RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING attest afgeleverd

advertisement
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
ATTEST AFGELEVERD VOOR DE BETALING VAN DE STARTBONUS
Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de startbonus overgedragen aan
het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be,
www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).
Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen.
De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip
waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.
De overgangsfase voor het Vlaams Gewest is afgelopen op 31 augustus 2015. Vanaf 1 september 2015 behoort deze bevoegdheid
voor de jongere met hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest tot het Vlaams Gewest.
Dit attest moet door de jongere ingediend worden op het werkloosheidsbureau van de RVA, binnen 4 maanden na het einde
van het opleidingsjaar.
BELANGRIJKE OPMERKING: voor jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest dient vanaf 01 januari 2016 de
aanvraag voor de betaling van de startbonus, samen met dit attest, ingediend te worden bij het Vlaams Gewest met het
formulier ter beschikking gesteld door het Vlaams Gewest.
Contactgegevens bij het Vlaams Gewest:
Adres: Departement Werk en Sociale Economie, Start- en stagebonus, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
website: www. werk.be. ; E-mail: [email protected]
IN TE VULLEN EN AF TE GEVEN AAN DE JONGERE DOOR DE ONDERWIJS- OF OPLEIDINGSINSTELLING
Ik ondergetekende, .................................................................................................................................................................. (naam en voornaam), verantwoordelijke
van de onderwijs- / opleidingsinstelling ...................................................................................................................................................................................... (naam)
...................................................................................................................................................................................................................................................... (adres)
bevestig dat Mevrouw, Mijnheer ................................................................................................................................................................................ (naam, voornaam)
     
 
in onze instelling een alternerende opleiding

(INSZ identificatienummer sociale zekerheid)
 heeft gevolgd  volgt
Het ................................................................................ opleidingsjaar .............................................................................................. met succes heeft beëindigd
(1ste, 2de, 3de,...)
(finaliteit opleidingscyclus)
op ............................................. (datum einde opleidingsjaar)
 In het kader van deze alternerende opleiding, tijdens het voormelde opleidingsjaar tewerkgesteld was bij:
................................................................................................................................................................................          
Naam en voornaam (of benaming van de onderneming of de instelling)
ondernemingsnummer
 Het betreft een verlenging van de overeenkomst bij de werkgever. Deze verlenging werd nog niet medegedeeld met een FORMULIER C63-BONUS.
Een FORMULIER C63-BONUS IS IN DIT GEVAL NIET VEREIST ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

Het gaat om dezelfde alternerende opleidingscyclus met dezelfde finaliteit die wordt vermeld in vorig punt;

Het gaat om dezelfde werkgever die wordt vermeld in vorig punt;

De verlengde overeenkomst bij de werkgever volgt zonder onderbreking op het einde van de vorige overeenkomst;

De verlengde praktijkopleiding ligt binnen de vermelde opleidingsjaren van het initieel FORMULIER C63-BONUS;
(een bisjaar kan tot gevolg hebben dat de vermelde opleidingsjaren worden overschreden: dit wordt eveneens aanvaard);

De startbonus voor de praktijkopleiding bij deze werkgever werd goedgekeurd.
Einddatum eerste overeenkomst:
...............................................................................
Begindatum verlengde overeenkomst: ............................................................................... (een kopie van de overeenkomst bijvoegen)
Ik bevestig op eer dat dit attest oprecht en volledig is
datum
17.08.2015
handtekening van de verantwoordelijke
stempel van de instelling
ATTEST-STARTBONUS
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards