Voor welke leerling een OPP?

advertisement
Naar een goed OPP
1 december 2015
Janneke van Loon
Nadine Machielsen
Wat is een OPP?
Het ontwikkelingsperspectief is de omschrijving van wat een school
met zijn mogelijkheden en beperkingen met de genoemde leerling
wil bereiken.
Formulering in einddoelen en uitstroombestemming wat je met
deze leerling wil gaan bereiken.
Het perspectief is naast realistisch en onderbouwd dus ook
ambitieus!
Kader: Opbrengstgericht werken
Definitie:
Systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van
leerlingenprestaties.
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is:
• vooraf je doel bepalen
• dit naar je ‘klanten’ toe communiceren.
• tussentijds doel in de gaten houden en
melden als doel niet gehaald dreigt te
worden
• de relatie tussen bereikte resultaten
en uitgevoerde interventies analyseren
• achteraf METEN of je het doel hebt behaald
• en hierover ook rapporteren!!!!
De wetgeving
• Voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra
ondersteuning nodig heeft, stelt het bevoegd gezag met
ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief op.
Voor leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst op een andere
school of instelling stelt het bevoegd gezag het
ontwikkelingsperspectief vast binnen 6 weken na definitieve
plaatsing van de leerling.
Bron: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/passendonderwijs/school-en-passend-onderwijs/ontwikkelingsperspectief-(opp)/
Waarom een OPP?
Reflectie
Wat is volgens jou de meerwaarde van een OPP?
Wat heeft het kind eraan? Wat heeft leerkracht eraan?
Waarom een OPP?
 Maken beredeneerde keuzes in doelen en aanbod
vanuit een lange termijn perspectief
 Ouders weten tijdig wat realistisch perspectief is
 Leerling actief betrekken bij zijn ontwikkeling
 Goede voorbereiding op en overgang naar VO
Uitgangspunten
 Niet de ontwikkeling volgen, maar . . . . . . . .
doelgericht een aanbod plannen
 Samen met de leerling en samen met de ouders
 Systematisch ontwikkeling monitoren en evalueren
 Vast inbedden cyclisch planmatig handelen
 OPP is werkdocument: praktisch uitvoerbaar zijn,
beknopt waar het kan
Voor welke leerlingen een OPP?
Voorheen:
Voor leerlingen die op een of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn hebben.
Vanaf 1-8-2014 (wetgeving Primair onderwijs - Passend Onderwijs):
Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen.
Vanaf 1-8-2014 (Inspectie)
Beschouwt alleen leerlingen in groep 8 die een eigen leerlijn hebben voor taal én
rekenen en maximaal het eindniveau van groep 7 halen.
Richtpunt voor samenwerkingsverband:
Wat wordt in het ondersteuningsplan benoemd als basisondersteuning en extra
ondersteuning? Wanneer is er dan sprake van een verplicht OPP?
Voor welke leerling een OPP?
Voorbeeld Emma
 heeft ernstige gedragsproblemen
 haar lees-, spelling- en rekenontwikkeling is goed
 school krijgt extra ondersteuning vanuit SWV: AB
 school is daarom verplicht een OPP op te stellen
 School stelt beknopt OPP op
Voor welke leerling een OPP?
Voorbeeld Dylan

heeft ernstige rekenproblemen

extra instructie en leertijd onvoldoende resultaat

aanpassen reguliere rekenprogramma voor Dylan
 school vraagt géén extra ondersteuning aan SWV
 maar besluit toch OPP op te stellen voor rekenen
Basiselementen OPP
Ontwikkelingsdeel
 Factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren
 Gerealiseerde leerontwikkeling
Planningsdeel
 Uitstroombestemming + uitstroomniveau per vak
 Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp en/of R&W
 Inhoudelijke tussendoelen: vakken + gedrag/SEO
 Aanbod (met afwijkingen regulier programma)
Evaluatiedeel
 Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt?
 Hoe verder? Afspraken met leerling en met ouders
Uitstroom…..?
Uitstroomniveau
• Per leergebied
VS
Uitstroombestemming
• Het niveau van voortgezet
onderwijs
• Kan disharmonisch zijn
• Kan maar 1 niveau zijn
• Gewogen besluiten op basis
van de uitstroomniveaus van
de leergebieden en de BF/SF
+ talenten interesses vd
leerling
Waar kijkt inspectie naar op
schoolniveau?
 Verwachte uitstroombestemming voldoende onderbouwd op
basis belemmerende en bevorderende factoren?
 Beargumenteerde keuzes gemaakt in doelen en aanbod?
 Wordt aanbod planmatig uitgevoerd?
 Is er een goede voortgangsregistratie?
 Wordt OPP regelmatig geëvalueerd?
 Is leerwinst leerling(en) conform wat verwacht mag worden?
 Goede voortgangsregistratie vereist
 Minstens één maal per jaar met ouders evalueren
Waar kijkt inspectie naar op
schoolniveau?
 Leerling op eigen leerlijn als gevolg van beperkte
capaciteiten en/of andere belemmeringen
NIET
 Vanwege lage ambities school
 Tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs
Pauze
Voortraject
Praktisch gezien:
 Basisaanbod, zorg in de klas, inschakelen ondersteuningsstructuur
van de school
 Doorlopen van meerdere groepsplannen/handelingsplannen en
verzamelen van leerlinggegevens
 De leerling profiteert te weinig van alle geboden zorg:
– Uit LVS toetsen blijkt op min. 3 toets momenten een achterstand
van minimaal 1 jaar/10 DLE.
– Er is minimaal één jaar extra ondersteuning geboden
– Max. niveau eind groep 7 (1 of meer vakgebieden)
School moet gedegen aantonen dat de ondersteuning die de
leerling nodig heeft, verder reikt dan de basisondersteuning.
Inzet van expertise voor extra ondersteuning en toetsing verplicht
(procedure groeidocument).
Valkuilen
 Te vroeg gaan dispenseren in het aanbod
 Niet de ontwikkeling monitoren en bijstellen
 Leerling in een eigen leerlijn 'isoleren'
 Te grote administratieve last: houd het beknopt!
 'Over het hoofd van de leerling’
 Weinig ouderbetrokkenheid
 Geen werkdocument, leeft/helpt niet
 Niet haalbaar
 …………………
Verplichte onderdelen
 Uitstroombestemming, onderwijssoort.
 Onderbouwing van de uitstroombestemming, rekening houdend met de
mogelijkheden van de leerling, in relatie tussen vereiste kennis en
vaardigheden.
 Belemmerende en stimulerende factoren op kind en omgevingsniveau
(cognitief o.a. IQ, soc. emotioneel, didactisch, werkhouding, lich.
ontwikkeling, talenten en interesses, plaats in de groep, contact met de
leerkracht, thuissituatie.)
 Tussendoelen
 De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde ook de
afwijkingen van het onderwijsprogramma
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
Bespreek het werken met OPP in het team
Goed leerlingvolgsysteem
Duidelijke leerlijnen aanwezig
Competenties leerkrachten en intern begeleider
Vastleggen taken en verantwoordelijkheden
Goede communicatie met leerling en ouders
Informatieoverdracht tussen scholen
Aandachtspunten
 Het OPP vaststellen nadat op overeenstemming gericht overleg is
gevoerd met de ouders
 Het OPP wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders
geëvalueerd.
 Ten aanzien van het handelingsdeel (ondersteuning en zorg) van
het OPP geldt instemmingsplicht. Ouders moeten dit deel van het
OPP dus ondertekenen
Volgende keer
 Breng een casus mee waarbij je de cijfermatige doelen nog wil/ moet
berekenen.
 Dit hoeft niet perse een casus te zijn waarbij je extra ondersteuning SWV wil
aanvragen.
 Benodigdheden:
 Potlood
 Liniaal
 Uitdraai LOVS
 Rekenmachine
 Handleiding groeidocument (tabellen)
 Tabellen SBZW www.sbzw.nl  downloads  citovaardigheidsscores 2015
 Alternatief leerlingrapport van het betreffende vak
Heb geduld,
sommige dingen zijn moeilijk
voordat ze gemakkelijk worden
Bedankt!
Nadine Machielsen
[email protected]
Bedankt!
Janneke van Loon
[email protected]
Download