Hoe zal je het project evalueren? (maximum 15

advertisement
1
Deelnemingsformulier Hart voor Handicap 2012-2013
Hart voor Handicap is op zoek naar vijf à tien inspirerende
projecten. De focus ligt op projecten die een duidelijke
meerwaarde hebben in het bevorderen van de positie van
mensen met een handicap op de arbeidsmarkt.
Want werk hebben, is cruciaal in onze maatschappij. Niet
alleen om geld te verdienen, maar ook omdat het ons
sociaal leven bevordert, omdat het ons nuttig doet voelen,
omdat we er voldoening uithalen. Dat geldt voor iedereen,
ook voor mensen met een handicap. Hart voor Handicap
wil hen meer kansen geven en de vaak torenhoge
drempels om werk te vinden verlagen.
Hart voor Handicap is een initiatief van De Standaard met
Cera als partner. Vzw Handicum coördineert de campagne.
Praktische informatie
Voor wie?
Organisaties, groepen of individuen die mensen met een handicap ondersteunen bij het zoeken en
vinden van werk of hen begeleiden op de werkvloer.
Hoe je aanvraag indienen?
Mail het ingevulde formulier naar [email protected] of stuur het uitgetikt per post naar
vzw Hart voor Handicap, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Ontvankelijkheids– en
selectiecriteria vind je op de laatste pagina.
Uiterste datum voor het indienen van het deelnemingsformulier: 15 februari 2013
En dan?
Een onafhankelijke jury selecteert de projecten. In april 2013 maken we bekend welke projecten
weerhouden werden. Geselecteerde projecten ontvangen een financiële ondersteuning van
maximum 15.000 euro.
De geselecteerde projecten worden gerealiseerd tussen 1 april 2013 en 1 april 2015.
Vragen ?
Contacteer Koen Deweer bij voorkeur per e-mail via [email protected] of op het nummer
van vzw Handicum : 09 261 57 50
2
A. Identiteit van de initiatiefnemer
Gegevens van de initiatiefnemer
Naam:
Juridisch statuut:
Eventuele erkenning en subsidiëring:
Adres maatschappelijke zetel:
Straat en nummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Financiële gegevens:
Naam bank:
Iban Code:
Bic Code:
Naam rekeninghouder:
Contactpersoon voor het project
Naam:
Functie:
Adres:
Telefoon:
Gsm:
E-mail:
Verantwoordelijke die bij eventuele selectie de overeenkomst met Hart voor Handicap zal
ondertekenen
Naam:
Functie:
3
Adres:
Telefoon:
Gsm:
E-mail:
Wat is de doelstelling van de initiatiefnemende organisatie? Wie is de doelgroep? In welke regio
is de organisatie actief? (maximum 20 regels)
4
Wie is/zijn de partner(s) in dit project?
Naam partner(s)
Adres
Activiteit
Waarom betrek je deze partners in dit project? (maximum 20 regels)
Rol in het project
5
B. Het project
Titel van het project:
Vat je project samen in maximum 5 regels. (Deze samenvatting wordt gebruikt in onze
communicatie)
Beschrijf je project (maximum 20 regels)
6
Is het een nieuw project
ja / nee
Licht toe:
Wat is het doel van je project? Wat wil je bereiken? (maximum 20 regels)
7
Wie zijn de begunstigden van je project? (aantal personen, kenmerken van de doelgroep –
maximum 15 regels)
Hoe zal je het project bekendmaken bij de doelgroep? (maximum 15 regels)
8
Beschrijf de werkwijze van je project; m.a.w. hoe wil je je doelstellingen realiseren? (maximum 20
regels)
Wat zijn de verwachte resultaten van je project? Hoe zal je aantonen dat je deze resultaten bereikt
hebt? (maximum 10 regels)
9
Licht je project toe aan de hand van volgende criteria :
Het project creëert nieuwe
kansen want…
Het project laat personen
met een handicap actief
participeren want…
Het project heeft een
positief effect op de
beeldvorming omtrent
mensen met een handicap
want…
Het project schenkt
aandacht aan
ontwikkelingskansen,
gelijke kansen op promotie,
transitie of carrière want…
Het project komt tegemoet
aan de volgende
knelpunten en werkzame
factoren in het beleid…
10
Hoe zorg je ervoor dat je project bekend geraakt bij het brede publiek? (maximum 15 regels)
Hoe zal het project worden verder gezet na afloop van de projectondersteuning? Welke
inspanningen zal je leveren om het duurzaam in te bedden? (maximum 15 regels)
11
Hoe zal je het project evalueren? (maximum 15 regels)
12
C. Timing
De projecten moeten uitgevoerd worden tussen 1 april 2013 en 1 april 2015. Beschrijf hieronder
de timing van het project per activiteit/resultaat:
Timing
Wie
Wanneer
Waar
Invulling
D. Budget
Verduidelijk hieronder de verschillende posten van het budget.
Projecten kunnen financiële steun ontvangen van Hart voor Handicap voor een maximumbedrag van
15.000 euro. Enkel kosten met een duidelijke link naar het project komen in aanmerking : kosten
van materiaal, benodigdheden en andere verbruiksgoederen, loonkosten en onkosten van
projectmedewerkers en vrijwilligers, kosten verbonden aan vormingsactiviteiten, sensibiliserings- en
communicatiemateriaal.
13
UITGAVEN
Beschrijving
Bedrag
INKOMSTEN
Beschrijving
Subsidies (licht toe)


Eigen werkingsmiddelen
Financiering andere organisaties (licht toe)



Inkomsten genereert door het project (licht toe)



Andere inkomsten (licht toe)



Bedrag
14
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze projectoproep?
15
Bijlage 1: Ontvankelijkheidcriteria en beoordelingscriteria
Ontvankelijkheidscriteria

Het aanvraagformulier bereikt ons ten laatste op 15 februari 2013 via e-mail aan
[email protected] of per post aan vzw Hart voor Handicap, Gossetlaan 30, 1702 GrootBijgaarden. Het is volledig, getypt en ondertekend door de verantwoordelijke van de organisatie, de
uitvoerder van het project en de eventuele projectpartners.

De initiatiefnemer van het project is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.

het project kan binnen de tijdspanne van 1 jaar gestart worden en uiterlijk binnen 2 jaar na
goedkeuring afgerond worden.
Beoordelingscriteria
De jury selecteert:
 projecten die tegemoet komen aan de beschreven doelgroep, het thema en de doelstelling. Het
project creëert hierbij nieuwe kansen op vlak van werk in de breedste zin van het woord en stelt
mensen in staat hun talent ten volle in te zetten in een arbeidsomgeving.

projecten waarvan de aanvrager kan aantonen dat ze tegemoet komen aan een reële vraag, en
waarbij vraaggestuurd gewerkt wordt.

projecten die bijdragen tot een positieve beeldvorming omtrent mensen met een handicap.

projecten die duurzame resultaten beogen.

projecten met een krachtige boodschap over huidige knelpunten en werkzame factoren in het beleid.

projecten die een voorbeeldfunctie hebben voor andere organisaties.
De jury gaat na of de opgemaakte begrotingsposten overeenkomen met de inhoudelijke doelstellingen van het
project. De jury bekijkt kritisch of de vooropgestelde doelstellingen haalbaar en realistisch zijn.
Projecten die in samenwerking met verschillende projectpartners gerealiseerd worden en waaraan vrijwilligers
bijdragen, hebben een streepje voor.
Download