Registratieformulier aardappelen 2002 ten behoeve

advertisement
Teeltregistratieformulier voor Aardappelen
seizoen 2005
Voor verkrijgen van het voedselveiligheidcertificaat uiterlijk 3 weken vóór begin van de aflevering, doch uiterlijk 31 december 2005, versturen naar:
Voor certificering onder EUREPGAP het registratieformulier NIET insturen
Naam
Adres
Plaats
Tel.nr.
NAK AGRO regnr:
Ras
:
Perceelcodering :
Totale opp.
:
Gemachtigde
:
:
:
:
:
Aanvoer organische mest en/of compost ed.
Datum:
Mestsoort
Ton/ha
Aanvoer kunstmest
Datum:
Kg / ha
ha
Teeltdoel: Consumptie*
Indien gehalten bekend zijn dan invullen
kg-N/ton
kg-P2O5/ton
kg-K2O/ton
Toepasser 1
Methode
Toepasser 1
Methode
Indien gehalten bekend zijn dan invullen
Mestsoort
%- N
%- P
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen incl. (knol)behandelingen voor of tijdens het poten
Toelatingsnummer
Datum:
Gebruik pootgoed
Maat
:
Hoeveelheid :
Pootdatum
:
(zie verpakking)
Naam middel
Kg-ltr. /
ha
Behandelde
opp. (ha)
%- K
(bij te weinig
Toepasser 1
regels op achterkant verder gaan)
Reden
Methode
Wacht
tijd 2
Vervolg
NAK AGRO reg.nr.:
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Ras:
Kg-ltr. /
ha
Toelatingsnummer
Datum:
(zie verpakking)
Oogstdatum*:
Geoogste
opp. (ha)
Naam middel
Behandelde
opp. (ha)
Toepasser 1
Opbrengst 3
(ton / ha)
Chemische behandeling tijdens inschuren/bewaren:
Datum:
Perceelscodering:
Toelatings
nummer
Reden
Methode
Wacht
tijd 2
Eventuele opmerkingen
(bij te weinig regels op achterkant verder gaan)
Naam middel / actieve stof
Kg-ltr / ton
Toepasser 1
Methode
1 gebruik hier een korte naam of initialen van de toepasser
2 wachtijd in dagen in te vullen
3 eventueel geschat (indien deze sterk afwijkt van de werkelijke gegevens dan doorgeven aan de controlerende instantie vóór aflevering van de betreffende partij/perceel)
Hebben er tijdens de teelt of bewaring calamiteiten plaatsgevonden: ja?, dan hiervan de registratie meezenden
Dit formulier is naar waarheid ingevuld: datum:
Handtekening/naam:
Voor verkrijgen van het voedselveiligheidcertificaat formulier ondertekenen en uiterlijk 3 weken vóór begin van de aflevering, doch uiterlijk 31 december 2005, versturen naar:
NAK AGRO afd. teeltregistratie, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord.
of faxen: 0527-635411
Download