Balans_en_W_en_V_rek_EuroChor_2015_met_toelichting

advertisement
Balans 2015 - Stichting EuroChor Nederland 27-12-2015
Activa
Activa
€ 0,00
Huidige Activa
€ 0,00
Kas
€ 0,00
Lening
€ 0,00
Zakelijke Spaarrekening
€ 5,83
ING bankrekening
Reservering tbv eventuele schades (reizen)
Vaste Activa
€ 2.052,19
€ 0,00
€ 0,00
CD voorraad
€ 0,00
Overige activa
€ 0,00
Niet in balans-EUR
€ 0,00
Verweesd-EUR
€ 0,00
Totaaltelling activa
€ 2.058,02
Vreemd vermogen
Passiva
Diverse passiva
€ 0,00
€ 0,00
Totaaltelling vreemd vermogen
€ 0,00
Eigen vermogen
Eigen Vermogen
Openingsbalans
€ 0,00
€ 2.352,20
Reserveringen
€ 0,00
Voorzieningen
€ 0,00
Ingehouden verlies
€ 294,18
Totaaltelling eigen vermogen
€ 2.058,02
Totaaltelling passiva
€ 2.058,02
Winst-en-verliesrekening 2015 - Stichting EuroChor Nederland Voor
het tijdvak van 01-01-2015 tot 31-12-2015
Omzet
Inkomen
€ 0,00
bijdrage reis SA
€ 0,00
Bijdragen tournees
€ 90,00
CD project
€ 217,50
Giften algemeen
€ 2.096,86
Overige inkomsten
€ 295,25
Rente ontvangen
€ 0,05
Sponsoring
€ 0,00
Totaaltelling omzet
€ 2.699,66
Kosten
Onkosten
€ 0,00
Bankkosten
€ 133,05
Diverse kosten
€ 291,00
Kosten Dirigent giften incidenteel
periodiek
€ 0,00
Kosten Dirigent
€ 604,00
Kosten tournees
Reiskostenvergoeding uitbetaald
Rente betaald
Totaaltelling kosten
Netto-opbrengst voor het tijdvak
€ 480,29
€ 1.045,50
€ 0,00
€ 2.553,84
€ 145,82
Toelichting
In 2015 hebben we als Stichting EuroChor Nederland aan diverse activiteiten deelgenomen.
Gedurende het jaar zijn er een aantal concerten geweest in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland,
waaronder de jaarlijks terugkerende Kerstconcerten.
Elk kwartaal betalen we, naar rato van het aantal actieve zangers vanuit nederland, de bijdrage voor
de dirigent/componist.
De diverse kosten omvat het abonnement van de websitenaam en inkoop van een aantal nieuwe cd’s
van het EuroChor.
De bankkosten voor de stichting omvatten met name kosten voor transacties naar buitenlandse
rekeningen van zusterstichtingen voor ondersteuning van de dirigent en bijdrages voor tournees.
Ook dit jaar hebben we met een positief resultaat kunnen afsluiten, dankzij een hoog aantal giften.
Het positieve resultaat nemen we mee naar het nieuwe jaar als buffer voor de dan komende kosten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards