Studiehandleiding Baan in het onderwijs

advertisement
Beoordeling werkplekleren Educatieve Minor 2016-2017
HvA Onderwijs en Opvoeding
naam student ................................................................................
HvA-opleiding (vak) : ...........................................
naam werkbegeleider: ...............................................................
naam & plaats school: ..........................................
naam HvA-examinator: ..............................................................
datum beoordeling: ...............................................
Handtekening HvA-examinator ………………………………......
Cijfer: ………………………………………
vt
Samenvatting procedure bij de beoordeling


De student heeft zijn POP en eventueel aansluitend PAP geplaatst in het DLWO-portfolio. POP en PAP en/of logboek zijn
instrumenten waarin beschreven staat zijn ontwikkeling van de afgelopen 5 maanden. Hiervoor gebruikt de student de 7
beroepscompetenties.
De student schrijft voor zijn eindbeoordeling in zijn DLWO-portfolio een zelfevaluatie of conclusie over zijn totale
leerwerktraject, op basis van zijn leerdoelen in zijn POP, activiteiten in PAP en logboekreflecties.
Hij gebruikt daarbij de vier dossiers in zijn portfolio: pedagogisch dossier (betreft de competenties 1 en 2), didactisch dossier
(comp. 3 en 4), dossier werken in de school (comp. 5 en 6) en dossier professionele ontwikkeling (comp. 7).
In ieder van de 4 dossiers geeft hij:
- een beschrijving van de activiteiten waarmee hij aan de leerdoelen heeft gewerkt;
- een beschrijving van zijn vorderingen m.b.t. de leerdoelen;
- links naar producten die in zijn portfolio zijn opgeslagen en die zijn uitspraken over activiteiten en vorderingen
onderbouwen.
De student zorgt uiteraard ervoor dat allen die bij zijn begeleiding en beoordeling betrokken zijn tijdig toegang tot en/ of inzage
hebben in zijn portfolio. Dat zijn naast de docenten van de minor, de werkbegeleider (WB), schoolopleider (SO) en
instituutsopleider (IO).
HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
1





De werkplekbegeleider (of evt. schoolopleider) leest het POP en de zelfevaluatie die in de dossiers staan en bekijkt de links
naar de producten uit het DLWO-portfolio.
Na lezing en beoordeling van het voorgaande vult de WB en/of SO onderstaand formulier in. D.w.z. hij geeft per
competentie aan welk niveau de student behaald heeft. De WB of SO doet dit door het niveau te arceren in een kleur. Om de
minor te kunnen afsluiten moet de student minimaal niveau 0 halen voor alle competenties. Daarnaast is voorwaardelijk
inzet en inspanning hebben laten zien. Zie ook voorwaardelijk voor toekenning studiepunten aan student
Het eindgesprek werkplekleren vindt plaats voor het assessment eind december 2016 en uiterlijk 9 januari 2017.
In het eindgesprek met student, WB en/of SO en instituutsopleider (IO) wordt het formulier aangevuld met feedback van
de IO, die tevens HvA-examinator is. De IO motiveert (ook) het definitieve niveau per competentie, bepaald uiteindelijk in
het gesprek de eindscore en legt dat vast.
De student kan werkplekleren afsluiten op verschillende niveaus: voor interpersoonlijk niveau 2, vakdidactisch niveau 1
etc.
De indicatoren dienen als illustratie en niet als afvinklijstje om te checken of de student alle indicatoren heeft laten zien
tijdens de stage of in zijn portfolio.
De HvA-examinator plaatst na het gesprek het cijfer in en zet zijn handtekening op de beoordeling en vult de datum in.
Daarmee is de beoordeling definitief.
De HvA-examinator verstuurt uiterlijk [datum] 2016 het gescande pdf-formulier met de definitieve getekende beoordeling
voor het toetsarchief van de educatieve minor en SIS naar Dineke de Rijk ([email protected] ). Tevens mailt hij deze ook
naar de werkplekbegeleider of de schoolopleider en de student. De laatste plaatst de beoordeling in zijn DLWO/portfolio
en deze plaatsing is van belang voor het nog af te nemen assessment in[maand] 2016.
Voorwaardelijk voor het toekennen van de studiepunten is dat de student aan onderstaande voorwaarden voldoende heeft voldoende voldaan:
Voorwaarden: De student heeft bereidheid, inspanning en inzet getoond
om te (willen) leren, zich onderzoekend op te stellen en zich te ontwikkelen als docent naar en in de
verschillende bekwaamheidsniveau ’s 1-3 door bijv. leervragen/-doelen op te stellen, planning voor
activiteiten te maken, logboekverslagen en reflectieverslagen over eigen activiteiten en die van anderen,
ervaringen en feedback op te schrijven en te bespreken, een beschrijving van de activiteiten maken waarmee
hij aan de leerdoelen heeft gewerkt, beschrijving van zijn vorderingen m.b.t. de leerdoelen, linken aan
producten die in zijn portfolio zijn opgeslagen en die zijn uitspraken over activiteiten en vorderingen
onderbouwen.
om zelfstandig en op eigen initiatief en/of begeleid, gestuurd en onder toezicht onderwijsactiviteiten
verrichten van ondersteuningsactiviteiten in verschillende settingen uitgevoerd gericht op ontwikkeling van
Voldoende
HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
Onvoldoende
Opmerkingen
2
de bekwaamheidsniveau ‘s 1-3 bijv. het doen van observaties van lessen, interviews met docenten en
mogelijk leerlingen en kleine onderzoekjes en daarvan verslag te doen, maar ook lessen, extra hulp aan
leerlingen, projecten, surveillance, toetsen nakijken/opstellen, assisteren bij praktijklessen, lesmateriaal
verzamelen/ ontwikkelen, en daarvan verslag te hebben gedaan
zich te verdiepen binnen de school in schoolidentiteit, kenmerken, leerling populatie, methodes, gebruik ICT
als doel en middel, vernieuwingen, leertrajecten, beleidspunten, differentiatie, projecten, zorgtrajecten,
stage etc en daarvan verslag te hebben gedaan
om zijn ontwikkel- en leerproces in samenwerking te verrichten bijv. door zich positief op te stellen en een
bijdrage te leveren in vooroverleg, voortgangsgesprek, voorbereiding activiteiten, teambesprekingen, etc en
daarvan verslag te hebben gedaan.
om daadwerkelijk voldoende kwalitatieve verslagen, producten (zie hierboven voorbeelden) e.d. tijdig in zijn
portfolio te plaatsen die inzicht geven op welke niveau de competenties zich ontwikkelen en zijn behaald.
De verslagen en producten voldoen aan het vereiste taalniveau.
om een conclusie of zelfevaluatie (met links naar portfolioproducten) te schrijven m.b.t. actuele
competentieniveau: hoe heb je je ontwikkeld, waar sta je nu, waar zou jij je in nabije toekomst verder in
willen ontwikkelen
Leerdoelen werkplekleren per competentie
Competentie
Interpersoonlijk
Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
(0 punten)
(1 punt)
(2 punten)
(3 punten)
De student heeft
getracht aantoonbaar
om
 contact te
leggen met
individuele - en
groepen
leerlingen
vanuit
docentrol
De student kan
 contact leggen
met leerlingen,
individueel en
in (kleine)
groepen
De student kan
 contact leggen en
een relatie
opbouwen met
leerlingen,
individueel en in
een groep (klas)
De student kan
 actief sturen in relaties
met en tussen leerlingen
met verschillende
 achtergronden door het
inzetten van
communicatieve, sociale
en
interculturele
vaardigheden

daarbij
belangstelling

daarbij
positieve
belangstelling
tonen en een
onderzoekend

over dit contact
onderzoeksvragen
stellen en
beantwoorden
HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
Feedback
begeleidin
g en
onderbouwing
beoordelin
g
3
te tonen in een
setting gericht
op leren en
ontwikkelen.
Pedagogisch


om
onderzoekend
pedagogisch
zich te
verdiepen in de
leefwereld van
leerlingen
gedrag van
leerlingen te
bespreken met
leerlingen en/of
docent
e houding
aannemen



dit doen
vanuit een
docentrol,
rekening
houdend met
verschillende
achtergronden
en gericht op
bevordering
van het
leerproces
belangstelling
voor
leerlingen
tonen en een
onderzoekend
e houding t.a.v.
hun
leefwereld
aannemen.
gedrag van
leerlingen,
zowel
individueel als
in een
groepverband
aan de orde
stellen en
bijsturen.


dit contact
gebruiken ter
ondersteuning
van het leerproces
en het
klassenmanageme
nt
dit doen op basis
van een duidelijke
rol als docent,
rekening houdend
met verschillende
achtergronden

belangstelling
tonen voor de
leerlingen en hun
achtergronden

kennis van de
leerlingen en hun
achtergronden
opbouwen, mede
aan de hand van
onderzoeksvragen

door waarderen,
stimuleren en
gepast corrigeren
bijdragen aan een
veilig leef- en
werkklimaat

deze sturing gebruiken
ten behoeve van een
positief leerklimaat, zowel
voor leerlingen
individueel als voor een
groep (klas)

over deze relaties
onderzoeksvragen stellen
en beantwoorden vanuit
een theoretisch kader

over deze relaties
communiceren met
leerlingen en met
anderen.
vanuit belangstelling voor
de leerlingen en vanuit
kennis van hun (ook
culturele) achtergronden
een veilig leef- en
werkklimaat bevorderen
door waarderen,
stimuleren en gepast
corrigeren;


gewenst en ongewenst
gedrag met leerlingen
bespreken op individueel
en op groepsniveau

over zijn bevindingen en
werkwijze communiceren
met collega’s

zijn bevindingen en
werkwijze in verband
brengen met
HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
4
pedagogische concepten
en opvattingen

Vakinhoudelij
k en
didactisch

te helpen in en
bij het
leerproces van
leerlingen

lesonderdelen
en/of
ondersteunende
taken uit te
voeren

Organisatorisc
h

voorbereidinge
n te treffen in
planning en
uitvoering
(vooral onder
toezicht en met
begeleiding)
die aansluiten
bij wat
leerlingen nodig
hebben voor
hun leerproces
om
(ondersteunend
e) activiteiten

individuele
leerlingen en
(kleine)
groepen
helpen in hun
leerproces

elementaire
lessen
ontwerpen en
uitvoeren


(inclusief
lesdoelen
formuleren,
werkvormen
en
leermiddelen
kiezen die
horen bij de
leerdoelen en
evalueren met
de leerling na
afloop van de
les)
zijn
activiteiten
goed




leersituaties
creëren waarin
leerlingen kennis
en vaardigheden
van het vak- of
leergebied
opdoen
deze leersituaties
afstemmen op het
potentieel van de
leerlingen
enige variatie in
werkvormen
toepassen
leersituaties
(lessen) goed

onderzoeksvragen op
pedagogisch terrein
stellen en beantwoorden
vanuit een theoretisch
kader
de leerlingen een goede
leeromgeving aanbieden,
gericht op het benutten
van het potentieel van alle
leerlingen

daarbij oog hebben voor
de beroepscontext en/of
het vervolgonderwijs

rekening houden met
individuele verschillen en
adequate werkvormen

hulpmiddelen en
taalgericht vakonderwijs
toepassen

zijn werkwijze en keuzes
vanuit leertheorie
onderbouwen

door goede planning en
organisatie van de
leeromgeving zorgen voor
HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
5
voor te
bereiden en uit
te voeren
voorbereiden
en ordelijk
uitvoeren
voorbereiden en
uitvoeren


Samenwerken
Omgeving
instructies
(veelal in
opdracht en
onder toezicht
van docent) te
geven

eigen
werkzaamhede
n te plannen en
uit te voeren

samen te
werken met de
omgeving en
betrokkenen

taken uit te
voeren al of niet
onder
begeleiding en
toezicht

om de wijze
waarop school
contacten
onderhoudt met

leerlingen,
individueel en
in (kleine)
groepen,
heldere
instructies
geven

zijn eigen
werkzaamhed
en goed
plannen

Samenwerken
met
medestudente
n en docenten
bij het
voorbereiden
en uitvoeren
van taken

de wijze
waarop de
school
contacten
de leerlingen
duidelijk
gestructureerde
leeractiviteiten
aanbieden
een taakgericht
leerklimaat voor de
leerlingen

de eigen werkzaamheden
efficiënt organiseren

bijdragen aan de taken en
de organisatie van het
team en de school

zijn eigen
werkzaamheden
goed plannen en
daarin een
voorbeeldrol voor
de leerlingen
hebben.

school- of
teamtaken
uitvoeren

mede op eigen initiatief
school- of teamtaken
uitvoeren

samenwerken met
medestudenten en
met docenten bij
het voorbereiden
en uitvoeren van
taken

samenwerken met
medestudenten en
docenten bij het
voorbereiden en
uitvoeren van taken


deelnemen aan
team- of ander
overleg.
actief bijdragen aan teamof ander overleg

zijn visie verwoorden op
schoolorganisatie en
samenwerking
daarbinnen
deelnemen aan contacten
met de buitenwereld, bijv.
ouders, zo mogelijk ook

de wijze waarop
de school
contacten
onderhoudt met

HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
6
de
buitenwereld
waar te nemen
en te
beschrijven
Reflectie en
ontwikkeling




te evalueren en
reflecteren op
sterke en
zwakke kanten,
(wat goed gaat
en minder goed
en nog valt te
leren)
tops en tips te
verzamelen op
zijn
functioneren
onderhoudt
met de
buitenwereld
waarnemen en
beschrijven.



nieuwsgierig en
onderzoekend
te zijn in de
praktijksituatie
visie of ideeën
op leraarschap
uit te spreken

reflecteren op
de eigen
sterke en
zwakke
kanten
feedback van
anderen
verzamelen op
zijn
functioneren
een
onderzoekend
e houding
aannemen ten
aanzien van de
praktijksituati
e
een aanzet tot
een visie op
het
de buitenwereld
(ouders, maar ook
bedrijven of
instellingen)
waarnemen en
beschrijven

kennis nemen van
hoe de omgeving
(in brede zin) van
de school gebruikt
wordt in het
onderwijs, m.n.
voor zijn vak- of
leergebied.

reflectie op de
eigen sterke en
zwakke kanten en
feedback van
anderen benutten
voor het
verbeteren van
zijn functioneren


ten aanzien van
zijn
praktijksituatie
een
onderzoekende
houding tonen
zijn visie op het
leraarschap in een
diverse
samenleving
verder
ontwikkelen
bedrijven of instellingen
in de beroepscontext

mogelijkheden
onderzoeken die de
omgeving (in brede zin)
van de school biedt voor
het leren in zijn vak- of
leergebied

de eigen competenties en
de sterke en zwakke
kanten daarin benoemen

met behulp van reflectie
en feedback systematisch
werken aan het
verbeteren van zijn
functioneren

een uitgewerkte en
persoonlijke visie op het
leraarschap in een diverse
samenleving verwoorden

de eigen
praktijkervaringen vanuit
theoretische kaders
(vakdidactisch,
intercultureel,
ontwikkelingspsychologis
ch) duiden en analyseren
HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
7
en te
beschrijven
leraarschap in
een diverse
samenleving
formuleren

een vraag of probleem in
de eigen beroepspraktijk
methodisch onderzoeken
Het cijfer wordt als volgt bepaald. Indien de student aan alle voorwaarden heeft voldaan: 6 + (totaal aantal punten/7).
Er kan een bonuspunt worden toegekend indien de student een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, die voor de school van
grote toegevoegde waarde is.
Opmerkingen:
HvA. Domein onderwijs en opvoeding. Minor ‘Een baan in het onderwijs’ 2016-2017
8
Download