Format Ontwikkelingsperspectief

advertisement
Ontwikkelingsperspectief Gedrag
Dit is een voorbeeld van hoe een format OPP gedrag eruit zou kunnen zien. De paarse tekst geeft
voorbeelden of uitleg aan. Haal deze tekst dan ook weg wanneer je het OPP invult voor een
leerling.
Naam
Geboortedatum
School
Schoolverloop
Datum opstellen
ontwikkelingsperspectief
Periode ontwikkelingsperspectief
Uitstroombestemming
(verplicht in een OPP)
De geplande uitstroombestemming is een gewogen besluit
op basis van de uitstroomniveaus
per leergebied en de factoren die de ontwikkeling en het
leren van de leerling belemmeren en bevorderen.
Voorbeelden van een uitstroombestemming zijn
praktijkonderwijs, vmbo-bb/kb, vmbo-t, havo/vwo of een
bepaald uitstroomprofiel in het vso.
Beknopte beschrijving van het dossier:
Beschrijf hier beknopt welke problemen de leerling heeft ondervonden per schooljaar, welke hulp is geboden en
wat de effecten daarvan zijn. Hier is ook ruimte om eventuele onderzoeksgegevens of andere relevante
verslaglegging samen te vatten.
Analyse van beschermende en belemmerende factoren (verplicht in een OPP)
Datum:
Belemmerende
factoren
Kindfactoren
Schoolfactoren /
leerkrachtfactoren
Externe factoren
(gezin, vrije tijd,
zorg)
© Edux Onderwijspartners, versie 2015
Compenserende
factoren
Onderwijsbehoeften
Bepaling doelen:
Beschrijf het doel / de doelen die behaalt dienen te worden
Hoofddoelen: (Wat moet de leerling uiteindelijk laten zien? Gedrag/vaardigheden?)
1.
2.
3.
Tussendoelen (welke kleine tussenstapjes liggen daaraan ten grondslag?)
Leergebied: bijv: Jezelf presenteren
Periode
Vaardigheden
Hoe
evalueren?
Leergebied: bijv: Een keuze maken
Periode
Vaardigheden
Hoe
evalueren?
Leergebied: bijv: Opkomen voor jezelf
Periode
Vaardigheden
© Edux Onderwijspartners, versie 2015
Hoe
evalueren?
Planning van het onderwijsaanbod: (verplicht in een OPP)
Het aanbod om de gestelde doelen te bereiken. Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling en wat betekent
dit voor het aanbod,de extra ondersteuning en de begeleiding die de leerling de komende periode ontvangt
om de gestelde doelen te realiseren. Geef afwijkingen van de leerdoelen binnen het onderwijsprogramma aan,
bijvoorbeeld als de school gaat dispenseren.Veelal kan een leerling meedoen met het aanbod van de groep en
volstaat hier een verwijzing naar het groepsplan.
Evaluatie:
(verplicht in een OPP)
Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van hun kind en evalueren
zij of de gestelde doelen bereikt zijn. Afwijkingen (buiten de betrouwbaarheidsmarge) vragen om nadere
analyse. Ze zeggen in eerste instantie iets over het onderwijsaanbod van de afgelopen periode en of er
aanpassingen nodig zijn in het onderwijs dat de leerling ontvangt. In bepaalde gevallen is bijstelling van het
OPP aan de orde.
Toetsmoment/
toetsmiddel
Opbrengstevaluatie:
Wel/niet beheerste vaardigheden
Middel zal veelal
observatie zijn
of bijv
SCOL/ZIEN
© Edux Onderwijspartners, versie 2015
Procesevaluatie
Is het gelukt om af te stemmen
op de onderwijsbehoeften +
resultaat daarvan. Welke acties
waren succesvol? Consequenties
voor volgende periode.
Handtekeningenpagina:
Naam
Geboortedatum
School
Schoolverloop
Datum opstellen
ontwikkelingsperspectief
Periode ontwikkelingsperspectief
Vakgebied(en)
Handtekening directeur
Handtekening ib-er
d.d………………………..
d.d………………………..
Handtekening extern deskundige
Naam:
d.d………………………..
Organisatie
Bijlage:
Bijv: handelingsplan of groepsplan per periode
© Edux Onderwijspartners, versie 2015
Download