Presentatie_Integratie_GKD

advertisement
Integreren van de gelijkekansenen diversiteitsplannen in de
ondernemingsplannen en
jaarrapporten
Dienst Emancipatiezaken
in samenwerking met Afdeling HR- en Organisatiebeleid
"Als wij willen dat de dingen
blijven zoals ze zijn, zullen de
dingen moeten veranderen."
Giuseppe de Lampedusa, Italiaans schrijver
Komt aan bod…
•
•
•
•
•
•
•
•
Inleiding...
Vooraf…
Hoe aanpakken…
Concreet tastbaar….
Een houvast…
De rol als emancipatieambtenaar …
Praktisch…
Vragen & reacties…
Vooraf…
• Strategisch bureau (mei 2010)
• Nadenken over hoe gelijkekansen- en diversiteitsplannen
(GKD-plannen) koppelen aan overeenkomsten (BO - MO)
• Strategisch plan EZ 2011-2015: diversiteitsthema inbedden
in managementcyclus (beleidskeuze)
• Hoe aanpakken: jaarlijkse diversiteitsplannen integreren in
de ondernemingsplannen en jaarrapporten
• CAG-voorstel OP (eind 2010): brengt integratie GKD-plan in
OP aan bod
Hoe aanpakken…
• Beheersovereenkomst (agentschap) en
managementovereenkomst (departement):
– krijtlijnen (kerntaken, organisatiedoelstellingen)
– waarbinnen werken over meerdere jaren
• Jaarlijks ondernemingsplan (JOP) invulling aan
meerjarenperspectief:
– jaarlijkse concretisering
– ‘wijze’ waarop kerntaken gaan realiseren (activiteiten)
• Jaarrapport draagt bij tot een regelmatige opvolging van
de voortgang van de kerntaken en doelstellingen (SOD en
OOD)
Hoe aanpakken…
• Oproep dienst EZ naar leidend ambtenaren (2010):
– diversiteitsdoelstellingen formuleren in nieuwe BO’s en
MO’s 2011-2015
– niet de bedoeling om streefcijfers VO over te nemen:
entiteitspecifieke streefcijfers !
• m.o.o. integratie GKD-plan in managementcyclus:
– planning van acties - maatregelen in JOP
– opvolging/evaluatie acties - maatregelen deel uitmaken van
Jaarrapport
Een apart GKD-plan…
Vroegere werkwijze…
• Stramien aangeleverd door dienst EZ in feb., aan te leveren
in juni - met volgende onderdelen:
1. Beschrijving van de entiteit/beleidsdomein
1.1. algemene coördinaten
1.2. personeelsbestand
1.3. personeelsbeleid
1.4. overlegorganen
1.5. monitoring
1.6. diversiteit in de aansturingsinstrumenten
1.7. evaluatie van gelijkekansen- en diversiteitsplannen
Vroegere werkwijze…
2. Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2012
2.1. probleembeschrijving
2.2. oplossingsstrategie
2.3. uitvoeringsstrategie
2.4. samenwerking met externe organisaties
2.5. ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken
Vernieuwde werkwijze…
• Luiken uit stramien die essentie vatten integreren
in OP en Jaarrapport:
– luik 2.3 ‘uitvoeringsstrategie’: geplande acties voor
uitvoering van GKD-doelstellingen (vooruitblik)
– luik 1.7 ‘evaluatie GKD-plannen’: evalueren van acties
die werden genomen (terugblik)
• Richtinggevend kader aanreiken met enkele
werkwijzen (inspirerend en flexibel!)
• Instrumenten nog in volle ontwikkeling en biedt
de mogelijkheid om die werkwijze uit te testen
Concreet tastbaar…
A. GKD-uitvoeringsplanning als apart onderdeel in JOP
initiatieven meedelen waarmee werk maken van diversiteit op de
werkvloer
Doelstelling
Actie(s)
Verantwoordelijke voor
de actie(s)
Indicatoren
Indicatieve
timing
A. GKD-uitvoeringsevaluatie als apart onderdeel in Jaarrapport
genomen initiatieven meedelen waarmee werk is gemaakt van
diversiteit op de werkvloer
Doelstelling
Uitgevoerde actie(s)
Verantwoordelijk
e voor de actie(s)
Indicatoren
Motivering/
Opmerkingen
Een schema voor de opmaak van een apart GKD-onderdeel
Concreet tastbaar…
B. Operationele organisatiedoelstelling (OOD)
rond GKD in JOP
onder een OOD initiatieven meedelen waarmee werk
maken van diversiteit op de werkvloer
B. Operationele organisatiedoelstelling (OOD)
rond GKD in Jaarrapport
onder een OOD terug blikken op initiatieven waarmee
werk gemaakt van diversiteit op de werkvloer
U kan zich laten inspireren door een voorbeeld
Concreet tastbaar…
C. GKD inkapselen onder bredere strategische HRdoelstelling in JOP
planning van initiatieven waarmee werken van diversiteit
onder een strategische HR-doelstelling en onderliggende
operationele doelstellingen
(diversiteitsbeleid deel van een HR-beleid !)
C. GKD inkapselen onder bredere strategische HRdoelstelling in Jaarrapport
evaluatie van initiatieven waarmee werk is gemaakt van
diversiteit onder strategische HR-doelstelling en
onderliggende operationele doelstellingen
U kan zich laten inspireren door een voorbeeld
Houvast…
• Dienst EZ kan ondersteunen bij het bepalen
van initiatieven en acties waarmee een
entiteit haar doelstellingen kan realiseren
• Overzicht in ‘richtinggevend kader’:
onderscheid acties noodzakelijk voor een goed
diversiteitsbeleid en acties op maat van de
entiteit (onderdeel evaluatie)
• Wordt ook opgeroepen om zeker beroep te
doen op de expertise van de emancipatieambtenaar voor de bepaling van acties
actie
Mogelijke indicator
Initiatieven om de websites VO meer
toegankelijk te maken (Toegankelijk Web)
Evolutie van % toegankelijke
websites
Deelname van de emancipatieambtenaar aan
de Commissie Emancipatiezaken
X-aantal bijgewoonde commissies
Vacatures aanbieden via voorbehouden
betrekkingen voor personen met een
arbeidshandicap
% van de opengestelde vacatures
voorbehouden voor PMAH
Beroep doen op de diensten van de toegewezen % van de opengestelde vacatures
consulenten van de VDAB
waar beroep wordt gedaan op de
diensten van toegewezen
consulenten
Uitdagende en realistische entiteit specifieke
streefcijfers formuleren
Evolutie van % kansengroepen
actie
Mogelijke indicator
Aanstellen van een werkgroep GKD die
regelmatig overlegt en acties uitwerkt
De werkgroep komt X-aantal keer samen
X-aantal voorstellen van werkgroep
opgenomen in ondernemingsplan
Aanbieden van stageplaatsen aan
personen uit kansengroepen
X-aantal stageplaatsen voor personen uit
kansengroepen
Aanbieden van startbanen aan personen
uit kansengroepen
X-aantal startbanen voor personen uit
kansengroepen
Aanwerven van personen uit
kansengroepen voor studentenjobs
X-aantal studentenjobs voor personen uit
kansengroepen
Gebruik maken van de mailinglijst voor de % van de vacatures waar de mailinglijst
kansengroepen
voor kansengroepen aangeschreven is
Opstellen van neutrale vacatures dn
inschrijven van de diversiteitsclausule in
de vacatures
% van de vacatures
Vragen als hulp…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heeft u een emancipatieambtenaar aangesteld? Heeft die functiehouder in de praktijk genoeg tijd
om initiatieven rond diversiteit te introduceren? Heeft de functiehouder voldoende zicht en impact
op de organisatie?
Heeft uw entiteit een werkgroep gelijke kansen en diversiteit die regelmatig overlegt en concrete
acties uitwerkt? Wat is de samenstelling van de werkgroep?
Voert uw entiteit een nulmeting uit? Met andere woorden: heeft u een systeem van vrijwillige
registratie van de kansengroepen (allochtone personen en mensen met een arbeidshandicap),
waarbij zowel de instroom als de al aanwezige personen worden geteld?
Levert u maatwerk voor de kansengroepen? Dit kan bijvoorbeeld door een vacature voldoende lang
op te stellen? Of door redelijke aanpassingen te voorzien?
Krijgen de personeelsleden die instaan voor rekrutering en selectie vorming rond diversiteit?
Welke initiatieven neemt u om een positieve houding rond diversiteit bij het personeel van uw
entiteit te stimuleren?
Welke initiatieven neemt u om de kansengroepen beter te bereiken?
Maakt u duidelijk dat u een open, respectvolle werksfeer voorstaat, waarbij verschillen tussen
medewerkers (o.a. geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, enz.) positief gewaardeerd worden?
Welke initiatieven neemt u voor een open, holebivriendelijke werksfeer?
Praktisch…
• Emancipatieambtenaar verzamelt tegen 1 mei
de GKD-acties uit de ondernemingsplannen
(okt.- dec) en jaarrapporten (maart) en bezorgt
deze aan de dienst EZ
• GKD-plan dienst EZ krijgt ook een andere timing
• Entiteiten waar instrumenten (nog) niet van
toepassing zijn: aangepast stramien met luik 1.7
en 2.3 (bv. in jaaractieplan)
Nieuwe rol als emancipatieambtenaar …
• Zorgen dat je in contact komt met de
verantwoordelijke(n) / betrokken bent bij
werkgroep die instaat voor het OP en Jaarrapport
• Inhoudelijke inbreng voor de opmaak van het OP
en Jaarrapport rond GKD-acties
• Aanleveren van stukken over gelijkekansen- en
diversiteit uit OP en Jaarrapport aan de dienst EZ
VRAGEN & REACTIES?
http://www.bestuurszaken.be/mogelij
ke-werkwijzen-voor-het-integrerenvan-het-gelijkekansen-endiversiteitsbeleid-hetondernemingsplan
Download