32479-Bekendmaking Oleon nv-fcc68b

advertisement
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen
Dienst Milieu en Klimaat
BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
EN OPENBAAR ONDERZOEK
Dossiernummer
Internnummer
201772
11842/E/5
Door de Stad Gent

Gegevens van de bevoegde overheid
de deputatie van de provincieraad
Gegevens over de aanvrager/exploitant
voornaam en achternaam of
Oleon NV
naam van de rechtspersoon
straat en nummer en busnummer
maatschappelijke zetel indien
rechtspersoon
postcode en gemeente
Assenedestraat 2
9940 Ertvelde (Evergem)
Gegevens over de inrichting
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden.
straat en nummer en busnummer
Riemekaai zn (Assenedestraat 2- Evergem)
postcode en gemeente
9042 Gent-Sint-Kruis-Winkel
Kadastrale gegevens
Soort inrichting
Gent-Sint-Kruis-Winkel (afd. 14) sectie X 69 E4
Omschrijf in het algemeen
(hoofdactiviteit(en))
het veranderen door uitbreiding van een chemisch bedrijf
Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlarem-indelingslijst voor deze aanvraag
Aangevraagde rubrieken
6.4.3° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 5.000.000 l |
(totaal 30.641.000 l) |+ 3912000 l | klasse 1
17.2.1. | inrichtingen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid vermeld
in bijlage 6 bij dit besluit aanwezig zijn | (wijziging van de opslag door buiten gebruik stellen van een mazouttank,
door het toevoegen van de tank biodiesel en door het uitbreiden van de opslag van producten in stukgoederen) |
vlarebo : B | klasse 1
17.3.2.1.1.2° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige
vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500
ton | (totaal 454,312 ton) |-2188 ton | vlarebo : A | klasse 2
17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van
etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan
100 ton | (totaal 723,65 ton bijtende producten in bulk en 22,575 ton in stukgoed. De gezamenlijke
opslagcapaciteit bedraagt 746,225 ton) |+ 153,045 ton | vlarebo : B | klasse 1
17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen., opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van
etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan
100 ton | (totaal 901,75 ton producten in bulk en 29,24 ton in stukgoed. De gezamenlijke opslagcapaciteit
bedraagt 930,990 ton) |+ 555,693 ton | vlarebo : B | klasse 1
17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen
en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke
opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | ( |+ 0,624 ton | vlarebo : B | klasse 1
17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke
opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | (totaal 101,075 ton) |+ 81,229 ton | vlarebo : A | klasse
2
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder
rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de
maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | (totaal 2000 l) |+ 800 l | klasse 3
44.3. | opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen - andere dan rubriek 17 en 48 (meer dan
10 ton) | (totaal 62.135,949) |454,996 ton | klasse 2
 klasse 1
Klasse
Voorwerp van de aanvraag
een aanvraag voor het veranderen van de

inrichting door

 klasse2
uitbreiding (vergroting in
capaciteit, drijfkracht of
oppervlakte)
Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden
De procedure is gestart op
20 februari 2017
Meer informatie over deze aanvraag
kan worden bekomen bij
Dienst Milieu en Klimaat
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag
ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 uur.
Gesloten op donderdag, zaterdag en zondag.
09 268 23 00 [email protected]
Openingsuren
telefoonnummer en e-mailadres
De vergunningsaanvragen met bijlage,
liggen gedurende de volgende periode
ter inzage van het publiek bij de
hierboven genoemde dienst.
van 1 maart 2017 tot en met 2 april 2017. Dit onverminderd de
regelgeving van de openbaarheid van bestuur.
Er wordt een informatievergadering
georganiseerd
 ja
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het
college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of
mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door
hem aangewezen ambtenaar.
 neen
De stadssecretaris
Voor de burgemeester,
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017)
Danny Van Campenhout
Adjunct-stadssecretaris
Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid
Download