Preventie - scholengroep 25

advertisement
Controle
0
DOC.NR.:
REVISIE:
Betreffende de bescherming van leerling-stagiars<; <afdeling: DATUM:
Mechanica-elektriciteit-hout-bouw-carrosserie- schilderen-e.a. PAGINA:
C15 Stagedoende jongeren
Werkpostfiche in uitvoering van KB 21/09/2004
2
STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS
Stageplaats voor:
(beroepveld of studierichting)
Logo school
(4)
Stagegever: 
Naam verantwoordelijke: 
(1)
(2)
Naam en functie stagementor: 
Tel/GSM/e-mail
Adres:
Tel/GSM/e-mail
(3)
Benaming werkpost/algemene functieomschrijving:  (5)
LUIK A
Beschrijving van de werkzaamheden (zie RA/RIE of checklist)
1. Activiteit:  (6)
2. Stage met weinig risicohoudende activiteiten:
3. Er zijn taken met verhoogd risico:
4. Alle taken toegelaten voor de leeftijd onder 18 j.:
5. Specifieke opleiding vereist:  (7)
neen: 
neen: 
neen: 
ja: 
ja: 
ja: 
6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien:
 (8)
neen: 
Resultaat risico-evaluatie (in uitvoering van het KB 27/3/98: dynamisch risicobeheersingsysteem) 
Getroffen preventiemaatregelen: 
ja: 
(9)
(10)
LUIK B
 Val op begane grond
 Val van hoger vlak
 Val van voorwerpen
 Scherpe voorwerpen, snijwonden
 Klemming
 Rondvliegende scherven
 Hitte, vuur (brandwonden)
 Elektrische risico’s
 Geïsoleerd werk
 Lawaai
 Trillingen
 Warmte (klimaat - omgeving)
 Koude (klimaat – omgeving)
 Vochtigheid
 Stof
Gassen, dampen
 Hinder van bijzondere agentia

Risico =
E x Wb x Wi x A
Afwending
Waarschijnlijkheid
Effect
 (11)
Blootstelling
Risico en hinder1
Risico beoordeling volgens EN 105O
(12)
E = Effect
Wb = Blootstelling
Wi = Waarschijnlijkheid
A = Afwendbaarheid
R = Risico
E
1: Kleine verwondingen (herstelbaar)
2: Ernstige verwondingen (onherstelbaar)
3: Dood
Wb
1: Zelden tot soms
2: Vaak tot permanent
Wi
1: Laag (zal waarschijnlijk niet optreden)
2: Gemiddeld (kan voorkomen tijdens levensduur)
3: Hoog (zal vaak voorkomen)
A
1: Mogelijk onder bepaalde omstandigheden
2: Nauwelijks mogelijk
Risico = E x W b x Wi x A
1–4
Risico laag
5–7
Risico middelgroot - verbetering vereist
8 – 10 Risico groot
- misschien aanvaardbaar
- onmiddellijk verbeteren
11 – 14 Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid
……………………………………………
………………
Verplicht gezondheidstoezicht2
DOC.NR.:
REVISIE:
Betreffende de bescherming van leerling-stagiars<; <afdeling: DATUM:
Mechanica-elektriciteit-hout-bouw-carrosserie- schilderen-e.a. PAGINA:
C15 Stagedoende jongeren
Werkpostfiche in uitvoering van KB 21/09/2004
 neen
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
Risico beroepsziekte 
Controle
0
2
 ja
(13)
 Chemisch
 Fysisch
 Ioniserende straling
 Biologisch
 Veiligheidsfunctie  (14)  Manueel hanteren van lasten  (17)
 Contact met voedingswaren  (15)
 Gebruik van beeldschermen3  (16)
Inentingen/test 
(18)
 Tetanus
 Tuberculose
Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding
Gebruik chemische agentia is verboden
 (19)
Verwijdering werkpost 3 laatste maanden zwangerschap
 Hepatitis A
 neen
 ja
 Hepatitis B
 neen
 ja
Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen  (20)
Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn
Vul de verantwoordelijke in
leerling – stagiair
stagegever
 Veiligheidsschoenen
 Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen
 Veiligheidsbril
 Helm
 Gehoorbescherming
 Werkpak: stofjas/overall
 Gelaatscherm
 Ademhalingsbescherming: stof/ mondmasker
 Valbeveiliging
 Specifieke uitrusting
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
Algemene maatregelen  (21)
Eten tijdens werkzaamheden
Neen: 
Rookverbod
Neen: 
ja: 
ja: 
....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
....................................
………………………………
1
Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse
Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4
3
Gebruik van beeldschermen gedurende een aanzienlijk deel van de normale werktijd (bvb. meer dan 4 uur/dag)
Algemene opmerking: de werkpostfiche wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité
2
Naam en handtekening stagegever
Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te
nemen werkpost
Naam en handtekening ouderlijke macht (lln < 18j)
Naam en handtekening leerling - stagiair
 (22)
 (24)
 (25)
Datum: ……………………………………………….
Datum:……………………………………………………………….
Visum arbeidsgeneesheer EDPB
 (23)
Visum stagebegeleid(st)er school
 (26)
Datum:…………………………………………………………….
Datum:……………………………..
Download