Jaarrekening 2016 Stichting Noppes Zaanstreek

advertisement
Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland te Purmerend
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€
31 december 2015
€
€
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
414.726
545.445
Vorderingen
234.366
201.482
Liquide middelen
152.164
301.868
801.256
1.048.795
Vlottende activa
PASSIVA
Stichtingsvermogen
(1)
Bestemmingsreserve uitbreiding
Vrije reserve
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
24.576
382.523
(2)
61.103
272.213
407.099
333.316
88.547
135.656
305.610
579.823
801.256
1.048.795
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
-1-
Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland te Purmerend
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016
2016
€
Brutomarge
2015
€
€
2.610.637
€
2.594.929
Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Beheervergoeding
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
1.269.364
167.194
204.600
654.156
13.972
51.090
57.675
102.259
1.191.866
162.073
262.704
687.475
14.735
69.815
69.702
94.825
2.520.310
2.553.195
90.327
41.734
-16.544
-25.579
73.783
16.155
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
-2-
Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland te Purmerend
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Vestigingsadres
Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland (geregistreerd onder KvK-nummer 34340490) is feitelijk gevestigd op
Cantekoogweg 23 te Purmerend.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens historische kostprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekenin
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid, individueel bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
-3-
Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland te Purmerend
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
-4-
Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland te Purmerend
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
PASSIVA
1. Stichtingsvermogen
31-12-2016
31-12-2015
€
€
61.103
-36.527
-
152.197
-36.527
-54.567
24.576
61.103
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
272.213
110.310
219.531
52.682
Stand per 31 december
382.523
272.213
Bestemmingsreserve uitbreiding
Stand per 1 januari
Onttrekking
Overige mutaties
Stand per 31 december
Vrije reserve
2. Langlopende schulden
De rentevergoeding op langlopende schulden bedraagt 3,90%.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
De stichting is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte (circa
€ 562.000 per jaar).
OVERIGE TOELICHTING
Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2016 gemiddeld 52 personeelsleden in dienst, berekend op fulltimebasis (2015:
50).
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
-5-
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards