Risicoinventarisatie/evaluatie voor sectiehoofden

advertisement
RF_W_ID_305 (POV_risicoanalyse/werkpostfiche bij
tewerkstelling stagiair)
Ingevuld op (datum):
Algemene gegevens van de stagiair
Naam stagiair:
Geslacht :
man
vrouw
Geboortedatum:
mindervalide
Onderwijsinstelling van de stagiair:
Naam:
Adres/tel:
In te vullen door personeelsdienst
*
EDPBW van de onderwijsinstelling van de stagiair:
Naam: Provinciaal Technisch Instituut
Adres/tel: Roze 131, BE-9900 EEKLO, Tel.: 09/370.73.73
Basisdiploma:
Stage in het kader van welke opleiding:
De stagiair is reeds in het bezit van een formulier "gezondheidsbeoordeling" van een
gelijkaardige stage
ja, datum:
nee
Algemene gegevens van de plaats tewerkstelling
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
administratie: dienst:
onderwijs: school:
Stagementor (provinciebestuur):
Ondernemingsnummer (nr KBO) van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 0207-725-795
Preventieadviseur (idpbw): Jan De Tollenaere
Preventiemedewerker (op plaats van tewerkstelling):
RF_W_ID_305 (POV_risicoanalyse/werkpostfiche bij tewerkstelling stagiair):
versie 3
pagina 1 van 6
12/12/2008
Startdatum van de stage: 22 maart 2010
Aantal uren per week:
Aantal weken:
Begeleider (ervaren collega belast met het begeleiden van de stagiair):
Veiligheidsopleiding (VCA,andere):
Nuttige ervaring:
Opmerking:
De stagiair krijgt het nodige onthaal, vorming en bewustmaking :
cfr RF_WMD_VB_004 POV_onthaal & begeleiding stagiair, jobstudent,...)
Benaming werkpost en algemene taakomschrijving (detail):
In te vullen door diensthoofd / directie
Algemene benaming werkpost:
Activiteiten van de werkpost:
1.
2.
3.
4.
5.
 Nachtarbeid
ja
nee
 Aard van de werkzaamheden:
Hoog ritme
ja
nee
Repetitieve arbeid
ja
nee
Besturen / bedienen van voertuig en/of arbeidsmiddel
a. De stagiair voert een veiligheidsfunctie uit.
ja, nl als bestuurder van oa een heftruck, hoogwerker, hijstoestellen (vb elektrische
stapelaar, ), torenkraan,…
ja, nl als bestuurder van een voertuig (dienstvoertuig of eigen wagen) enkel indien het
besturen van het motorvoertuig tot het functieprofiel van het personeelslid behoort, vb
chauffeur, bestuurders van voertuigen binnen vb een domein,…
nee
b. De stagiair wordt onderworpen aan een rijgeschiktheidsonderzoek
(verkeerswetgeving)
ja , de stagair zal materieel vervoeren met een vrachtwagen en beschikt hiervoor over
een rijbewijs C.
ja , de stagiair zal personen vervoeren met een bus (meer dan 8 personen) en beschikt
hiervoor over een rijbewijs D
*
nee
RF_W_ID_305 (POV_risicoanalyse/werkpostfiche bij tewerkstelling stagiair)
versie 3
pagina 2 van 6
12/12/2008
 Gebruik van arbeidsmiddelen (vermelden welke)
machines/toestellen:
welke:
hefwerktuigen (hefbrug, bouwlift, rolbrug,…):
welke:
behandelingstoestellen (heftruck, stapelaar,…) en/of hoogwerker:
welke:
stelling
ladders
beeldschermwerk:
< 4 uur per dag (gemiddeld)
*
In te vullen door diensthoofd / directie
> 4 uur per dag (gemiddeld)
Risico's en preventiemaatregelen
 Blootstelling aan chemische agentia (gevaarlijke stoffen en preparaten):
nee
ja
schoonmaakmiddelen
bestrijdingsmiddelen
producten onderhoud en techniek (verf, smeermiddelen, ontstopper,
brandstoffen, …)
producten voor haartooi
producten voor schoonheidszorgen
producten drukkerij
Welke:
chemische producten labo
Welke:
lasrook
houtstof
andere:
 Preventiemaatregel:instructies en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (afhankelijk
van de gebruikte chemische agentia)
 Blootstelling aan biologische agentia:
nee
ja
werken aan sanitaire installaties, riolering,…(hepatitis A)
contact met aarde, contact met dieren,planten met doornen,…(tetanus)
contact met risicopersonen voor hepatitis B (besmetting door contact met bloed,
lichaamsvocht,…)
contact met risicopersonen voor TBC
werken in laboratorium microbiologie
andere:
*
Preventiemaatregel: inentingen en/of testen
 Contact met voedingswaren
ja
nee
RF_W_ID_305 (POV_risicoanalyse/werkpostfiche bij tewerkstelling stagiair)
versie 3
pagina 3 van 6
12/12/2008
 Andere restrisico's en preventiemaatregelen
*
Geen andere restrisico's
Risico
Preventiemaatregel
vallen van hoogte
instructies werken met
ladder
stelling
uitglijden
schoenen met antislipzool
vallen van voorwerpen
veiligheidshelm en veiligheidsschoenen
contact met rondvliegende deeltjes
veiligheidsbril
gelaatsscherm
inademen van stof
stofafzuiging
stofmasker
inademen van gassen of dampen
lasrookafzuiging
gas/dampmasker
In te vullen door diensthoofd / directie
trekkast
lawaai
gehoorbescherming
trillingen
handschoenen
contact met warme onderdelen
handschoenen
contact met scherpe onderdelen
handschoenen
manueel hanteren van lasten
instructies voor correct manueel hanteren van
lasten (toolbox, filmpjes,…)
contact met bewegende delen
instructies
blootstelling aan elektrische risico's
(werken aan elektrische installaties
HS, LS,…)
geïsoleerd werk
bescherming tegen elektrische risico's
(veiligheidsschoenen en voor hoogspanning:
jas, handschoenen, gelaatscherm, mat)
communicatiemiddel
werken in besloten ruimte
(kruipkelder, tank,…)
instructies en werken met 2 personen
bloostelling aan niet ioniserende
straling (UV, IR, laserstralen …)
Lasbril of lasscherm, laskledij
andere:
 Werkkledij
niet van toepassing
ja, werknemer kan zich bevuilen door de aard van de activiteit
 Psychosociale aspecten
Grote mentale belasting
Agressie en emoties
 Risico's bij zwangerschap (moederschapsbescherming):
niet van toepassing (mannelijke stagiair)
nee
ja (cfr functies op L_WMD_ID_001 (POV_overzicht functies in het kader van
moederschapsbescherming)
RF_W_ID_305 (POV_risicoanalyse/werkpostfiche bij tewerkstelling stagiair)
versie 3
pagina 4 van 6
12/12/2008
Eindconclusie risicobeoordeling met inbegrip van de toe te passen preventiemaatregelen:
Noodzaak gezondheidstoezicht
nee , stagiair met stage zonder specifiek risico
nee (uitzonderingen: zie Ministeriële omzendbrief van 22 december 2005)
stagiair werkt uitsluitend met beeldschermwerk
stagiair jonger dan 18 jaar met een stage zonder specifiek risico
(administratief werk, toerisme of schoonheidszorgen
stagiairs reeds in het bezit van een formulier "gezondheidsbeoordeling" voor
een gelijkaardige activiteit (geldt niet voor stagiairs in de gezondheidssector)
ja (Noodzaak gezondheidstoezicht gebaseerd op de door Securex goedgekeurde risicopostenlijst
(cfr L_W_EDPBW_001 (POV_risicopostenlijst))
voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordeling:
mindervalide (5)
jongere (1)
veiligheidsfunctie (3)
In te vullen door de idpbw
functie met verhoogde waakzaamheid (18)
activiteit verbonden aan voedingswaren (6)
activiteit met welbepaald risico
contact met biologisch agens
tetanus (3.2.1)
hepatitis A (3.2.3)
hepatitis B (3.3.1)
leptospirosis (3.1.1)
tuberculosis (3.3.3)
biologische agentia groep 2 (3.2)
contact met fysisch agens
lawaai ≥ 80 dB(A) en < 85 dB(A) (2.3.0)
lawaai ≥ 85 dB(A) en < 87 dB(A) (2.3.1)
lawaai ≥ 87 dB(A)(2.3.2)
trillingen (2.5)
UV stralen – lassen (2.12)
contact met chemisch agens
alkaliën: cement,was-en schoonmaakproducten (4.2.1.2)
dermatosen chemische agentia (4.2.1)
pesticiden en insecticiden (4.2.1.9)
drukkerij: alifatische en alicyclische koolwaterstoffen (1.21)
drukkerij: methanol en derivaten (1.23.1)
chemische producten labo:
Codes:
agentia die aandoeningen van de longen veroorzaken (lasrook)
(5.5)
producten van plantaardige of dierlijke oorsprong (houtstof)
(5.5.1)
RF_W_ID_305 (POV_risicoanalyse/werkpostfiche bij tewerkstelling stagiair)
versie 3
pagina 5 van 6
12/12/2008
belasting van ergonomische aard
beeldschermwerk (2.71)
heffen en tillen (2.70)
fysische of mentale belasting
identificeerbaar risico voor psychosociale belasting
Agressie (contact met publiek): lichamelijke agressie en
mentale belasting (6.2.2)
ploegendienst/nachtwerk (6.2.1)
onderzoek rijgeschiktheid (9)
inentingen en testen:
tetanus
hepatitis A
hepatitis B
tuberculinetest
naam preventieadviseur:
handtekening:
*
datum:
In te vullen door
stagiair
Ondertekening ter kennisneming van de risico's en beslissingen mbt
gezondheidstoezicht
en
en
Kopie bezorgen aan de stagiair
Diensthoofd /
directie
dienst / school :
Stagiair
naam:
naam:
functie:
datum:
datum:
handtekening
handtekening
Gezondheidstoezicht
Indien de IDPBW van de werkgever heeft beslist dat een gezondheidstoezicht noodzakelijk is, voert de
EDPBW van de onderwijsinstelling het gezondheidstoezicht uit. Een kopie van het formulier
"gezondheidsbeoordeling" wordt opgestuurd naar de stagegever.
RF_W_ID_305 (POV_risicoanalyse/werkpostfiche bij tewerkstelling stagiair)
versie 3
pagina 6 van 6
12/12/2008
Download