Vragenlijst voor vrijwilligers - organisatie>

advertisement
Vragenlijst voor vrijwilligers - <naam organisatie>
Algemene gegevens
1. Wat is uw leeftijd?
………… jaar
2. Wat is uw geslacht?
man / vrouw
3. Als vrijwilliger bent u ingezet:
(meer antwoorden mogelijk)

In de vrijwillige thuishulp
Indien u in de vrijwillige thuishulp werkt, kunt u dan aangeven wie u
ondersteunt?
 Ik bied ondersteuning aan mantelzorgers
 Ik bied vrijwillige thuishulp aan personen met een (ernstige) chronische ziekte,
lichamelijke of geestelijke beperking of dementie

Als buddy voor iemand met een (ernstige) chronische ziekte

Als maatje voor iemand met psychische of psychiatrische problemen

Op het kantoor van een vrijwilligersorganisatie

Anders, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Hoeveel uur besteedt u gemiddeld aan het vrijwilligerswerk?



…… uur per week
…… uur per twee weken
Incidenteel
5. Hoe lang bent u al vrijwilliger bij <naam organisatie>?





Minder dan een jaar
1 tot 4 jaar
4 tot 7 jaar
7 tot 12 jaar
Meer dan 12 jaar
6. Waar kent u <naam organisatie> van?










Via een medewerker van de thuiszorg/MEE/welzijn/GGZ
Familie/vrienden hebben mij erop gewezen
Via de huisarts
Via het ziekenhuis
Door een advertentie in (huis-aan-huis) krant
Na zoeken op het internet
Door een folder
Via Mezzo
Via het Zorgloket
Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………
Vragenlijst voor vrijwilligers, versie september 2011
Pagina 1 van 5
Geheel
oneens
Oneens
Niet
oneens,
niet eens
Eens
Geheel
eens
Weet niet
/ n.v.t.
Bereikbaarheid
De volgende vragen hebben betrekking op bereikbaarheid van de organisatie van waaruit
u werkt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10. <naam organisatie> is goed met het
openbaar vervoer te bereiken
0
0
0
0
0
0
11. <naam organisatie> is goed met eigen
vervoer te bereiken
0
0
0
0
0
0
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
7. Ik heb een goed contact met de medewerkers
van <naam organisatie>
8. Ik ben tevreden over de frequentie van het
contact met de medewerkers van <naam
organisatie>
9. Er wordt snel gereageerd op mijn vragen
Geheel
oneens
Oneens
Niet
oneens,
niet eens
Eens
Geheel
eens
Weet niet
/ n.v.t.
Informatievoorziening
De vragen hieronder gaan over de informatie die u ontvangt voor uw vrijwilligerswerk.
12. De informatie die ik ontving bij de start van
mijn vrijwilligerswerk, was duidelijk
0
0
0
0
0
0
13. Het is mij helder wat de diensten zijn die
<naam organisatie> aanbiedt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
14. Het is mij duidelijk wat de werkwijze van
<naam organisatie> is
15. Ik krijg voldoende informatie om mijn werk
goed te kunnen doen
16. Het is mij duidelijk welke verwachtingen de
organisatie van mij heeft
17. Het is mij helder wat mijn rechten en plichten
zijn
18. Het is mij helder wat de rechten en plichten van
de organisatie zijn
19. <naam organisatie> houdt mij op de hoogte
van veranderingen/wijzigingen
Vragenlijst voor vrijwilligers, versie september 2011
Pagina 2 van 5
36. De taakverdeling tussen vrijwilligers en de
professionele zorg (bv thuiszorg) is duidelijk
Weet niet
/ n.v.t.
35. De taakverdeling tussen betaalde medewerkers
en vrijwilligers is duidelijk
Geheel
eens
32. Ik ben tevreden over de vergoeding die ik
ontvang voor mijn inzet
33. Ik ben tevreden over de variatie in mijn
werkzaamheden
34. <naam organisatie> stelt zich flexibel op
tegenover mij, bijvoorbeeld wanneer ik
werkafspraken wil verzetten
Eens
31. Ik krijg voldoende feedback vanuit <naam
organisatie> zodat ik mijn werk kan
verbeteren
Niet
oneens,
niet eens
20. Ik voel mij voldoende ondersteund door de
begeleiding die <naam organisatie> mij biedt
21. Ik ben tevreden over de mogelijkheden die ik
heb om met de coördinator te overleggen
22. Ik ben tevreden over de mogelijkheden om
collega-vrijwilligers te ontmoeten
23. Ik voel mij door <naam organisatie>
voldoende ondersteund bij het omgaan met
fysieke belasting in mijn werk
24. Ik voel mij door <naam organisatie>
voldoende ondersteund bij het omgaan met
emotionele belasting in mijn werk
25. Ik voel mij ondersteund door <naam
organisatie> wanneer er problemen zijn
26. Ik voel mij betrokken bij deze organisatie
27. Ik voel mij gewaardeerd door <naam
organisatie>
28. Binnen deze organisatie zijn er voldoende
mogelijkheden om mijn deskundigheid te
vergroten
29. De mogelijkheden om mijn deskundigheid te
vergroten, sluiten aan bij mijn behoeften
30. Ik krijg voldoende middelen aangereikt om mijn
vrijwilligerswerk goed uit te kunnen voeren
Oneens
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
Geheel
oneens
Ondersteuning en waardering vanuit <naam organisatie>
Onderstaande vragen hebben betrekking op de waardering die u vanuit <naam
organisatie> krijgt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vragenlijst voor vrijwilligers, versie september 2011
Pagina 3 van 5
Oneens
Niet
oneens,
niet eens
Eens
Geheel
eens
Weet niet /
n.v.t.
37. Binnen de afdeling/het team werken de
vrijwilligers en betaalde medewerkers op een
prettige manier samen
Geheel
oneens
(Vervolg)
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
0
0
0
0
0
0
39. Ik ervaar een goed contact met de cliënten
40. Ik voel mij voldoende deskundig om het
vrijwilligerswerk uit te voeren
41. Ik kan voldoen aan de wensen van cliënten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niet
oneens,
niet eens
Eens
0
Oneens
Weet niet /
n.v.t.
38. Ik ben tevreden over de tijd die er zat tussen de
eerste aanmelding en de eerste afspraak met
cliënten
Geheel
oneens
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
Geheel
eens
Samenwerking met cliënten
De vragen hieronder hebben betrekking op de match tussen u en cliënten.
Weet niet /
n.v.t.
0
0
0
0
43. Het werk dat ik verricht sluit goed aan bij mijn
persoonlijke interesse
0
0
0
0
0
0
44. Het werk dat ik verricht sluit aan bij mijn
wensen
0
0
0
0
0
0
Niet
oneens,
niet eens
Eens
0
42. Ik heb plezier in het vrijwilligerswerk
Oneens
0
Geef aan in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens bent:
Geheel
oneens
Geheel
eens
Resultaat
Onderstaande vragen gaan over het resultaat wat u ervaart in het vrijwilligerswerk.
Vragenlijst voor vrijwilligers, versie september 2011
Pagina 4 van 5
45. Het werk sluit aan bij de verwachtingen die ik
vooraf had
46. Door het vrijwilligerswerk leer ik nieuwe dingen
47. Het vrijwilligerswerk geeft me het gevoel iets
goeds te doen
48. Ik ben tevreden over de ondersteuning die ik in
mijn werk kan bieden aan mensen die het nodig
hebben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algehele tevredenheid
49. Omcirkel het rapportcijfer dat weergeeft hoe tevreden u bent over de organisatie
van waaruit u vrijwilligerswerk verricht:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bedankt voor uw medewerking!
Vragenlijst voor vrijwilligers, versie september 2011
Pagina 5 van 5
Download