een straf Leg uit : het openbaar ministerie ( parket )

advertisement
Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde !
1) opsporen en onderzoeken
2) vervolgen
3) uitvoering van de straf
samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal !
het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal
politiek verantwoordelijke : minister van justitie !
Leg uit : een straf
= een sanctie opgelegd en uitgevoerd door de overheid
-
voor alle burgers gelijk
-
sanctioneert een bepaalde materiële gedraging
-
preventief en repressief karakter
-
is niet enkel een vergoeding maar exemplarisch
-
is zwaar
-
De 4 voorwaarden of constitutieve bestanddelen van een misdrijf :
1234-
materiële gedraging
wederrechtelijkheid
schuld
strafwaardigheid
Materiële gedraging
Wederrechtelijkheid
De gedachte dat je iemand wil vermoorden is
niet strafbaar, het recht houdt zich bezig met
het uiterlijk handelen !
De materiële gedraging mag niet
gerechtvaardigd worden tenzij er
rechtvaardigingsgronden zijn !
1) overheidsbevel -> betoger & politieman
2) wettige zelfverdediging of noodweer
* zichzelf beschermen maar niet zijn goederen
* de aanval moet ernstig, actueel en zeker zijn
* ogenblikkelijke noodzakelijkheid
* evenredigheid tussen aanval en verweer
3) noodtoestand -> ambulance
4) toestemming van slachtoffer -> chirurg
Schuld
Iemand kan de schuld verweten of toegewezen
worden, er zijn 2 vormen : opzet en nalatigheid
(voor al in het verkeer)
4 schuldopheffingsgronden
Strafwaardigheid
1) strafrechtelijke immuniteiten
2) verschoningsgronden
strafuitsluitende
bv. diefstal tussen echtgenoten
- minderjarigheid
- krankzinnigheid
- overmacht
- dwaling
strafverminderende (verzachtende )
bv. onthullen van een hormonenmisdrijf
commissiedelict
ommissiedelict
bv. diefstal en slagen en verwondingen
bv. geen hulp bieden aan een persoon in nood
ogenblikkelijk / aflopend misdrijf
voortdurend misdrijf
bv. diefstal is afgelopen als het goed in handen
is van de dief
bv. exploitatie zonder een milieuvergunning
enkelvoudig misdrijf
voortgezet misdrijf
bv. 1 keer een boek stelen in de bib
bv. elke dag een boek stelen in de bib
gelegenheidsmisdrijf
gewoontemisdrijf
bv. wie 1 keer slaat maakt zich schuldig aan
slagen aan verwondingen
bv. 1 keer geld uitlenen aan hoge intrest is
geen misdrijf maar wie dit geregeld doet is
strafbaar als woekeraar
criminele straf
Hof van Assisen
correctionele straf
Correctionele rechtbank
misdaad of misdrijf
-
opsluiting
hechtenis
ontzetting van rechten
boete
Politiestraf
Politierechtbank
wanbedrijf
-
gevangenisstraf < 5
jaar
ontzetting van rechten
boete
werkstraf
overtreding
-
gevangenisstraf ( max.
7 dagen)
boete
werkstraf
verbeurdverklaring = goederen worden door de overheid in beslag genomen (vluchtauto)
correctionaliseren
contraventionaliseren
Door verzachtende omstandigheden kan een
misdaad geherkwalificeerd worden tot een
wanbedrijf
Door verzachtende omstandigheden kan een
wanbedrijf een overtreding worden
opschorting van de uitspraak
De feiten zijn bewezen en de persoon is
schuldig, maar de rechter spreekt geen straf
uit, het strafblad blijft leeg !
uitstel van de strafuitvoering
De straf wordt opgeschort, d.w.z. niet volledig
of helemaal niet uitgevoerd. Maar er komt wel
een melding op het strafblad !
probatievoorwaarden : ontwenningskuur, dienstverlening, therapie, opleiding
amnestie
genade
De wetgevende macht zegt: dit is geen
misdrijf ! Wie veroordeeld was voor dit
misdrijf moet de straf niet meer uitvoeren !
De uitvoerende macht stelt vrij van uitvoering.
De koning heeft het recht om straffen kwijt
te schelden of te verminderen.
Het strafblad wordt weer blanco.
De veroordeling blijft op het strafblad staan.
Het einde van de straf
1) normaal : de uitvoering van de straf
2) als de overheid stil zit : mogelijke verjaring
3) amnestie -> wetgevende macht zegt : dit is geen misdrijf -> leeg strafblad
4) genade -> uitvoerende macht zegt dat straf niet meer moet worden uitgevoerd
5) herstel in eer en rechten -> aanvragen aan rechterlijke macht -> leeg strafblad
6) uitwissing -> dit gebeurt automatisch bij kleinere misdrijven zoals overtredingen
Napoleontische code van 1808
=> de wijze waarop een strafprocedure wordt uitgevoerd, wordt bepaald in
het Wetboek van Strafvordering, een napoleontische code van 1808, op
vele punten is de procedure sindsdien aangepast, maar de rode draad blijft
dezelfde. In 1879 werd de napoleontische code pénal vervangen door een
Strafwetboek !
Wet Franchimont
Dit is een grote wijziging van de strafprocedure na de Witte Mars.
Het is een verbetering van de rechten van het slachtoffer in de strafprocedure.
Door deze wijziging kan een slachtoffer inzage vragen in het gerechtelijk onderzoeksdossier.
* de in verdenking gestelde -> gerechtelijk onderzoek
* de verdachte -> opsporingsonderzoek
* gedaagde, beklaagde, betichte -> iemand die gedaagd is door het openbaar ministerie
* beschuldigde -> Hof van Assisen
eenvoudige procedure
Er wordt een PV opgesteld.
opsporingsonderzoek
gerechtelijk onderzoek
De politiediensten voeren een
opsporingsonderzoek o.l.v. het
openbaar ministerie.
De onderzoeksrechter treedt
in actie :
1) Het parket gaat over tot :
-
1) op vordering van het
parket
dagvaarding
Bijzondere methodes :
-
seponering
° infiltratie
-
minnelijke schikking
2) als een benadeelde
zich burgerlijke partij
stelt
° observatie
2) rechtstreekse dagvaarding
door benadeelde
° informantenwerking
inquisitoire procedure =
Drugshandel, slagen &
verwondingen en diefstal
bewijzen à charge en à
décharge verzamelen van de
verdachte
verregaande bevoegdheden :
=> De staande magistratuur
oordeelt over de seponering
of de dagvaarding.
-
huiszoeking
inbeslagneming
voorlopige hechtenis
=> beoordeling Raadkamer
(buitenvervolgingstelling of
verwijzing)
Hof van Assisen -> voor niet gecorrectionaliseerde misdaden
-> gerechtelijk onderzoek (onderzoeksrechter)
Daarna: doorverwijzing naar kamer van inbeschuldigingstelling
Daarna: Hof van Assisen
•
•
•
Voorlopige hechtenis
lekenjury van 12 gezworenen
niet permanent
1 per provincie
( onderzoeksrechter )
- voor misdrijven met min. gevangenisstraf van 1 jaar
- enkel bij volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid
- het is een veiligheidsmaatregel
- voor feiten met max. 15 jaar dwangarbeid
-> vrees voor vlucht, contact met derden, bewijzen vernietigen
- eventueel : op secreet stellen = 3 dagen enkel contact met raadsman !
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden
-het moet gaan om opzettelijke gewelddaden
-het is een financiële hulp die informeel kan aangevraagd worden
-feiten moeten in België gepleegd zijn
- fysieke schade of ernstige aantasting aan gezondheid
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards