Stage overeenkomst - TU Delft Studentenportal

advertisement
Stage overeenkomst
De ondergetekenden
[Naam + adres bedrijf]
(hierna te noemen “de stageverlener”)
En
De [heer/mevrouw naam],
Geboren [dd/mm/jjjj] te [plaatsnaam]
(hierna te noemen “de stagiair”)
In aanmerking nemende dat:




het doel van de stage het opdoen van praktijkervaring in een werkorganisatie door
het verrichten van activiteiten die voor het bedrijf functioneel zijn, is.
de stageverlener het belang voor de bedrijfsvoering om kennis, creativiteit en
capaciteit uit te breiden middels het inzetten van een stagiair onderkent.
de stageverlener er voor zorg draagt dat de stagiair taken en verantwoordelijkheden
krijgt opgedragen in overeenstemming met het competentieniveau van de stagiair
en met de onderwijsdoelstellingen gedurende de stageperiode.
deze overeenkomst derhalve geen arbeidsovereenkomst is.
Zijn het volgende overeengekomen:
De stagiair voert ten behoeve van de stageverlener de volgende opdracht uit:
[Titel van de opdracht]
1. De stagiair zal van [datum] tot en met [datum] stage lopen bij de stageverlener op
de afdeling naam afdeling onder begeleiding van [naam stagebegeleider].
2. De stagewerkzaamheden zullen worden verricht gedurende [aantal uur] uur per
week. De stagiair heeft recht op [aantal vakantiedagen] vakantiedagen. De
werktijden en het aantal vakantiedagen worden in onderling overleg tussen de
stagiair en de stageverlener bepaald.
3. De stagiair ontvangt een stage-/onkostenvergoeding ter hoogte van [bedrag] bruto
per maand.
4. De stagiair verplicht zich zowel tijdens als na de uitvoeringsperiode tot strikte
geheimhouding van alle bedrijfsaangelegenheden, waarvan het vertrouwelijke
karakter hem/haar bekend gemaakt is.
5. De schriftelijke rapportage zal aan de stageverlener worden aangeboden voordat
deze wordt overhandigd aan de onderwijsinstelling, waar dit vertrouwelijk zal
worden behandeld. Censureren van de schriftelijke rapportage met het oog op
vertrouwelijkheid is mogelijk zolang het de correcte beoordeling hiervan door de
onderwijsinstelling niet belemmert.
6. De stagiair zal in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven
gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze bij de stageverlener van
toepassing zijn, in acht nemen wanneer hij/zij zich bij de stageverlener bevindt.
7. De stagiair zal ervoor zorg dragen dat zijn/haar stage naar beste weten en kunnen
verricht wordt, maar garandeert niet dat de verwachte resultaten ook zullen worden
bereikt.
Aldus opgemaakt en overeengekomen in tweevoud:
Stageverlener
Stagiair
Datum: [Datum]
Plaats: [Plaats]
Datum: [Datum]
Plaats: [Plaats]
Handtekening stageverlener:
Handtekening stagiair:
Download