Verslag vergadering trekkers – 2 juli 2009

advertisement
Stand van zaken actieplan 2008-2009 streekpact
Verslag vergadering trekkers – 2 juli 2009
Aanwezig
Jean de Bethune: voorzitter RESOC
Virginie Coucke (KULAK), Lode De Geyter en Ann Dumoulin (HOWEST), Kris Dekeyzer (Designregio
Kortrijk), Maka De Lameillieure (Flanders Inshape) Dieter Depraetere (Toerisme Leiestreek), Eric
Halsberghe en Christa Defrenne (KATHO), Marijke Bouciqué en Carl Vanhoutte (VOKA), Karel
Debaere en Ward Claerbout (Leiedal), Ann Overmeire (POM), André Desmet en Ann-Sophie Maes
(Welzijnsconsortium),Tony Nollet (Agentschap Ondernemen), Saskia Soete-Deboosere (Kortrijk
Xpo), Conny Van Gheluwe (Ondernemerscentrum) Jo Versavel (Stichting Interieur), Philip Vanneste
(Innovatiecentrum), Carmen Wullaert (CVO-VIVO)
Alain Depreux, Barbara Meulemeester, Robrecht Delputte, Ward Saver, Nick Soen en Vicky
Snauwaert: secretariaat RESOC/SERR
Verontschuldigd:
Kristof Chanterie, Annelies Demeyere, Luc Deseyn, André De Raes, Marleen Demuynck, Lieven
Lybeer, Stefaan Matton, Jan Seynhaeve, Eliane Spincemaille, Marc Taelman.
Verwelkoming en inleiding door voorzitter Jean de Bethune
Hij schetst het doel van deze vergadering namelijk:
Een stand van zaken opmaken van de uitvoering van het actieplan;
De prioriteiten aanduiden voor de verdere opvolging van de lopende acties;
Een aanzet geven tot de actualisering van het actieplan. Dit geactualiseerd actieplan zal samen
met de Raad van Bestuur van RESOC in het najaar 2009 worden opgemaakt.
1. Overzicht stand van zaken actieplan
Alain Depreux geeft toelichting bij de stand van zaken aan de hand van een powerpointpresentatie, ingedeeld volgens de 7 ambities en 21 doelstellingen van het streekpact
2. Bespreking per ambitie: aanvullingen en suggesties
I.
Een innovatief en duurzaam ondernemerschap

II.
De meeste projecten zijn gerealiseerd. Ontwikkeling spin-out strategie: dit is nog niet echt
gelukt, maar het project ligt niet stil. Er is momenteel een EFRO project uit de Kempen
(INNOTEC), maar momenteel lukt een samenwerking met West-Vlaanderen niet.
Reconversie van het economisch weefsel
1) Stimuleren O&O, productontwikkeling en design:
 Wetenschapspark: dit moet een prioriteit worden in het aangepaste streekpact. Momenteel
is er nog een discussie met Vlaanderen over de bestemming van de gronden. Dit moet in
de onderhandelingen met Vlaanderen als prioriteit voor de regio naar voor gebracht
worden.
 Humin: dit is een nieuw project dat loopt over 2 jaar en waarbij ontwerpers gekoppeld
worden aan bedrijven. Men zoekt momenteel 30 bedrijven en 20 ontwerpers. Dit is een
initiatief van Designregio Kortrijk ism Limburg/Stad Genk en Flanders Inshape.
 Design@work: dit initiatief is gericht op industrieel design en wordt dit jaar gekoppeld aan
de bedrijvencontactdagen. Daar gaan een aantal productshows georganiseerd worden. Er is
1



een netwerk van bedrijven die zullen tonen hoe een bepaald product tot stand komt.
Tegen 2010 wil men 1 à 2 tenten hebben naast Interieur, deze zouden specifiek voor
design@work moeten zijn. Tegen 2011 heeft men de ambitie om een volledig autonome
beurs te organiseren.
Strategisch innovatie management:
onderzoeksproject innovatiemanagement KULAK:
Dit projectidee staat momenteel op een laag pitje. Voorgesteld wordt om dit project aan te
pakken in het kader van de Eurometropool. De aanpak binnen de Eurometropool kan
bijdragen tot een groter draagvlak voor dit project, bvb. in het licht van een master na
masteropleiding
KULAK zal als trekker verder bekijken hoe het project kan ontwikkeld worden, rekening
houdend met de grensoverschrijdende context.
Crealab: dit project is lopende. De verbouwingswerken zijn volop bezig. De inhuldiging is
voorzien voor december 2009.
LED: er zijn er momenteel 9 LED’s actief en de eerste resultaten tonen aan dat men
inderdaad de micro- ondernemingen bereikt,wat ook de doelstelling was.
2) Ontwikkeling van nieuwe toekomstgerichte activiteiten

Demo hernieuwbare energie: Dit wordt opgenomen in de groene stroomcentrale van Evolis.
Daar is een ruimte voorzien. Deze ruimte zal kleiner zijn dan oorspronkelijk gedacht, omdat
men in Oostende reeds verder staat met een dergelijk project. Het kan niet de bedoeling
zijn om elkaar concurrentie aan te doen.
Opmerking : Er kan wellicht heel wat meer gebeuren rond hernieuwbare energie
o Er staat een project op stapel tussen Leiedal en IMOG voor de ontwikkeling van een
regionale energiestrategie.
Het welzijnsconsortium, wil als streekpartner met een sociale focus, expertise
aanbrengen zodat deze regionale energiestrategie ook een sociale dimensie heeft
door bvb. de kostprijs voor de minderbegoeden zo laag mogelijk te houden .
o In HOWEST- PIH zijn er een aantal projecten lopende o.a. inzake biogas. PIH zal
een infofiche over deze projecten bezorgen
o De POM is bezig om na te gaan of energieclusters een optie zijn op bestaande
bedrijventerreinen. Dit moet nog versterkt worden in Zuid-West-Vlaanderen.
o Er wordt tevens aandacht gevraagd voor energiebesparende maatregelen voor
openbare gebouwen. .
o Het project FRGE (Fonds voor reductie van de globale energiekost) werd
goedgekeurd. Het project wordt gecoördineerd door het Welzijnsconsortium.
Besluit
Er wordt voorgesteld om in het geactualiseerd actieplan, uitgaand van een bundeling van
de bestaande initiatieven, een hoofdstuk op te nemen rond hernieuwbare energie en
energiebesparing.

Kortrijk Xpo: De uitbreidingswerken moeten klaar zijn tegen 21 augustus 2009;
3) ICT optimalisering
 Het competentiecentrum ICT van Leiedal richt zich tot de lokale besturen (e-government) .
 In het kader van de uitbouw van een kenniscentrum gaming, heeft HOWEST een project
Interactieve 3D ingediend in het kader van EFRO. (er wordt gewacht op de beslissing)
 Stad Kortrijk is aan het bekijken om een hot-spotnetwerk te realiseren, maar dit is geen
evidentie.
Kortrijk Xpo geeft aan dat zij daar mee starten in september.
Besluit
De streek moet sterker inzetten op ICT.
Voorgesteld wordt om de optimalisering van ICT verder uit te werken in het actieplan.
2
4) Kansen bieden aan een duurzame land- en tuinbouw
 Tot dusver werd hierrond nog weinig gedaan. Nochtans is het belangrijk om opnieuw
gesprekken met de landbouwsector te voeren om na te gaan hoe dit thema kan
geactiveerd worden.
Een mogelijke aanleiding is de expo rond aardappelen van Belgopom, die plaatsvindt in
Kortrijk Xpo.
5) Profileren als logistieke regio
 De regionale prioriteiten naar de Vlaamse regering toe zijn de LAR II en de luchthaven
Kortrijk-Wevelgem
 Dit zijn belangrijke dossiers voor de economische ontwikkeling van de regio die echter
ofwel te traag vooruitgaan ( luchthaven) of muurvast zitten (LAR II).
 Vanuit Leiedal geeft men aan dat er de laatste maanden veel vraag komt naar ruimte voor
logistieke bedrijven, ruimte die er momenteel niet is.
 Het overleg met de nv Waterwegen en zeekanaal mbt watergebonden bedrijventerreinen is
nagenoeg afgerond vanuit Leiedal. Dit overleg betreft o.m. een verkenning van de
potentieel nieuwe locaties voor watergebonden bedrijventerreinen.
6) Duurzame en kwaliteitsvolle bedrijfsvestiging
 Er is een vraag naar lokale bedrijventerreinen. Voka geeft aan dat er de Vlaamse regering
meer zal inzetten worden op de brownfields tijdens de komende legislatuur.
 Er moeten acties ondernomen worden om bedrijventerreinen gebruiksvriendelijker te
maken op het vlak van mobiliteit, dienstverlening ( postbedeling,…ook kinderopvang?) Dit
kan tevens gelinkt worden aan de recreatieve ontwikkelingen in de regio (fietspaden,..)
 Er is nood aan nieuwe actiepunten hieromtrent.
III.
Onderwijs en opleiding



De gouverneur wil in het najaar 2009 een ontmoetingsdag organiseren tussen het hoger
onderwijs van West- en Oost-Vlaanderen en van Nord-pas-de-Calais 2009. Gevraagd wordt
om hier een fiche voor op te maken.
Uitbouw tertiair onderwijs: Dit loopt vrij goed.
o
Er wordt een project ontwikkeld om ism de leerwinkel een database uit te bouwen.
o
Een aantal acties dienen nog verder geconcretiseerd.
een aantrekkelijk technisch en beroepsonderwijs:
o VOKA laat weten dat we best even wachten op de plannen van de Vlaamse regering
alvorens de projecten te bespreken. Zo wil de Vlaamse regering sterker inzetten op het
werkplekleren.
o Het Welzijnsconsortium wenst een bijkomend accent te leggen: meer aandacht
voor projecten inzake kleuteronderwijs voor kansarmen. Daar begint reeds de
achterstelling.
o Het Welzijnsconsortium geeft aan dat het nuttig kan zijn om na te gaan in hoeverre
we als regio kunnen inspelen op een manifest van de Koning Boudewijnstichting
mbt de samenwerking onderwijs-bedrijfswereld-verenigingsleven.
In dit manifest stelt een groep van bedrijfsleiders een aantal hefbomen voor om
ondernemende jonge mensen te stimuleren.
IV. Tewerkstellingskansen voor elke Zuid-West-Vlaming
 Trajectbegeleiding wordt een prioriteit voor de nabije toekomst, zeker gezien de crisis.
 Sociale economie:
o
hoe gaan we van structuren naar concrete projecten?
o Hiertoe is samenwerking tussen SINERGIEK en de LED sociale economie
aangewezen
Besluit
Voorstel om een operationeel programma sociale economie uit te werken en op te nemen in
het actieplan.
3
V. Zuid-West-Vlaanderen als performante zorgregio
 Project Geriatric Telemedicine Technologies: voorstel om contact te nemen met Barco ivm
medische beeldvorming;
 Telezorg: er is een proeftuinproject in voorbereiding ism Televic en Telenet, maar het is
geen evidentie op technologisch vlak. De verpleegkundige moet tegelijkertijd database
raadplegen en oogcontact houden met de patiënt.
 Het welzijnsconsortium geeft een aantal mogelijke aandachtspunten mee voor een verdere
uitdieping van het thema zorg:
o Er is nood aan meer vrijwillige inzet in de zorg.
Mantelzorg en de uitbouw van kleinschalige zorgnetwerken is zeer belangrijk.
Enkel en alleen professionele zorg zal onvoldoende zijn.
o Uitbouw woon-zorg: screenen van de bestaande zorg en kijken waar er nog beter
kan gewerkt worden. Kunnen bepaalde faciliteiten openstaan voor een ruimere
groep dan op vandaag het geval is ?
o 2010 is het Europees jaar van de armoede: kan daar iets mee gebeuren in het
streekpact ?
Besluiten

Een verdere verfijning van het hoofdstuk zorg is aangewezen

Er wordt nagegaan hoe vanuit het streekpact kan ingespeeld worden op het Europees jaar
voor de bestrijding van de armoede.
IV.


VII


Een ruimdenkende regio: grensoverschrijdende metropool en Europa
Momenteel is de directeur voor het grensoverschrijdend agentschap van de Eurometropool
gestart en zullen er binnenkort nog 2 medewerkers bijkomen.
Inmiddels werd ook een grensoverschrijdend forum voor het maatschappelijk middenveld
opgericht. Van de 15 Vlaamse leden behoren er 7 tot de sociale partners.
Een attractieve regio met een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving
Uitbouw toeristisch netwerk industrieel erfgoed
Dieter Depraetere, Toerisme Leiestreek, stelt een nota ter hand met een stand van zaken van
de projecten in het kader van voornoemd thema.
De voorgestelde projecten werden goedgekeurd in het kader van het Interreg IV project “
Leiestreek van bron tot monding”. Het betreft o.m. de herinrichting Pompgebouw Bossuit,
Transfo, herinrichting Vlasmuseum, restauraties site Oud Zwembad Spiere , conceptstudie
industrieel erfgoed Kuurne.
Betaalbaar wonen: nood aan concrete aanpak om 11% sociale huurwoningen te realiseren
3. Algemene conclusies
-
-
De tussentijdse balans is zeker positief. Een groot deel van de vooropgestelde acties is
gerealiseerd of in uitvoering.
In een aantal domeinen zoals o.m. logistiek heeft de regio gedaan wat moest, maar de acties
zijn (nog) niet gerealiseerd omwille dat de beslissingen liggen bij de Vlaamse overheid (bvb.
wetenschapspark, verkeersinfrastructuur, ..) of omwille van juridische procedures (LAR II)
Een aantal thema’s dienen verder uitgediept te worden nav de actualisering o.m.:
o Hernieuwbare energie en energiebesparing
o ICT (o.m. incubator gaming,…)
o Sociale economie: opmaak operationeel programma
o Zorg: verdere verfijning van de acties
o Bestrijding armoede in het kader van het Europees jaar 2010
o Grensoverschrijdende samenwerking (o.m. rond hoger onderwijs,..)
Verslag :
Vicky Snauwaert , Robrecht Delputte en Alain Depreux
4
Download