Leerdoelen Na afloop van deze cursus heeft de student: • kennis

advertisement
Sport en samenleving
Volledige naam: Sport & samenleving
Engelse naam: Sport & Society
Cursuscode
USG5060
Departement
Coördinator
Tijdvak
Timeslot
Studielast
Periode 2
B
7,5 ECTS
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Dr. N. van Amsterdam, [email protected]
Niveau
3
Leerdoelen
Na afloop van deze cursus heeft de student:
• kennis van en inzicht in de rol die sport speelt in de maatschappij (en andersom) en
in de betekenissen die aan sport worden gegeven;
• kennis van en inzicht in de verschillende theoretische stromingen in de
sportsociologie en in de relaties tussen sport, de media, en maatschappelijke
ordeningsprincipes zoals gender, etniciteit, sociale klasse en validiteit/lichamelijke
beperkingen;
• kennis van vaardigheden in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en het schrijven
van een werkstuk vanuit een kritisch sociologisch perspectief;
• vaardigheid in het gebruik van een kritisch sociologisch perspectief met betrekking
tot organisatiepraktijken en discoursen in de sport en sportorganisaties.
Inhoud
Bijna iedereen kan wel over sport meepraten en heeft een mening over bepaalde
sportgebeurtenissen. In deze cursus wordt ook over sport gesproken, maar dan vooral
vanuit een kritische sociologische invalshoek. Deze manier van denken wordt voortdurend
vergeleken met de veelal gebruikelijke functionalistische manier van kijken naar de sport,
waarin dominante waarden en aannames nauwelijks ter discussie worden gesteld.
Thema's die op die manier aan de orde komen zijn de relaties tussen sport en macht, sociale
constructies van het lichaam, media, etniciteit, validiteit, sociale klasse en gender.
Op deze manier bestuderen we sport als een sociale praktijk die bepaalde ordeningsprincipes
versterkt en verandert. Bij de analyses nemen we steeds de context en historische
ontwikkelingen van de verschijnselen mee.
Status
Keuzecursus
verplichte cursus van de FSW minor Sport, Bewegen en Beleid
Voorkennis
De (minor)cursus Inleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap USG5020.
Deze ingangseis geldt niet voor studenten van de FSW minor Sport, bewegen en beleid.
Literatuur
• Coakley, J. & Pike, E. (2014) Sports in society: Issues and controversies: McGraw
Hill.London (2e editie!)
Aantal deelnemers
Maximaal 25 studenten. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.
Wanneer zich minder dan 10 belangstellenden aanmelden, behoudt de opleiding zich het
recht voor de cursus niet door te laten gaan.
Werkvormen
Hoorcollege, werkgroepen, gastcolleges
Toetsing
- Tentamen (50%);
- Schriftelijk werkstuk (onderzoeksproject) (50%).
Download