docx - D66 Maassluis

advertisement
1ste termijn
U vraagt, wij ....................
De voorliggende begroting is een vervolg op de kadernotadiscussie van 21 juni.
Als ik de begroting ontvang ben ik altijd benieuwd naar wat er van onze inbreng terug te vinden
is.
Wij hebben namelijk in dit huis de vreemde gewoonte de kadernota niet vast te stellen maar het
meer als een discussiestuk te zien. Het college haalt dan hetgeen gezegd wordt en wat hen
bevalt er uit en past dat vervolgens toe in de begroting.
Nu zit D66, helaas, in de oppositie. Dus veel van haar wensen en opmerkingen worden niet
verwerkt.
Er is echter tussen juni en nu wel het een en ander veranderd in het politieke landschap. Hoewel
het coalitieprogramma nog steeds leidend is heeft een partij, de VSP, de coalitie verlaten.
Bij de voortzetting, door de PvdA, het CDA en de VVD, is met de drie 'oude' oppositiepartijen
afgesproken dat er nog beter met onze wensen rekening gehouden zal worden.
Deze begroting moet daarvoor de opmaat zijn.
Welnu wat schetst mijn verbazing: niet één van onze opmerkingen gemaakt tijdens de
kadernotadiscussie is opgenomen in de begroting!
De afspraak is kennelijk niet tot het college doorgedrongen.
Een bewijs te meer dat het niet juist is hoe er in deze raad met de kadernota wordt opgegaan.
Zonder vaststelling, al dan niet met moties en amendementen, geen uitvoering.
Wij komen hier in een later stadium op terug en zullen hier samen met andere partijen een
motie over indienen.
Ook dat het college nu met één wethouder minder functioneert geeft te denken. Waar was die
vierde eigenlijk voor nodig? U geeft aan dat u het makkelijk aan kunt met drie wethouders!
Alleen maar omdat iedere partij een wethouder wil?
Over boord gooien van gemeenschapsgeld vinden wij.
Voordat het lijkt alsof D66 alleen maar kritiek heeft wil ik benadrukken dat er natuurlijk ook
positieve onderdelen in de kadernota, pardon begroting, te vinden zijn.
Om er enkele te noemen:
• Meerjarig sluitende begroting: een goede zaak.
• Decentralisaties :
over het algemeen goed opgepakt. Niemand tussen wal en schip voor zover ik weet.
• Veiligheid:
daadkrachtig optreden indien noodzakelijk, maar tevens tegelijk richting oplossing
werken.
• Aandacht voor het versterken van de historische binnenstad met oog voor cultuur,
(water)recreatie en toerisme
Al met al: Maassluis is een fijne stad om te wonen, te werken en te bezoeken.
1
De opzet van de begroting is aangepast aan de nieuwe landelijke richtlijnen.
Hierdoor is een vergelijking met vorige jaren niet meer goed mogelijk.
Dat is jammer.
Een vooruitgang zijn de vergelijkingen met landelijke cijfers per veld.
Een achteruitgang is dat ik niet meer kan lezen waar de opgevoerde baten en lasten, met hun
fluctuaties tot 2020, nu precies uit bestaan.
Een soort overgangsdocumentje, voor de aansluiting, hebben wij gemist. Kunnen wij dat alsnog
krijgen?
Over het algemeen vinden wij dat de begroting te weinig nieuws bevat.
Te Conservatief ingestoken.
Houden wat we hebben en burgers meer laten betalen (vooral de huiseigenaren en het
bedrijfsleven).
Geen structurele nieuwe aanpak. Minder subsidie naar verenigingen. Verkleining ambtelijk
apparaat en onduidelijk hoe met het cultuurbeleid zal worden omgegaan.
Het geeft D66 een gevoel van: 'we willen wel, maar we weten niet hoe'.
Er is een gevoel in de stad ontstaan van "er gebeurt niets", "er wordt niet geluisterd", "er wordt
tegen gedacht, niet mee gedacht".
Het college heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan maar de praktijk geeft een ander
beeld.
Leven we, wij de politiek, niet in een separate werkelijkheid?
Weten we nog wel wat er echt speelt in de verschillende, naast elkaar levende, groepen?
Dit is een gevoel wat mij steeds meer bekruipt.
Daarom ondersteunt D66 ook initiatieven in het land om te kijken hoe we de samenleving meer
bij de politieke besluitvorming kunnen betrekken.
Gedeelde verantwoordelijkheid, geen gescheiden verantwoordelijkheden.
Echte democratie dus.
In mijn verdere bijdrage wil ik voornamelijk aandacht besteden aan de volgende velden:
• onderwijs
• duurzaamheid
• cultuur
Onderwijs:
Onderwijs zit in de genen van onze partij.
Onderwijs is de basisvoorwaarde om een goede, zelf verantwoordelijke burger te kunnen zijn.
Een burger die zelf zijn leven bepaalt.
Ieder kind moet in staat gesteld worden zijn talenten optimaal te ontwikkelen.
Onderwijs op maat dus.
Alle kinderen dienen daartoe in een gelijke startpositie te worden geplaatst. Dus ongeacht
afkomst en/of financiële belemmeringen.
Hoe is de staat van ons onderwijs in Maassluis eigenlijk.
Hoe gaat het met die gelijke startpositie en hoe worden financiële belemmeringen overwonnen.
D66 stelt samen met het CDA voor dat de gemeente een onderwijsconferentie organiseert waar
2
dit soort vragen aan de orde komen.
Resultaat van die conferentie kan zijn dat er nieuwe, verfrissende samenwerkingen ontstaan.
Hoe denkt het college hierover?
Duurzaamheid
In december 2015 is in Parijs een nieuw klimaatakkoord gesloten en eind oktober is de nationale
klimaattop gehouden in Rotterdam waar de internationale afspraken werden vertaald naar
acties in Nederland . Gemeenten hebben hier een belangrijke rol in.
Dit bleek nog eens tijdens de onlangs door de Rotary in Maassluis georganiseerde
duurzaamheidconferentie waar de wethouder zijn beleid uiteenzette en daar veel kritiek op
kreeg.
Spreker, en zeker inspirator, daar was professor Jan Rotmans.
Net als bij het sociale domein en het ambtelijk apparaat duidt hij op een kanteling.
Een verandering in onze maatschappij.
Bij een kanteling horen vragen als: waar komen wij vandaan en waar gaan wij naar toe. In dit,
toch wel chaotische tijdsgewricht, zijn we in chaos.
Een aantal zaken zijn duidelijk: we moeten ons aanpassen.
Het politieke klimaat in Maassluis geeft een rustig fundament om de steven richting toekomst te
wenden.
Duurzame oplossingen zijn daarbinnen cruciaal.
Rotmans noemt oplossingen voor Maassluis bij wonen, vervoer, voeding en bedrijvigheid.
D66 ondersteunt zijn ideeën.
Zo staan wij achter een plan om alle woningen in 10 jaar tijd energieneutraal te maken.
Dus geen energierekening meer. Werk voor vele Maassluizers.
Dit kan verwezenlijkt worden door gerichte subsidies en overeenkomsten met ontwikkelaars en
wooncorporaties af te sluiten.
Regelgeving aanpassen om bijvoorbeeld het ontwikkelaars mogelijk te maken van lege
kantoorpanden energie-neutrale woningen te maken.
Streef, gezien de nieuwe woonwensen, naar 49% huurwoningen en 51% koop.
De wethouder was zoals gezegd op deze conferentie. Hoe staat hij tegenover deze aanpak? En
wat gaat hij doen?
Over zonne-energie ook inspirerende ideeën.
 Alle schooldaken voorzien van zonnepanelen. Dit door de eigenaar of via een bedrijf die
panelen plaatst en verhuurt;
 Alle sportaccommodaties en clubhuizen voorzien van zonnepanelen. Dit scheelt veel
subsidie. De winst gebruiken om investering te doen.
 Geluidswallen, o.a. bij Wilgenrijk, voorzien van zonnepanelen, de zgn zonnewallen. Een
motie hierover kunt u tegemoet zien.
Hoe staat het trouwens met het structureel maken van het duurzaamheidsfonds? Een fonds
juist bedoelt om initiatieven te ondersteunen. Graag antwoord van het college.
Windmolens.
Om aan de energiebehoefte te voldoen is ook windenergie noodzakelijk. Hoewel hier veel
tegenstand voor is moeten wij toch doorzetten.
3
Ophouden met het industrieterrein De Dijk te ontzien voor het plaatsen van windmolens.
Nee actief meewerken.
Let wel: 8 windmolens staat gelijk aan 180.000 zonnepanelen!
Ook willen wij dat bij vernieuwing van gemeentelijke auto’s elektrisch aangedreven exemplaren
worden aangeschaft.
Om gebruik te stimuleren dienen er zeker 20 oplaadpunten in Maassluis te komen.
Ook het taxivervoer zal elektrisch moeten worden.
Aansluiting bij het restwarmtenet is een must. Om dit te bereiken hebben wij een motie in
voorbereiding.
Al met al: het duurzaamheidbeleid en de uitvoering hiervan moet een nieuwe verfrissende
impuls krijgen en wij ondersteunen hierbij de motie van de PvdA.
Kenmerk van de gehele kanteling is vertrouwen.
Dus geen overheid die werkt vanuit controle!
Stimuleer bewonersinitiatieven.
Niet kijken naar wat niet kan, maar zoeken naar mogelijke oplossingen.
Bedenk dat alles al eens een keer is uitgedacht. Gebruik die oplossingen.
Stimuleer het opzetten van een eigen, Maassluise, energie-coöperatie.
De Maassluispas is een uitstekend middel om lokale economie te bevorderen.
Gebruik hem, net als bv in Oss, als stadsmunt.
Wees niet afhankelijk van twijfelende winkeliers, toon initiatief.
Graag een reactie van de wethouder over dit idee.
Hoe staat het er eigenlijk voor met de pas?
Graag antwoord van de wethouder.
Al met al: democratie 2.0.
Niet 'u vraagt, wij draaien’, maar 'u vraagt, samen draaien'.
Cultuur:
Maassluis is een stad die zijn bewoners in staat stelt, al dan niet actief, deel te nemen aan
culturele activiteiten.
Er is, samen met het veld, een cultuurvisie opgesteld en vastgesteld.
Deze moet nu, inclusief bijbehorende budgetten, uitgevoerd worden.
Want dat missen wij in de begroting. Wel woorden over cultuur, geen bijbehorende gelden.
Voor de Koningshof moet in 2017 een definitieve koers bepaald worden.
Naast de uitwerking van de vier scenario’s zouden wij graag, ter oriëntatie, een overzicht willen
hebben van de totale zaalcapaciteit (gemeentelijk en particulier) in onze gemeente.
Is de wethouder bereid dit uit te zoeken?
4
Samenvattend:
Maassluis is, zeker op papier, financieel gezond.
De begroting is meer-jaren sluitend.
Goede initiatieven met betrekking tot de versterking van de historische binnenstad met
verplaatsing weekmarkt, verlagen van de snelheid, de brug daar, het (water)toerisme.
Vraag: komt die Sluis nu eindelijk open? Hoe is de stand van zaken hierbij?
Zaken binnen het sociale domein zijn ‘in control’. Er valt niemand tussen wal en schip zo wordt
herhaaldelijk door u gezegd.
We houden wel geld over. Dit is niet goed.
Er dient gekeken te worden naar hoe dat komt en hoe het alsnog ingezet kan worden.
Wordt het nu niet tijd om te werken aan de cliëntenraad. Dit o.a. bij het sociale team. Kan de
wethouder dat toezeggen?
Grote zorg geeft de afbraak van het Vlietland-ziekenhuis.
Wij verwachten een actieve wethouder die samen met andere belangengroepen optrekt.
Onze bevolking vergrijsd.
Hoewel wij steeds langer zelfstandig blijven wonen behoeft een steeds grotere groep aandacht.
Actief beleid in deze is noodzakelijk.
De extra financiële bijdrage die u van de burgers vraagt, geeft u ook de verplichting hen actief bij
de ontwikkeling, zo u wilt kanteling, van de stad te betrekken.
Dit door te luisteren, te stimuleren en te faciliteren.
Zo dat het niet blijft in ‘u vraagt, wij draaien’, maar dat het echt wordt ‘u vraagt, samen draaien’.
5
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards