pdf bestandMaatschappij en burger

advertisement
VMP 2.0 Sessie
Maatschappij & Burger
Rob Buurman
Vlaams Materialenprogramma tot dusver
4 clusters (bouw, bio-economie, chemie/kunststoffen, metalen)
5 enablers (duurzaam design, slim samenwerken, slim investeren, nieuwe
materialen, betere regelgeving)
BBL trekker enabler Slim Samenwerken
Actie 1: Als overheid aankopen met aandacht voor duurzaam materialenbeheer.
Actie 2: Duurzaam materialenbeheer op bedrijventerreinen bevorderen
Actie 3: Via het onderwijs en werkvloerleren de kennis en vaardigheden versterken die nodig zijn
voor de omslag
naar een circulaire economie.
Actie 4: Innovatieve businessmodellen rond hergebruik en gedeeld gebruik stimuleren.
Actie 5: Sensibilisering rond duurzaam omgaan met materialen.
Realisaties
Realisaties
Realisaties
Realisaties
Edge-kit http://www.edgekit.be/
Opstart Transitienetwerk middenveld => werkgroep CE
studie OVAM naar DMB op bedrijventerreinen, lerend netwerk
duurzaam bedrijventerreinmanagement
Action Plan Commissie
Production
The Commission will promote the reparability, upgradability, durability, and
recyclability of products by developing product requirements relevant to the
circular economy in its future work under the Ecodesign Directive, as appropriate and
taking into account the specificities of different product groups. The Ecodesign working
plan for 2015-2017 will elaborate on how this will be implemented. The Commission will
shortly also propose Ecodesign requirements for electronic displays.
The revised legislative proposals on waste creates economic incentives for better product
design through provisions on extended producer responsibility.
Action Plan Commissie
Consumption
The Commission will specifically consider proportionate requirements on durability and the availability of
repair information and spare parts in its work on Ecodesign, as well as durability information in future
Energy Labelling measures.
In the revised waste proposals, the Commission proposes new rules which will encourage reuse activities.
The Commission will work towards better enforcement of the guarantees on tangible products, examine
possible options for improvement, and tackle false green claims
The Commission will prepare an independent testing programme under Horizon 2020 to help the identification of
issues related to possible planned obsolescence. This work would involve relevant stakeholders as
appropriate.
The Commission will take action on Green Public Procurement (GPP), by emphasising circular economy aspects
in new or revised criteria, supporting higher uptake of GPP, and leading by example in its own procurement
and in EU funding.
Action Plan Commissie
Verder aandacht voor (niet exhaustieve lijst):
boosting the market for secondary raw materials and water reuse (incl aandacht voor link
met chemische stoffen)
Plastics Strategy (addressing issues such as recyclability, biodegradability, the presence of
hazardous substances of concern in certain plastics, and marine litter.)
Food Waste
Op naar een nieuw materialenprogramma
Visie 2050: Circulaire Economie = transitieprioriteit
VMP 2.0: 5 kerntaken
Begeleiding op maat van pioniers uit publieke en private domein
Gerichte beleidsrelevante onderzoeksopdrachten
Richtinggevend en ondersteunend beleid, inclusief afstemming tussen administraties
Het verbinden, afstemmen en stroomlijnen van beleid (top-down) en competitiviteitsversterking door innovatie, (bottomup).
Maatschappelijke integratie van de principes van de Circulaire Economie
Maatschappelijke integratie principes circulaire
economie
Zichtbaar maken en versterken van bottom-up initiatieven, grassroots
innovaties, …
Het koppelen van vraag en aanbod binnen die circulaire economie
Via het onderwijs en werkvloerleren de kennis en vaardigheden versterken die
nodig zijn voor de omslag naar een circulaire economie
Tonen wat leeft op lokaal niveau, waar de knelpunten en opportuniteiten liggen.
Het verhaal van de Circulaire Economie vertellen zodat burgers de principes
begrijpen en inzien wat hun rol is in het sluiten van materiaalkringlopen.
Kennisopbouw en kruisbestuiving tussen diverse lokale, Vlaamse en Europese
initiatiefnemers om de bottom up initiatieven op te schalen
Vraag en aanbod samenbrengen rond nieuwe businessmodellen
Vandaag
Leren over behoeftes:
Waarom is CE voor jullie belangrijk?
Hoe willen jullie zelf deel uitmaken van VMP?
Welke acties willen jullie zelf opnemen?
Discussie
Blok A: werken in groepsverband, post its plakken op bord
Zijn er uitdagingen/thema’s waarop we zouden moeten focussen?
Welke onderzoeksvragen moeten beantwoord worden om verdere
stappen te kunnen zetten of om antwoord te bieden aan deze nieuwe
uitdagingen?
Blok B: plenair
Wat is een haalbare maar voldoende ambitieuze korte termijn (2020)
en middellange termijn (2030) doelstelling voor het thema?
Discussie
Blok C: werken in groepsverband, post its plakken op vel papier
Welke maatregelen zijn nodig op vlak van regelgeving en financiële
instrumenten om de geformuleerde doelstelling te behalen?
Welke van de voorgestelde maatregelen zullen een bijdrage (d.w.z. een
zichtbaar effect) leveren aan het verminderen van de
broeikasgassenuitstoot om zo een antwoord te bieden aan de
klimaatdoelstellingen?
Welke concrete acties en projecten willen we opzetten om de
geformuleerde doelstelling voor 2020 te halen? Wie zou deze moeten
trekken? Op welke manier kan het Vlaams Materialenprogramma een
meerwaarde betekenen voor deze acties?
Discussie
Blok D: plenair
Van iedere groep presenteert iemand de post its met
maatregelen, acties en projecten. We bespreken de ideeën in
relatie tot de uitdagingen/thema’s en doelstellingen die eerder
zijn geformuleerd.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards