Voorbeeld stagecontract

advertisement
Stageovereenkomst
[kijk op de website voor evt. aanvullende bepalingen]
De ondergetekenden:
………., gevestigd te ……….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door .….., in de functie
van……., hierna te noemen stagegever,
en
.………, gevestigd te ………., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door .………,
hierna te noemen stagevrager,
en
.………, geboren te ………., d.d. ……….,wonende te …………, [bij minderjarigheid:] hierbij wettelijk
vertegenwoordigd door .…. [naam en adres ouder/verzorger], hierna te noemen stagiair,
zijn het volgende overeengekomen:
Algemene bepalingen
Artikel 1
1. Stagegever benoemt als stagebegeleider
naam:
adres:
telefoon:
2. Stagevrager benoemt als stagedocent(en)
naam:
adres:
telefoon:
Artikel 2
De stage vindt plaats te…… De stageperiode loopt van ... tot ... , met uitzondering van de dagen
of gedeelten van dagen dat er bij stagegever niet wordt gewerkt.
Artikel 3
Het programma stelt de stagiair in staat praktische ervaring op te doen op het terrein van .….. bij
de volgende bedrijfsafdelingen: ...…….
Artikel 4
Gedurende de stage blijft de stagiair leerling van de stagevrager.
Artikel 5
De stagiair zal buiten het kader van het programma zoals in artikel 3 genoemd geen activiteiten
bij de stagegever verrichten.
Stagevergoeding
Artikel 6
Ter zake van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten en/of stagevergoeding
zijn de daartoe strekkende regelingen van stagegever voor stagiairs van toepassing.
Gedragsregels
Artikel 7
De stagiair zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels,
voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van stagegever van toepassing
zijn, in acht nemen.
Artikel 8
De stagiair volgt op de werkplek de aanwijzingen van de stagebegeleider op.
Verlof
Artikel 9
De stagiair heeft recht op 1 werkdag per maand verlof in verband met de zogeheten
terugkomdagen.
Verzoeken om extra verlof kunnen slechts worden toegestaan door de stagedocent, in overleg
met de stagegever.
Ziekmelding
Artikel 10
Bij ziekte licht de stagiair direct de administratie van de stagevrager in en meldt dat ook direct
bij de stagebegeleider.
Geheimhouding
Artikel 11
De stagiair is verplicht ook na de stageperiode geheim te houden datgene wat hem in de stage
onder geheimhouding wordt toevertrouwd, alsmede alle bedrijfsinformatie die hem ter
beschikking komt en waarvan hij redelijkerwijs behoort te weten dat die van vertrouwelijke aard
is. Overtreding van deze bepaling vormt voor de stagegever een dringende reden tot het
beëindigen van de overeenkomst. Dit laat onverlet de verplichting van de stagevrager om in een
dergelijke situatie de volledige schade te vergoeden.
Geschillen
Artikel 12
1. Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider.
2. Niet opgeloste geschillen tussen stagiair en stagebegeleider worden voorgelegd aan de
stagedocent.
3. Indien stagebegeleider, stagedocent en stagiair niet tot een oplossing kunnen komen,
wordt het geschil voorgelegd aan schoolleiding en directie van stagegever (dan wel een
door deze aan te wijzen functionaris).
Verzekering
Artikel 13
1. Ten behoeve van de stagiair heeft de stagevrager een collectieve verzekering met
voldoende (één en ander ter beoordeling van de stagegever) dekking gesloten voor het
risico van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad en wanprestatie, alsmede
voor schade geleden door de stagiair in het kader van de stage.
2. De stagiair verklaart dat hij ter zake van schade, welke hij in verband met zijn
werkzaamheden gedurende de periode van stage mocht lijden, geen aanspraken zal
doen gelden tegen de stagegever dan wel diens werknemers, tenzij die schade te wijten
is aan opzet, grove schuld of nalatigheid van de stagegever of zijn werknemers. Verder
zal hij ter zake van schade welke hij tijdens deze werkzaamheden mocht veroorzaken,
genoemde stagegever tegen aanspraken van derden vrijwaren, indien deze schade te
wijten is aan zijn opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid.
Einde van de overeenkomst
Artikel 14
1. De stagegever is gerechtigd deze overeenkomst terstond te beëindigen indien:
a. de stagiair naar het oordeel van de stagegever de voorschriften of aanwijzingen
van de stagebegeleider niet opvolgt;
b. de stagiair zijn geheimhoudingsplicht, zoals vermeld in artikel 9, jegens de
stagegever niet nakomt;
c. de stagiair zich anderszins zodanig gedraagt dat van de stagegever
redelijkerwijze niet kan worden gevergd dat hij zijn medewerking aan de stage
blijft verlenen;
d. de stagegever om hem moverende redenen zich niet in staat acht verder
medewerking te verlenen aan de stage.
2. De stagevrager is gerechtigd deze overeenkomst terstond te beëindigen en de stagiair
terug te trekken, indien naar het oordeel van stagevrager de stage niet verloopt
overeenkomstig het stageprogramma.
3. Voorts eindigt deze overeenkomst:
1. aan het einde van de in artikel 2 overeengekomen periode;
2. bij onderling goedvinden van de partijen;
3. bij overlijden van de stagiair of stagegever.
4. als de stagegever rechtspersoonlijkheid bezit door faillissement of ontbinding.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt te .….., op .……….
Handtekening stagiair:
stagevrager:
Handtekening stagegever:
Handtekening
……………………….
……………………………
……………………………
[Bij minderjarigheid van de stagiair]
De mede-ondergetekende .….…verklaart, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger
van de stagiair, akkoord te gaan met de inhoud van bovengenoemde overeenkomst en de
stagair tot het aangaan daarvan te machtigen.
De wettelijke vertegenwoordiger:
……………………….
Download
Study collections