoerd. Dit was 2,7 % meer dan in 2012.
De invoer van goederen bedroeg 32,4 mld. euro (+1,5 %) en die van diensten 12,4 mld. euro (+6,1 %). Door de
sterke groei van de invoer van diensten daalde het aandeel van de goederen lichtjes tot 72,4 % van de totale invoer.
De uitvoer van goederen en diensten kwam in 2013 uit op 51,7 mld. euro of 1,6 % meer dan in 2012. De uitvoer van
goederen (37,4 mld. euro) was net iets hoger dan in 2012 (+0,1 %), maar de uitvoer van diensten nam gevoelig toe
(+5,6 %) en bereikte 14,3 mld. euro in 2013. Het aandeel van de goederen in de Waalse uitvoer daalde hierdoor tot
72,3 %.
Ook in Wallonië vertoonde de netto-uitvoer van goederen en diensten, net zoals in het verleden, een positief saldo
(6,9 mld. euro tegen 7,2 mld. euro in 2012). Het saldo van de goederen daalde (4,9 mld. euro tegen 5,3 mld. euro in
2012), terwijl dat van de diensten toenam (2,0 mld. euro tegen 1,9 mld. euro in 2012).
Voor meer informatie m.b.t. de bedrijfstakverdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten per
gewest, provincie en arrondissement wordt verwezen naar de pfd-publicatie en de cijfers op de website NBB.Stat.
Technische nota
Op de website van de Nationale Bank van België worden sinds het datajaar 2002 maandelijkse in- en uitvoercijfers
voor goederen per gewest gepubliceerd. Die resultaten – zowel het totaalcijfer op het niveau van het Rijk als de
aandelen per gewest – verschillen van de cijfers die in het kader van de nationale en regionale rekeningen volgens
ESR 2010 worden gepubliceerd. Op het niveau van het Rijk wijkt het cijfer af omwille van conceptuele redenen
(andere behandeling van de transit van aardgas, van de stromen m.b.t. maakloon en herstellingen en van
driehoekshandel). De verschillen in de aandelen per gewest spruiten voort uit de verschillende methodologische
principes die worden gehanteerd bij de regionale verdeling zelf.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methode wordt verwezen naar de afzonderlijke publicatie
“Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, Methodologische nota”, die kan
worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België.
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL
tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be
BTW BE 0203.201.340
RPR Brussel
3
SLEUTELVARIABELEN VAN DE REGIONALE VERDELING VAN DE BELGISCHE IN- EN UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
In absolute cijfers
(€ miljoen)
Aandeel van elk
gewest in het Rijk
(%)
Aandeel van elke
transactie in het
Gewest (%)
2013
2013
2013
Veranderingspercentages
t.o.v. het vorige jaar (%)
2012
2013
Invoer van goederen en diensten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
62 671,2
210 154,1
44 802,0
317 627,3
19,7
66,2
14,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3,5
3,0
1,9
2,9
-3,5
1,1
2,7
0,3
Invoer van goederen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
42 052,1
165 248,3
32 435,6
239 736,0
17,5
68,9
13,5
100,0
67,1
78,6
72,4
75,5
-1,1
1,0
-1,4
0,3
-5,9
1,3
1,5
0,0
Invoer van diensten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
20 619,1
44 905,8
12 366,4
77 891,3
26,5
57,7
15,9
100,0
32,9
21,4
27,6
24,5
15,4
10,8
12,4
12,2
1,7
0,3
6,1
1,6
Uitvoer van goederen en diensten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
47 725,5
223 230,1
51 672,4
322 628,0
14,8
69,2
16,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4,5
3,5
-0,2
3,1
5,9
0,1
1,6
1,2
Uitvoer van goederen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
25 134,7
174 653,2
37 355,3
237 143,2
10,6
73,6
15,8
100,0
52,7
78,2
72,3
73,5
-0,5
1,9
-4,4
0,6
5,3
0,5
0,1
0,9
Uitvoer van diensten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
22 590,8
48 576,9
14 317,1
85 484,8
26,4
56,8
16,7
100,0
47,3
21,8
27,7
26,5
10,8
9,7
13,4
10,5
6,6
-1,4
5,6
1,8
Netto-uitvoer van goederen en diensten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
-14 945,7
13 076,0
6 870,4
5 000,7
-
-
1,4
12,2
-11,5
21,8
-24,9
-13,1
-5,2
109,3
Netto-uitvoer van goederen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
-16 917,4
9 404,9
4 919,7
-2 592,8
-
-
-1,8
18,7
-19,0
-13,8
-18,7
-10,9
-8,0
-47,3
Netto-uitvoer van diensten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Het Rijk
1 917,7
3 671,1
1 950,7
7 593,5
-
-
-41,4
-0,5
19,5
-4,7
115,3
-18,3
2,5
3,9
Bron: NBB, BISA, IWEPS, SVR-DKB
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL
tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be
BTW BE 0203.201.340
RPR Brussel
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards