SOCIAAL STERKE GROEP

advertisement
SOCIAAL STERKE GROEP
Wij werken op De Schakel met de gedragsaanpak ‘Sociaal Sterke Groep’. Deze aanpak hebben wij
schoolbreed op dezelfde manier georganiseerd. We gaan daarbij uit van de kracht van socialisering
binnen de groep. Sinds we met de deze aanpak werken is de hoeveelheid conflicten verminderd en
zijn kinderen beter in staat conflicten goed op te lossen.
Voor ieder kind en iedere medewerker op De Schakel gelden dezelfde regels, dezelfde normen en
dezelfde manier van straffen en belonen. Hierbij zijn de 3 hoofdregels het uitgangspunt.
De 7 hulpregels zorgen ervoor dat alle kinderen op school correct met elkaar omgaan.
Daarnaast is er sprake van afstemming binnen de vormen die we gebruiken om te komen tot en
sociaal sterke groep. We willen de groep nadrukkelijk socialiseren, zodat het kind graag bij de groep
wil horen.
We gaan op zoek naar patronen in gedrag met behulp van het logboek. Het ruziegesprek helpt om via
een vaste vorm ruzies snel en concreet op te lossen. Daarnaast hanteren we 100% regels, dit zijn
overtredingen waar altijd straf op volgt; bij lichamelijk geweld en discriminatie altijd straf!
Het verbeterbord en de gouden doos helpen om de gedragsregels te verbeteren. De conflictjuffen
bewaken de procedures en ondersteunen kinderen en leerkrachten.
Daarnaast versterken wij onze preventieve aanpak door in elke groep, elke week een sociokring te
organiseren. Dit gebeurt in iedere groep op dezelfde manier en dezelfde dag. Hierin nodigen we
kinderen nadrukkelijk uit om de omgang met elkaar te bespreken. In de sociokring blikken we terug
naar de afspraak van de week, bespreken we thema’s en een nieuw verbeterpunt voor de komende
week.
Download