Richting duurzame diversiteit binnen sectoren

advertisement
Richting duurzame diversiteit
binnen sectoren
De leden van de Commissie Diversiteit
informeren en inspireren sectoren rond
diversiteit
Donderdag 2 juli 2015
Evenredige arbeidsdeelname
Diversiteit
Gelijke kansen
3
Evenredige arbeidsdeelname en
diversiteit als meerwaarde
Aantrekken
van talenten
Grotere
afzetmarkt
Grotere
productiviteit,
meer winst
Meer
creativiteit en
innovatie
Diverse
klanten
kunnen
bedienen
Sociale
doelstelling
Nood aan beleid gericht op duurzame diversiteit
…
4
Pact2020 doelstellingen
Een algemene werkzaamheidsgraad van de beroepsbevolking
(20-64 jaar) in Vlaanderen van ruim 76% tegen 2020 (2014: 71,9%)
Streefdoelen voor werkzaamheidsgraad kansengroepen
ouderen, personen met een arbeidshandicap, personen van allochtone afkomst
Diversiteitsbeleid is een essentieel onderdeel van het
personeelsbeleid in elke Vlaamse onderneming of organisatie
Daartoe ondersteunen, responsabiliseren en stimuleren we ondernemingen en organisaties. In het
diversiteitsbeleid is er naast aandacht voor vrouwen, ouderen en kortgeschoolden ook steeds
voldoende oog voor personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap.
5
Ouderen
50-plussers
6
Ouderen
55-plussers
7
Personen met een
arbeidshandicap
8
Personen van allochtone
afkomst
Geboren buiten EU27
9
Personen van allochtone
afkomst
Niet-EU28 nationaliteit
Nog een weg te gaan …
Sectoren kunnen hier een belangrijke rol in spelen
Draagvlak voor diversiteit vergroten als kernopdracht van
sectorale organisaties
responsabiliseren, stimuleren en ondersteunen
ondernemingen en organisaties
Aandacht voor KMO’s
10
11
Sectoren richting duurzame
diversiteit
Individuele
focus
Collectieve
focus
Aanpak
discriminatie
Competentie/talentenbeleid als structureel
onderdeel van het diversiteitsbeleid
Aandacht voor structurele drempels waar
bepaalde groepen tegenaan lopen
Aanpak van directe en indirecte vormen van
discriminatie
12
Diversiteit in de sectorconvenant
Sectorconvenant
Visie-oefening
Diversiteit maakt deel uit van de
omgevingsanalyse
Acties
Gericht op meer duurzame diversiteit
binnen sectoren
Transversaal
Aandacht voor diversiteit bij actie
binnen andere decretale thema’s
13
1. Visie-oefening
Omgevingsanalyse als startpunt
• sectorale realiteit t.a.v. diversiteit/EAD in kaart brengen en opvolgen
bv. gegevens uit de herkomstmonitor maken deel uit van de sectorfoto
Reflectie over diversiteit: sterkte-zwakte analyse van sector
t.a.v. diversiteit, zowel kwantitatief en kwalitatief
• Hoger dan gemiddeld aandeel → acties op vlak van competentiebeleid,
doorstroom en retentie, re-integratie; met specifieke aandacht voor
kansengroepen
• Lager dan gemiddeld aandeel → focus op verbeteren van de instroom
• Doelstellingen naar instroom, doorstroom, opleidingen, loopbaan- en
diversiteitsplannen, … → uitwerken van acties om dat te realiseren
14
2. Acties voor meer duurzame
diversiteit binnen sectoren
15
INSTROOM
Actief contacteren en sensibiliseren van werkgevers,
Bv. promotie rond specifieke maatregelen (IBO, GIBO, 50+-premie, VOP,
…); kennismakingssessies tussen sectoren en hooggeschoolde
nieuwkomers; stageplaatsen voor inburgeraars, personen uit BuSO; ..
Promoten mentorschapprojecten, bv. Connect2Work
Uitbouw van kennis en sensibilisering over waarde van sectorrelevante buitenlandse diploma’s en werkervaring
Acties inzake het herdenken van functies/takenpakket
Bv. aangepaste functies voor oudere werknemers, personen met een
verstandelijke handicap, uitbouwen van maatwerkafdelingen, …
Vacature-audits
Screening van sectorale selectietesten
16
DOORSTROOM & RETENTIE
Loopbaanbegeleiding in kader van POP stimuleren, bv.
aanbevelen, bekend maken, terugbetaling, …
Bekend maken toolboxen www.talentontwikkelaar.be en
www.dejuistestoel.be
Re-integratiebeleid stimuleren, ook preventief
• Uitwerken van een sectorale handleiding rond disability management
(cfr. [email protected])
• Screenen van werkposten
• Structurele samenwerking met GTB, GOB’s, …: o.a. uitwerking van
begeleidingstrajecten op maat van onderneming & persoon met
beperking
• Adviescheques
• (verder zetten van) samenwerking met het Ervaringsfonds
17
TAALBELEID
(Incl. laaggeletterdheid: zie volgende presentatie)
Focus op meer geïntegreerde trajecten van taal en
werk/opleiding
Uitbouw specifiek sectorale taaltrajecten (bv. via Huizen van
het Nederlands)
Bestaande initiatieven (bv. NodW, taalcoaching, ..)
ondersteunen
Uitbouw van een taalbeleid in ondernemingen ondersteunen
Uitwerken van en sensibiliseringsacties over realistische
taalvereisten voor vacatures
…
18
WERKBAAR WERK
Zie voorgaande presentatie
Bekendmakingsacties website met tools en goede praktijken:
www.werkbaarwerk.be
Niet enkel gericht op oudere werknemers, bv. aanpassen
arbeidsorganisatie in kader van duurzame tewerkstelling
personen met een beperking – ondersteuning door Empower
vzw
19
BELEID ROND NON-DISCRIMINATIE
Uitbouw van een sectorale non-discriminatie-code als start
van beleid (cfr. uitzendsector)
Vertalen naar arbeidsreglementen, selectie- en
bevorderingscommissies, functieprofielen, interne en sectorale
meldings- en klachtenprocedure (bijlagen CAO38)
Uitdrukkelijk openstellen van vacatures
Vormings- en trainingsmodule rond discriminatie, bv. e-div,
uitbouw van sectorale databank, e-learningopleiding met
wekelijkse mail, …
Opleiden HR en eerstelijnsverantwoordelijken
Sensibilisering rond redelijke aanpassingen
Systeem van interne controle opzetten
Acties in kader van ABAD
20
DIVERSITEITSPLANNEN
Ondersteunen en de inzet ervan versterken
Samenwerkingsafspraken tussen sectorconsulenten en
regionale projectontwikkelaars
Versterken instrument via sectoraal opleidingsaanbod,
financieel, ondersteuning uitwerken bij clusterplannen, …
Goede praktijken delen en vespreiden - succesvolle acties uit
individuele diversiteitsplannen vertalen naar een sectorale tool
en implementatie op sectorniveau
Lerende netwerken opzetten gericht op sectorale
ervaringsuitwisseling tussen ondernemingen met een
diversiteitsplan, mentorschapsformules tussen
ondernemingen, …
Sectoraal streefcijfer aangeven
21
GOEDE PRAKTIJKEN DELEN
Inspireren via het verspreiden van goede praktijken en
structureel verankeren van goede voorbeelden voor hele sector
Via folder, gerichte mailing, nieuwsbrief, …
Website met muur van goede praktijken, bv.
http://nl.padlet.com/patrck_vandewee/goedepraktijken
Gericht zoeken naar goedwerkende acties en mogelijkheden
voor veralgemening naar gehele sector: sectoraal aanbod,
tool, …
Sectorale en intersectorale samenwerking
• Netwerken uitbouwen
• Promoten deelname structurele projecten sociale partners en eigen
organisaties kansengroepen
22
3. Diversiteit, ook transversaal
Vertaalslag in andere decretale thema’s en acties:
• Onderwijs/arbeidsmarkt: bv. stageplaatsen jongeren uit de
kansengroepen, remediëren ongekwalificeerde uitstroom
• Leven Lang Leren: bv. inspelen op specifieke leerbehoeften, bv. NT2,
basisvaardigheden ICT, in functie van vaak ontbrekende
opleidingsonderdelen van buitenlandse kwalificaties, …
Diversiteitstoets op de maatregelen en acties, zowel
kwantitatief & kwalitatief:
•
•
•
•
Minimum monitoren van de aanwezigheid van de kansengroepen
Kwantitatieve doelstellingen, hoe deze bereiken, evalueren
Kwalitatieve maatregelen, hoe deze bereiken, evalueren
Samenwerking: intersectoraal, eigen organisaties van kansengroepen,
…
23
Verander uw kijk op talent
https://www.youtube.com/watch?v=LGXLnC8S
jFs&feature=player_embedded
Download